Ledelse i praksis

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål

 • at deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 • at deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring
 • at deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • at deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer
 • at deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturerer et projekt.

Indhold

 • ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/-værktøjer/-stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • analysering og udvikling af egen ledelsesstil
 • ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer
 • udvikling af egen læring og egen praksis
 • metodeteori med fokus på problemformulering og metode.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • inden for ledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på det ledelsesmæssige fagområde have udviklingsbaseret viden om ledelsesområdets praksis og central anvendt teori og metode.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet (operationelle og taktiske ledelsesniveau)
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til ledelse
 • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis.

 

Planlagte hold i akademifaget ledelse i praksis kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i ledelse i praksis. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.