Udvikling & Forskning

Erhvervsakademi Danias Udviklings- og forskningsafdeling danner den overordnede ramme for udviklings- og forskningsarbejdet, og skal som sådan understøtte de faglige miljøers arbejde med forskning- og udviklingsprojekter med henblik på sikring af et tidssvarende videngrundlag for udbud af uddannelser.

Opgaven er lovgivningsmæssigt nedfældet i ”Lov om Erhvervsakademier m.fl.” fra 2013, hvoraf fremgår at erhvervsakademierne er forpligtede til at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervsakademi Danias arbejde med Forskning- og udviklingsaktiviteter centrerer sig omkring:

• Gennemførsel af anvendelsesorienterede projekter i samarbejde med erhverv med henblik på at udvikle og omsætte ny viden
• Gennemførsel af udviklingsprojekter i regi af internationale samarbejdsaftaler under Erasmus, InterReg m.fl.
• Gennemførsel af tværgående institutionelle udviklingsprojekter med henblik på at øge viden indenfor konkrete indsatsområder
• Udvalgte Erhvervs-PhD forløb  

For dialog om muligheder og flere informationer, se under Om os

Se mere om vores udviklings- og forskningsprojekter på www.eaviden.dk