Klagemuligheder

Denne vejledning er skrevet til dig, der er studerende på Dania, og som overvejer at klage over diverse forhold.

Inden du klager

Bemærk, at det er en god idé, at du - før du klager - drøfter eventuelle spørgsmål med din underviser, en studievejleder eller eventuelt med den, du overvejer at klage over. Det kan også være en rigtig god idé at vende en evt. klage med studielederen og/eller studievejlederen på din campus inden du klager. Dette vil i mange tilfælde kunne fjerne misforståelser, og det er i det mindste en mulighed for at få en nærmere forklaring på de forhold, du måtte være utilfreds med.

Vejledningen beskriver kort de mest almindelige typer af klager, hvem du skal indgive klagen til, og hvordan du klager.

Hvad kan du klage over og til hvem?

Hvem, du skal indgive en konkret klage til, afhænger normalt af

  • hvad du klager over
  • hvilken uddannelse og campus du går på

Uanset type af klage, skal denne normal stiles til campuschefen og afleveres/sendes til studieadministrationen på den uddannelse du går på

Hvad skal du have med i en klage?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.

Hvem klager

For at kunne behandle en klage, er det en forudsætning, at det tydeligt fremgår, hvem klageren er. Ud over navn (det fulde navn) bør du altid - for at lette sagsbehandlingen - oplyse både CPR-nummeruddannelse, semester og e-mailadresse

Hvad klages der over

Modtageren af din klage ved som udgangspunkt ikke, hvad du klager over. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning. Eksempelvis bør det i eksamensklager tydeligt fremgå: Hvilken prøve, der klages over, hvad formålet med klagen er (klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet, bedømmelsen eller retlige spørgsmål), hvornår prøven har været afholdt, hvornår karakteren er blevet bekendtgjort (ved skriftlig eksamen), samt hvem var vejleder og censor.

Hvorfor klages der

For klager er det væsentligt, at begrundelsen er så konkret og uddybende som muligt. I det omfang du mener, at der er begået formelle fejl, bør det tydeligt fremgå.

Frister

Klager over afgørelser truffet af Akademiet (herunder den enkelte uddannelse og campus) vil næsten altid have en klagefrist på 2-4 uger (fristen for at indsende eksamensklager er 2 uger fra den dag, karakteren er bekendtgjort). Du kan få nærmere oplysninger om klagefrister i konkrete sager ved henvendelse til din lokale uddannelsesadministration.

 

Du kan læse mere om klagemuligheder i den gældende eksamensbekendtgørelse hos retsinformation