Energikonsulent

Uddannelsesinstitutionen har tillige anbefalinger til den studerende for at sikre dennes gennemførsel. Anbefalingerne kan bygge på en test af det faglige grundniveau. Henvendelse til institutionen for nærmere information herom. Ved anmodning om certificering hos Energistyrelsen skal der vedlægges bevis for beståelse af ovennævnte prøve, dokumentation af faglig baggrund og en akkrediteret kvalitetsstyringsbeskrivelse for firmaet.


Omfang: 10 ECTS-points

Indhold: Teoretisk indsigt i, og praktiske øvelser i, at udarbejde et Energimærke for enfamiliehuse. Læs videre på Energistyrelsens hjemmeside om Energikonsulenten.

Eksamen: Skriftlig prøve med praktisk forlæg på 2 + 4 timer
Prøveformen er en skriftlig og praktisk individuel prøve.
Der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som den studerende skal arbejde med i 2 timer, hvorefter den studerende besvarer teoretiske spørgsmål med udgangspunkt i den praktiske problemstilling og undervisningen i faget. Den teoretiske del har en varighed af 4 timer.
Den skriftlige del af prøven er kendetegnet ved, at der stilles opgaver, spørgsmål, problemstillinger og lignende, som den studerende skriftligt skal besvare og/eller forholde sig til i relation til den forudgående praktiske del.
Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes skriftlige besvarelse og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Såvel den praktiske del som den skriftlige del foregår under opsyn. Regler for brug af tilladte hjælpemidler fremgår af de respektive fagmodulbeskrivelser.

Grundmodulets første del er en teoretisk opkvalificering fælles for Energikonsulent I og BedreBolig I.
Modulets anden del er praktisk og deltageren vælger mellem to retninger: EK I og/eller BB I. De to retninger afsluttes med hver sin prøve, hvor både modulets teori og retningens praktik dokumenteres.

Læringsmål

Viden

Den uddannede kan udvise overblik over og kan i fornødent omfang detaljeret beskrive

 • regler, vejledninger og værktøjer, som er fælles for EMO og BB ordningerne, herunder Bygningsreglementet, beregningsværktøjer, regler om konsulentens ansvar, habilitet og uvildighed samt ”Energiløsninger til klimaskærm og installationer” fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.
 • opbygning, isoleringsevne (under hensyntagen til evt. kuldebroer), tæthed og b-faktorer af/for klimaskærmen inkl. tagkonstruktion, ydervægge, yderdøre (uden glas), fundament, terrændæk, kælderydervægge og dæk over uopvarmet kælder. Fordi disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte, må registrering om nødvendigt ske efter et kvalificeret skøn. Den uddannede skal derfor have kendskab til sædvanlig konstruktionspraksis for den pågældende bygningstype og byggeår.
 • orientering, opbygning, isoleringsevne, tæthed, lys- og skyggeforhold af/for vinduer og yderdøre med glas. Den uddannede skal bl.a. kunne skelne mellem ældre termoruder og nyere ”energiruder” med og uden ”varm kant” hhv. mellem almindeligt glas og energiglas i forsatsvinduer/koblede vinduer.
 • varmekilders art og virkningsgrad. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige kedeltyper, varmevekslertyper, varmepumpetyper osv.
 • Energimærkningsordningens særlige regler for behandling af supplerende varmekilder, f.eks. brændeovne.
 • varmefordelingsanlæg, herunder tab, som afsættes uden for klimaskærmen, og nødvendige fremløbstemperaturer ved vandbåren rumvarme.
 • varmtvandsbeholder og fordelingsanlæg til varmt brugsvand.
 • b-faktorer for de enkelte elementer i installationer til rumopvarmning og varmt brugsvand.
 • elforbrug til pumper i varmeanlægget. Den uddannede skal kunne skelne mellem en lang række forskellige pumper, som findes i den danske bygningsmasse.
 • VE-anlæg herunder solvarme, solceller, husstandsvindmølle, varmepumper mv.
 • ventilationsanlægs art og typiske varmetab, herunder virkningsgrad af evt. varmegenvinding. elforbrug til mekanisk ventilation/udsugning. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige
 • typer anlæg til lufttransport.
 • overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag
 • de overordnede krav til et certificeret energimærkningsfirma.
 • proceduren for teknisk revision.
 • proceduren for de forskellige typer af energimærker, f.eks. inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug.
 • nyeste tiltag inden for ordningen.
 • nyeste kvalitetstal indenfor ordningen.
 • typiske fejl i energimærkningsrapporterne.
 • kravene til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning

Færdigheder

Den uddannede kan

 • analysere de forhold i en bygning, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne
 • anvende de beregningsværktøjer, som er tilknyttet de to ordninger.
 • anvende historisk tegningsmateriale og evt. anden dokumentation f.eks. i relation til registrering af klimaskærmens opbygning, isoleringsevne mv., da disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte
 • analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et enfamiliehus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, jf. viden fra det fælles grundmodul og ovennævnte, og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software
 • vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.
 • foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation.
 • udarbejde energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa

Kompetencer

Den uddannede kan

 • formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene.
 • Tage ansvar for egen rådgivning
 • tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

 

 

Planlagte hold i akademifaget energikonsulent kan du tilmelde dig herunder.

Energikonsulent 1

Randers SØ
Periode: 31-10-2017 til 23-11-2017
Pris: 6000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 31/10 + 1/11 + 2/11 + 14/11 + 15/11 + 16/11 + 22/11 + eks 23/11
Startdato: 31-10-2017
Slutdato: 23-11-2017
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 31/10 + 1/11 + 2/11 + 14/11 + 15/11 + 16/11 + 22/11 + eks 23/11
Pris: 6000

Energikonsulent 1

Randers SØ
Periode: 09-01-2018 til 31-01-2018
Pris: 6000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 9/1 + 10/1 + 16/1 + 17/1 + 23/1 + 24/1 + 30/1 + eks 31/1
Startdato: 09-01-2018
Slutdato: 31-01-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 9/1 + 10/1 + 16/1 + 17/1 + 23/1 + 24/1 + 30/1 + eks 31/1
Pris: 6000

Energikonsulent 1

Randers SØ
Periode: 20-02-2018 til 14-03-2018
Pris: 6000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 20/2 + 21/22 + 27/2 + 28/2 + 6/3 + 7/3 + 13/ 3 + eks 14/3
Startdato: 20-02-2018
Slutdato: 14-03-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 20/2 + 21/22 + 27/2 + 28/2 + 6/3 + 7/3 + 13/ 3 + eks 14/3
Pris: 6000

Energikonsulent 1

Randers SØ
Periode: 15-05-2018 til 07-06-2018
Pris: 6000
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 15/5 + 16/5 + 22/5 + 23/5 - 29/5 + 30/5 + 6/6 + eks 7/6
Startdato: 15-05-2018
Slutdato: 07-06-2018
Mødetid: 08:30-16:00
Datoer: 15/5 + 16/5 + 22/5 + 23/5 - 29/5 + 30/5 + 6/6 + eks 7/6
Pris: 6000

Er her tomt, er der ingen planlagte energikonsulent-hold. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.