Afgangsprojekt

Omfang: 10 ECTS-point

Formål

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og kan igangsættes, når den studerende har gennemført og bestået 50 ECTS point fra uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.
Den studerende skal i afgangsprojektet dokumentere evne til på et metodisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale roblemstillinger i uddannelsen.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • have udviklingsorienteret viden om teori, metode og praksis inden for det valgte faglige område
 • have forståelse af praksis og de centrale anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område
 • forstå egen praksis og de centrale anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område.

Færdigheder
Den studerende skal kunne:

 • anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og vurdere data inden for det valgte faglige område
 • anvende centrale metoder og redskaber til at dokumentere og vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger, handleløsninger og ‐muligheder, der er relateret til det valgte faglige område
 • Formidle faglige såvel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere.

Kompetencer
Den studerende skal kunne:

 • deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser
 • med en professionel tilgang kunne håndtere planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis
 • demonstrere håndtering og vurdering af markedsføringsmæssige problemstillinger samt kunne give og implementere praksisnære løsningsforslag
 • i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer.

 

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem indledende undervisning, vejledning og selvstudium. Inden selve opgaveskrivningen afholdes 1 dags samlet undervisning for alle kursister, der ønsker at afslutte deres uddannelser med et afgangsprojekt. Undervisningsdagen afholdes i februar eller september. Datoer for selve dagen fremgår af hjemmesiden under tilmelding til forløbet. Dagen vil indeholde følgende:

 • introduktion til den gode opgave herunder opgaveformalia
 • vejledning i teorisøgning, empiri og metodekritik
 • information om eksamensforløbet 
 • arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, som den studerende har gennemført. Efter den indledende dag, vil den studerende fortsætte opgaveskrivningen i samarbejde med sin individuelle vejleder.

Afgangsprojektet bør som minimum indeholde:

 • præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
 • inddragelse af relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse, praktiske problemstillinger
 • formulering og afgrænsning af problemstillingen inden for det valgte fagområde
 • vurdering, valg og anvendelse af relevante faglige metoder samt underbyggende relevant dataindsamling

Eksamen afsluttes med:

 • mundtlig præsentation og forsvar af hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne
 • dialog om afgangsprojektet

 

Planlagte hold i akademifaget afgangsprojekt for international handel og markedsføring (ikke retningsbestemt) kan du tilmelde dig herunder.

Planlagte hold i akademifaget afgangsprojekt for international handel og markedsføring med retningen salg kan du tilmelde dig herunder.

Planlagte hold i akademifaget afgangsprojekt for international handel og markedsføring med retningen digital kan du tilmelde dig herunder.

Planlagte hold i akademifaget afgangsprojekt for international handel og markedsføring med retningen eksport kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte afgangsprojekt-hold i international handel og markedsføring. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.