Underviser i dialog med uddannelsesminister om kvalitet

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen er interesseret i dialogen med erhvervsakademierne. Derfor deltog underviser Lotte Kronbæk fra Erhvervsakademi Dania i Skive i rundbordsamtale med fokus på kvalitet.
nyhed

Baggrunden for mødet var den seneste kvalitetsrapport fra Søndergaard-udvalget og et ønske fra uddannelses- og forskningsministeren om at lave de bedst mulige rammer for udmøntning af kvaliteten.  Det gælder hvordan der sikres en højere studieintensitet, hvordan undervisningen kan opprioriteres, og hvordan der sikres en bedre kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet.

Lotte Kronbæk pointerede på mødet, at mange af Danias studerende ville ikke få en uddannelse, såfremt det ikke var tilgængeligt lokalt.

"Man kan sagtens sikre kvaliteten, selvom man har små hold. Vidensdeling behøver fx ikke altid at være fagopdelt, da mange fagområder overlapper hinanden. Herigennem kan der ske vidensdeling = kvalitet." 

Lottes erfaring er, at vi bruger meget tid på, at aflære de studerende at lave kortsigtet målopfyldelse – da det primært fører til overfladelæring.

"Vi har i højere grad fokus på fordybelse og dybdelæring, og det at teorien skal give mening. Ved brug af studieaktivitetsmodellen, sker der en italesættelse af udfordringen, og det giver synlig forventningsafstemning."

Studieintensitet er mange ting

Studieintensitet afhænger i følge underviseren af flere parametre, hvilket hun fortalte til samtalen med Sofie Carsten Nielsen.

"Vi har gode erfaringer fra serviceøkonomuddannelsen i Skive, hvor der er fokus på virksomhedssamarbejde, tværfaglighed fremfor stramme faggrænser samt at give ansvaret tilbage til de studerende. Samtidig fokuseres der på projektorienteret undervisning, sensemaking samt underviserens rolle i højere grad som værende facilitator mv. frem for altvidende underviser. Det tætte virksomhedssamarbejde sikrer, at de studerende får afprøvet teori i praksis og skaber samtidig relationer, som de kan bruge i både studiejob samt efter endt uddannelse."

Feedback er en del af bedre kvalitet

"Feedback kulturen skal styrkes – det giver mere læring og kvalitet end at indføre flere eksamener. Herunder feedback fra undervisere, andre interessenter samt studerende imellem. Læringsaktiviteter giver rum til fejl" var endnu en af pointerne fra dialogmødet i ministeriet.

Ved rundboldssamtalen deltog flere undervisere fra andre videregående uddannelser og institutioner. Mødet fandt sted i februar. For mere information om mødets indhold, kontakt Lotte Kronbæk på lokr@eadania.dk

13.4.2015