Bedre bolig rådgiver

Omfang: 10 ECTS-points

Prøveform: Skriftlig prøve med praktisk forlæg på 2 + 4 timer

Prøveformen er en skriftlig og praktisk individuel prøve.

Der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som den studerende skal arbejde ed i 2 timer, hvorefter den studerende besvarer teoretiske spørgsmål med udgangspunkt den praktiske problemstilling og undervisningen i faget. Den teoretiske del har en varighed f 4 timer.
Den skriftlige del af prøven er kendetegnet ved, at der stilles opgaver, spørgsmål, problemstillinger g lignende, som den studerende skriftligt skal besvare og/eller forholde sig til i relation til den forudgående praktiske del.
Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes skriftlige besvarelse og der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Indhold:

Teoretisk indsigt i, og praktiske øvelser i, at udarbejde en BedreBolig Plan for enfamiliehuse.

Læringsmål:

Viden

Den uddannede kan udvise overblik over og kan i fornødent omfang detaljeret beskrive

 • regler, vejledninger og værktøjer, som er fælles for EMO og BB ordningerne, herunder Bygningsreglementet,
 • beregningsværktøjer, regler om konsulentens ansvar, habilitet og uvildighed samt ”Energiløsninger til klimaskærm og installationer” fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.
 • opbygning, isoleringsevne (under hensyntagen til evt. kuldebroer), tæthed og b-faktorer af/for klimaskærmen inkl. tagkonstruktion, ydervægge, yderdøre (uden glas), fundament, terrændæk, kælderydervægge og dæk over uopvarmet kælder. Fordi disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte, må registrering om nødvendigt ske efter et kvalificeret skøn. Den uddannede skal derfor have kendskab til sædvanlig konstruktionspraksis for den pågældende bygningstype og byggeår.
 • orientering, opbygning, isoleringsevne, tæthed, lys- og skyggeforhold af/for vinduer og yderdøre med glas. Den uddannede skal bl.a. kunne skelne mellem ældre termoruder og nyere ”energiruder” med og uden ”varm kant” hhv. mellem almindeligt glas og energiglas i forsatsvinduer/koblede vinduer.
 • varmekilders art og virkningsgrad. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige kedeltyper, varmevekslertyper, varmepumpetyper osv.
 • Energimærkningsordningens særlige regler for behandling af supplerende varmekilder, f.eks. brændeovne.
 • varmefordelingsanlæg, herunder tab, som afsættes uden for klimaskærmen, og nødvendige fremløbstemperaturer ved vandbåren rumvarme.
 • varmtvandsbeholder og fordelingsanlæg til varmt brugsvand.
 • b-faktorer for de enkelte elementer i installationer til rumopvarmning og varmt brugsvand.
 • elforbrug til pumper i varmeanlægget. Den uddannede skal kunne skelne mellem en lang række forskellige pumper, som findes i den danske bygningsmasse.
 • VE-anlæg herunder solvarme, solceller, husstandsvindmølle, varmepumper mv.
 • ventilationsanlægs art og typiske varmetab, herunder virkningsgrad af evt. varmegenvinding. elforbrug til mekanisk ventilation/udsugning. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige typer anlæg til lufttransport.
 • overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag
 • de overordnede krav til en certificeret BedreBolig rådgiver-virksomhed, herunder bekendtgørelser og vejledninger, tjeklister, kvalitetsstyringssystem mv.
 • helhedsorienteret rådgivning og renovering, herunder den arkitektonisk vellykkede energirenovering. Uddannelsen skal give eksempler både på arkitektonisk vellykkede og uheldige arbejder i et bredt udsnit af bygningstyper.
 • nyttige redskaber indenfor salg og marketing for en mindre virksomhed, herunder eksempler på god markedsføring, den gode dialog mv.

Færdigheder

Den uddannede kan

 • analysere de forhold i en bygning, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne
 • anvende de beregningsværktøjer, som er tilknyttet de to ordninger.
 • anvende historisk tegningsmateriale og evt. anden dokumentation f.eks. i relation til registrering af klimaskærmens opbygning, isoleringsevne mv., da disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte
 • analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et enfamiliehus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, jf. viden fra det fælles grundmodul og ovennævnte, og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software.
 • vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag af beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, brugeradfærd, komfort, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.
 • foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, bygningsejers ønsker om forandringer i bygningen, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation.
 • afdække en boligejers behov, ønsker og muligheder med hensyn til vedligeholdelse og ændringer i boligen, ikke kun energimæssigt men også i forhold til generelle renoveringsønsker.
 • give forslag til vedligehold og/eller ændringer, som er attraktive for boligejer (herunder mht. økonomi, praktisk gennemførlighed og indeklima), energibesparende samt teknisk og arkitektonisk forsvarlige.
 • udarbejde BedreBolig-plan, herunder udvælge de mest relevante forslag til energirenovering og evt. andre renoveringsønsker og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa.
 • yde helhedsorienteret rådgivning til boligejeren om energirenovering og evt. andre renoveringsønsker, herunder praktisk energieffektivisering, energiforsyning, arkitektoniske forhold og energirigtig adfærd.

Kompetencer

Den uddannede kan

 • formidle klart og tydeligt formål og indhold med BedreBolig-ordningen overfor bygningsejer, herunder de forskellige BedreBolig ydelser (rådgivning, BedreBolig-plan mv.)
 • tage ansvar for egen rådgivning
 • tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

 

Planlagte hold i akademifaget bedre bolig rådgiver kan du tilmelde dig herunder.

Bedre bolig rådgiver 1

Randers SØ
Periode: 15-05-2018 til 12-06-2018
Pris: 6000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 15/5 + 16/5 + 22/5 + 23/5 - 29/5 + 30/5 + 11/6 + eks 12/6
Startdato: 15-05-2018
Slutdato: 12-06-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 15/5 + 16/5 + 22/5 + 23/5 - 29/5 + 30/5 + 11/6 + eks 12/6
Pris: 6000

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i bedre bolig rådgiver. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.