Det strategiske lederskab

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af langt projekt, med ekstern censur og
bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål

At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Indhold

 • strategiske teorier og modeller
 • strategisk analyse, udvikling og implementering
 • udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces der skaber ejerskab mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen/afdelingen
 • forandringsprocesser og forandringsledelse
 • personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen
 • metodeteori med fokus på metodetriangulering, teorivalg og metode.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • inden for det strategiske ledelsesområde have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode
 • kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, -udvikling, -implementering
 • forstå væsentlige virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau
 • gennem beskrivelse, analyse og vurdering være i stand til at karakterisere en given organisations strategiske situation og udviklingsbehov
 • i lyset af organisationens strategitænkning og ud fra en selvstændig vurdering kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder
 • på basis af refleksion over egen ledelsestilgang og egen ledelsespraksis kunne redegøre for, hvorledes udviklingsmæssige tiltag kan iværksættes i egen afdeling, herunder hvorledes det relationelle aspekt kan tænkes ind i udviklingsprocesser
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau – det operationelle, det taktiske eller det strategiske ledelsesniveau – i relation til den aktuelle kontekst
 • kunne udvikle egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
 • kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved opadtil at bidrage med input til strategien og ved i egen afdeling at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer, bl.a. i form af kompetenceudvikling
 • på et reflekteret grundlag i egen afdeling kunne udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen.

 

Planlagte hold i akademifaget det strategiske lederskab kan du tilmelde dig herunder.

Det strategiske lederskab

Viborg
Periode: 08-11-2017 til 15-12-2017
Pris: 5700
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 8/11 + 10/11 + 15/11 + 17/11 (1/2 dag) + 23/11 + 1/12 + 5/12 + 6/12 + mundtlig eksamen 15/12 2017
Startdato: 08-11-2017
Slutdato: 15-12-2017
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 8/11 + 10/11 + 15/11 + 17/11 (1/2 dag) + 23/11 + 1/12 + 5/12 + 6/12 + mundtlig eksamen 15/12 2017
Pris: 5700

Er her tomt er der ingen planlagte hold i det strategiske lederskab. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.