Professionsbachelor i Optometri

Optometristuddannelsen er en sundhedsuddannelse, hvor hovedparten af vores patienter er raske. Du vil lære at genkende og diagnosticere synsanomalier og tilpasse hjælpemidler samt træningsforløb for disse.

 


Forrige
 
Næste
 
 

Du kan finde "Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri" her.

 

Pr. august 2016 er der kommet en ny studieordning. Den kan du finde her.

Læs mere om uddannelsen på faktaark her

 

 

Praktik i optometristuddannelsen.

Ved optometristuddannelsens overgang fra at være en erhvervsuddannelse til nu at være en sundhedsvidenskabelig professionsbacheloruddannelse, er der sket markante ændringer i uddannelsen, - ikke mindst i undervisningsformen. Især når det gælder praktikken (den kliniske undervisning), er der sket store ændringer. Der er nogle væsentlige forskelle, som det er vigtigt, at alle parter er opmærksomme på:
 1. Proceduren omkring godkendelse af virksomheden som praktiksted.
 2. Aftale om praktik (praktikaftale).
 3. Læringselementer i praktikken / uddannelsesplan.
 4. Kontakten mellem

     a. Praktikstedet og Optikerhøjskolen.     
     b. Praktikanten og Optikerhøjskolen.     
     c. Praktikantens ansættelsesvilkår, - herunder arbejds- og studietid.

1. Proceduren omkring godkendelse af virksomheden som praktiksted (klinisk uddannelsessted).

Fremover er det Optikerhøjskolen som opstiller betingelserne for om en virksomhed kan godkendes som praktiksted. Det er også Optikerhøjskolen som godkender praktikstedet. Ved godkendelse af en virksomhed vil Optikerhøjskolen især lægge vægt på, at virksomheden ved en helhedsvurdering sandsynliggør, at virksomheden
  • kan og vil yde den studerende den nødvendige støtte til at nå de aftalte mål.
  • råder over de nødvendige ressourcer og faciliteter.
  • kan være et godt fagligt forbillede for den studerende.
  • vil indgå i et gensidigt forpligtende og frugtbart samarbejde med Optikerhøjskolen.

En virksomhed kan godkendes til hele praktikforløbet eller dele af praktikforløbet.
  • Ansøgning om godkendelse sker på en af Optikerhøjskolen udformet formular.
  • Godkendelsen vil, hvis ikke andet er aftalt, gælde én adresse og give mulighed for én praktikant pr. studenterårgang.
Der skal foreligge en godkendelse, før virksomheden kan indgå en praktikaftale med Optikerhøjskolen.

Til toppen.

2. Aftale om klinisk undervisning (praktikaftale).

Fremover indgås praktikaftalen ikke længere mellem praktikanten og praktikvirksomheden, men mellem Optikerhøjskolen og praktikvirksomheden. Der udarbejdes en individuel praktikaftale for hver praktikperiode. Praktikaftalen skal bl.a. indeholde:
  • En beskrivelse af de læringsmål, der er opstillet for den pågældende praktikperiode.
  • Hvordan praktikvirksomheden vil sikre at målene nås.
  • Hvem der er virksomhedens praktikansvarlige. OBS: Den praktikansvarlige skal være beskæftiget på samme adresse som praktikanten.
  • Hvorledes der i forløbet sikres kommunikation med Optikerhøjskolen.
  • Hvornår og hvordan der evalueres.

Til toppen.

3. Læringselementer i praktikken.

Det er også nyt, at der nu direkte er lagt læringselementer fra studieordningen ud i praktikken. Læringselementer indenfor fx refraktion, binokulært syn, kontaktlinser, patologi og farmakologi er forud for praktikperioden grundigt blevet introduceret på skolen. Andre læringselementer er imidlertid kun sporadisk blevet gennemgået på Optikerhøjskolen. Andre er slet ikke blevet berørt. Det er altså nu praktikstedets ansvar, at undervise praktikanten i disse læringselementer og sørge for, at den studerende når de mål, som fremgår af studieordningen med tilhørende fagbeskrivelser.
Praktikstedet er en uddannelsesinstitution i tæt samarbejde med Optikerhøjskolen.

Til toppen.

