Samfundsøkonomi

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve.

Ekstern censur.

Formål

Den studerende får viden om centrale økonomiske sammenhænge, herunder enkle økonomiske modeller, for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi.
Den studerende får færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi.
Den studerende bliver i stand til at kunne afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante faglige metoder til analysen heraf.
Den studerende bliver i stand til at kunne anvende kendskabet til teoretisk og beskrivende økonomi på danske og internationale økonomiske forhold for at underbygge kvalificeret finansiel rådgivning.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • kunne forstå mikroøkonomiens grundbegreber, herunder alternativomkostninger og costbenefit analyse
 • have viden om teorier og faktorer bag husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • kunne forstå pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning
 • have viden om prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer
 • kunne forstå hvorledes eksterne virkninger, kollektive goder og andre markedssvigt kan gøre det vanskeligt at opnå markedseffektivitet på et frit marked
 • have viden om udvalgte mikroøkonomiske indgreb i markedet
 • have forståelse for demografiske grundbegreber samt befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • have viden om klassiske og nyere handelsteorier
 • have viden om internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • kunne forstå nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal
 • have forståelse for modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • have viden om kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • have forståelse for rentedannelse og rentestruktur
 • kunne forstå valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • have viden om samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne foretage elasticitets- og optimeringsberegninger ud fra tabel eller simple lineære modeller
 • kunne analysere prisdannelse for et produkt under forskellige markedsformer ved hjælp af mikroøkonomiske modeller
 • kunne vurdere markedseffektivitet ud fra analyse af producent- og forbrugeroverskud
 • kunne vurdere effektivitetsvirkninger af markedsindgreb på produktmarkeder
 • kunne analysere prisdannelse på arbejdsmarkeder og boligmarkeder ved hjælp af mikroøkonomiske modeller
 • kunne vurdere effektivitetsvirkninger af liberalisering af og indgreb i den internationale handel
 • kunne analysere et lands økonomiske struktur og udvikling ud fra nationalregnskabet
 • kunne beskrive konjunkturudviklingen ved hjælp af makroøkonomiske nøgletal
 • kunne analysere indkomstdannelse, inflation, rentedannelse og valutakursdannelse ved hjælp af teoretiske modeller
 • kunne foretage multiplikatorberegninger i simple indkomstdannelsesmodeller
 • kunne beskrive udviklingen i betalingsbalancen, kapitalbalancen og udviklingen i konkurrenceevnen
 • kunne analysere og vurdere virkningen af økonomisk-politisk indgreb på nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • kunne analysere og vurdere konjunkturpolitikkens virkninger såvel ved faste som ved flydende valutakurser
 • kunne skelne mellem de kortsigtede og de langsigtede virkninger af økonomisk-politiske indgreb
 • kunne udarbejde og præsentere et projekt om et samfundsøkonomisk emne.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i sit professionelle arbejde
 • kunne relatere konjunkturbeskrivelsen til aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger
 • selvstændigt kunne rådgive kunder ud fra en forståelse af samfundsøkonomiens udvikling
 • kunne afgrænse og opstille relevante problemstillinger samt formulere og besvare samfundsøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i fagrelevant teori.

 

Planlagte hold i akademifaget samfundsøkonomi kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte samfundsøkonomi-hold. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.