4. Kontakten mellem:

  • Praktikstedet og Optikerhøjskolen.
  • Praktikanten og Optikerhøjskolen.
Det er et væsentligt nyt element i praktikken, at der under hele praktikforløbet skal være nær kontakt / kommunikation mellem de involverede parter. De involverede parter er primært:
  • Den studerende / praktikanten.
  • Praktikvirksomheden, - repræsenteret ved den praktikansvarlige.
  • Optikerhøjskolen, - repræsenteret ved den studerendes praktikvejleder.
I hverdagen i praktikvirksomheden er det vigtigt, at praktikanten altid ved hvor og til hvem, der kan rettes henvendelse for hurtig hjælp og vejledning.
Kommunikationen med Optikerhøjskolen og praktikantens afleveringer af praktikopgaver, logbog, evaluering mm. vil typisk foregå via email og Optikerhøjskolens intranet (Fronter).
Det er vigtigt, at praktikanten i hverdagen har let adgang til Fronter.

Til toppen.

5. Praktikantens ansættelsesvilkår, - herunder arbejds- og studietid.

Arbejdsugen for den studerende er 37 timer. Indenfor dette tidsrum skal den studerende undervises og rutineres således at semestrets mål nås. Ud over de øvelses- og rutineringsopgaver praktikvirksomheden stiller, skal den studerende desuden have tid til at arbejde med og aflevere de opgaver, som stilles af skolen. Skolens opgaver fremgår af den studerendes uddannelsesplan for pågældende semester. Det skønnes, at den studerendes studieopgaver, opgaver til aflevering samt fremmøde på Optikerhøjskolen set over hele semestret vil have et gennemsnitligt omfang svarende til ca. 7 timer pr. uge. Vagtplaner mm. bør tage hensyn hertil. Såfremt der på praktikstedet ikke er mulighed for at tilbyde den studerende studiefaciliteter (ro, rum og internetadgang), forventer skolen, at den studerende får mulighed for at arbejde med sine studieopgaver hjemme eller på skolen.
Timerne kan evt. samles til en længere sammenhængende periode, alt efter den studerendes studiebehov. Aftale herom kan fremgå af praktikaftalen, men skal være Optikerhøjskolen bekendt.

Ansættelses-, løn- og arbejdsforhold i øvrigt er reguleret af "Overenskomst mellem Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning og Dansk Erhverv Arbejdsgiver" og "Overenskomst mellem Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning og Synoptik A/S" for perioden 2010 – 2012.
I praktikperioden er den studerende underlagt Funktionærloven og Ferieloven. Det vil sige, at når en periode slutter, afregner praktikstedet optjent ferie til f.eks. Feriekonto.

 Til toppen

 

Se videoen om Dania Randers og optometriuddannelsen her.

Læs interviewet med Iben fra 4. semester her.

Læs hvad Iben og Thore fortæller her

IMG 0113 

Optometristuddannelsen er for alle os, der står og siger "Wauw!", når man ser et øje forstørret 40 gange og man bare er fascineret af alle de strukturer, der er - så ved man, at man er havnet på den rette hylde.

Lisa, 2. semester

 IMG 0114

Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg synes, det lød spændende at kombinere det at arbejde i butik med at være en sundhedsperson. Den giver mig de rette udfordringer både fagligt og personligt. Derudover giver uddannelsens praktikforløb dig mulighed for at arbejde praktisk med det, du har lært samt med dine faglige kompetencer. Skolen ligger i Randers, men der er gode muligheder for at pendle. Jeg har selv boet i Aarhus gennem hele studietiden og turene frem og tilbage vænner man sig til. Samtidigt kan tiden i toget bruges konstruktivt. Skolen har de rette faciliteter og størrelsen på studiet giver et trygt studiemiljø. Jeg vil anbefale uddannelsen, hvis du har interesser indenfor sundhed/sygdom, butik, naturvidenskab og ønske om et praktisk/teoretisk studie.

Rikke, 6. semester

 

Uddannelsens struktur

Bacheloruddannelsen til optometrist varer i alt 3½ år, hvoraf to år af uddannelsen vil foregå på skolen på Minervavej (inkl. bachelorprojekt), og 1½ år vil foregå i praktik i en optikervirksomhed. Der vil være en vekselvirkning mellem skole og praktik.

De samlede skole- og praktikforløb fremgår af Studieordningen. Du kan læse den godkendte studieordning her.

Bemærk: Undervisningen er på dansk, men de fleste lærebøger m.m. er engelsksprogede.

 

Praktikuddannelsen

 Det er Optikerhøjskolen, som godkender virksomhederne til at have de studerende i praktik (klinisk undervisning).

Der er to praktikperioder på henholdsvis 6 og 12 måneder. I praktikken kommer man til at arbejde som optometrist, meget tæt på det du skal lave som uddannet.

Praktikken foregår i optikforretninger, der er godkendt som praktiksted. Som regel er der kun én studerende på hvert praktiksted. Der er mange praktiksteder spredt ud over hele Jylland og Fyn. Der er også praktiksteder i Norge og Sverige.

Under praktikken er man ansat i og lønnet af virksomheden.

Der plejer at være tilstrækkeligt med praktikpladser at søge og Optikerhøjskolen hjælper dig, men det er en privat virksomheder, man skal ansættes i.

Mål og indhold for uddannelsens praktikdel fremgår af Studieordningen.

Som studerende kan man forvente at skulle i praktik i forskellige praktikvirksomheder. Praktikstederne er fordelt over hele landet, - og i Norden.

Man skal derfor påregne, at det kan være nødvendigt at flytte ifm. praktik.

Du kan læse mere om praktikken her.

 

Økonomiske forhold

 Under den del af uddannelsen, som foregår på skole, har de studerende mulighed for at søge SU.

Under uddannelsens praktikdel betaler praktikvirksomhederne løn til de studerende i henhold til gældende overenskomst.

Pr. 1. marts 2016: Første praktikperiode: 10.892,94 kr. pr. måned. Anden praktikperiode: 13.836,85 kr. pr. måned.

Der er også overenskomst for studerende i fritidsjob hos optiker. Før 3. semester: 18.023,85 kr. pr. måned. - Herefter: 21.135,35 kr. pr. måned.

 

International studies

For incoming or outgoing studies contact institutional coordinator Flemming Andersen here.

 

At være optometrist

Der kræves autorisation fra Sundhedsstyrelsen for at kalde sig og virke som optometrist. Autorisation kan søges efter gennemført uddannelse til optometrist. Uddannelsen er en mellemlang videregående sundhedsuddannelse.

Optometristens kerneydelser er:

 • Synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl.
 • Tilvirkning af briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler til korrektion af synsfejl.
 • Rådgivning og vejledning af patienten ved valg af synshjælpemiddel.
OPTIKER RDS V5G1287

Optometristen skal kunne kende det syge øje fra det raske og henviser personer til læge, øjenlæge eller anden sundhedsperson, hvis der observeres behandlingskrævende sygdom.
Optometristen kan til behandling af visse binokulære samsynsproblemer tilbyde særlige træningsprogrammer som supplement eller erstatning for en optisk korrektion.
Optometristen kan medvirke til forbedring af arbejdsmiljøet gennem rådgivning om arbejdspladsens synsmiljø, samt ved tilvirkning af særlige arbejdsbriller.
Optometristen varetager i samarbejde med øjenlæge optisk rehabilitering af svagsynede.

 

Typiske arbejdspladser

De fleste arbejdspladser er i optikforretninger. Optikerbranchen er sammensat af mange små og mellemstore virksomheder samt nogle få meget store virksomheder (frivillige- og kapitalkæder) fordelt på mange mindre arbejdspladser.
Nogle optometrister har ledelses og/eller administrative funktioner.
Nogle optometrister er ikke butiksansatte, men klinisk ansat fx hos øjenlæger, på sygehuse o.lign.
En mindre del af arbejdspladserne findes i den offentlige sektor, fx på Statens Øjenklinik og kommunernes hjælpemiddelcentraler
Nogle optometrister arbejder som selvstændige konsulenter eller som konsulenter for leverandører, brancheorganisationer, det offentlige mm.
Der forventes vækst i antallet af kliniske arbejdspladser.

 

Beskæftigelsesmuligheder

Arbejdsløsheden er ret lav blandt optometrister. En opgørelse fra juli 2015 viser en arbejdsløsheds procent på 1,3 %. En del nyuddannede tager job i Norge, hvor der fortsat er mangel på optometrister, og hvor danske optometrister er i høj kurs.
Der er gode muligheder for at blive selvstændig.
Begyndelseslønnen for den nyuddannede optometrist er mindst 29.151,- kr. pr. måned. Optometrister med nogen anciennitet tjener 30 - 38.000 kr. pr. måned (lønstatistik 2014).
Chefoptikere tjener mellem 37.000 kr. og 50.000 kr. pr. måned (2014).

Videreuddannelse

 

Fra efteråret 2014 er det muligt at videreuddanne sig på Århus Universitet og få en kandidat grad. Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab uddanner optikere ind i det oftalmologiske speciale og giver en yderligere specialisering inden for det optometriske fagområde. Som kandidat i Optometri og synsvidenskab vil du således favne både optikerens hjælpemiddelperspektiv og behandlerperspektivet.
Læs mere her.

Til toppen

 

Optagelseskrav

Der optages studerende både via kvote 1 og kvote 2.

Kvote 1.

Der kræves en gymnasial uddannelse med:

 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik og biologi på C-niveau
 • Enten Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Man kan dog også optages på uddannelsen, hvis man har den tidligere erhvervsuddannelse i optometri. Her er der ingen specifikke adgangskrav.
Desuden kan man optages, hvis man har 6 gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik og biologi på C-niveau
 • Enten bioteknologi A-niveau eller kemi C-niveau eller naturfag C-niveau
 • Enten Psykologi eller samfundsfag på C-niveau

Kvote 2.

Her optages man på baggrund af en motiveret ansøgning og evt. en optagelsessamtale.

En motiveret ansøgning er en fritekst, hvor du præsenterer dine kvalifikationer og din motivation for at søge optagelse på optometristuddannelsen. I ansøgningen skal du fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg og hvordan dine relevante erfaringer kan bruges på uddannelsen.

Hvilke punkter bør være med i den motiverede ansøgning?

 • Hvad interesserer dig ved uddannelsen?
 • Hvad ved du om uddannelsen? Fx vekslen mellem skole og praktik? Sprog på uddannelsen og i lærebøger?
 • Hvad vil du efterfølgende anvende uddannelsen til? (Hvilket job/funktion forestiller du dig? Vil du læse videre, eller?)
 • Hvilke aktiviteter har du deltaget i, efter gymnasiet, og hvilke kompetencer har det givet dig, i stedet for de "formelle" krav?
 • Hvad tror du bliver din største udfordring i uddannelsen, og hvordan vil du klare den?

Uddannelsen indeholder praktik. Praktikstederne er spredt over det meste af Danmark og enkelte i udlandet (Norge). Hvordan er dine muligheder for at klare den udfordring?

Vores studievejleder står selvfølgelig til rådighed med yderligere information og hjælp.

Optagelse foregår gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) for de videregående uddannelser.

Ansøgningsfrister:

 • Kvote 2: 15. marts kl. 12:00
 • Kvote 1:   5. juli kl. 12:00

Ansøgningsmateriale kan hentes på: www.optagelse.dk 

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

Bemærk: Undervisningen er på dansk, men hovedparten af lærebøger mm. er engelsksprogede

Til toppen

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Bolig i Randers

Billeder specielt for hjemmesiden 

Det er nemt at finde en billig bolig i Randers.

Randers Kollegiegård er en selvejende institution, beliggende i Randers Nordby ca. 3 km fra bycentrum, - men kun 700 m fra Optikerhøjskolen. Kollegiet har 250 værelser, fordelt på 6 toetagers blokke.

Boligportalen eller Boligsiden kan ligeledes være en hjælp, hvis man ønsker en større eller mindre lejlighed for sig selv.

Til toppen

 

Et lille udpluk af Randers seværdigheder!

klik på billedet for mere information:

Tante Olga

Koncerter

Sport1

Sportsbegivenheder

Randers Bibliotek

Biblioteket

Randers Regnskov

Eksotiske dyr

RANDERS Shopping

Shopping i Randers

Optiker Paa Museum Kopi Ashx

Optiker museet på Kejsergården

Bio Randers

Biografen

Graceland

Randers' eget Graceland

 Den Jyske Hingst Ved Randers

VisitRanders.dk

Til toppen.

 

Oplev Århus

Århus ligger ikke langt fra Randers og kan nåes hurtigt via motorvejen, med bus eller med tog. Gå ikke glip af storbyens charme, mens du bor i Randers!

Aarhus20

Besøg www.visitaarhus.dk eller www.kultunaut.dk for oplysninger om seværdigheder, attraktioner, shopping og gå-i-byen mulighederne.

 

Køreplan for bus mellem Randers og Århus findes her.

Køreplan for tog mellem Randers og Århus findes her.

 

Studenterliv

Der er rige muligheder for oplevelser uden for studiet på Minervavej 63.

Randers er en spændende by med en dejlig kombination af byliv og natur, og ikke langt herfra ligger Århus, som også har bunker af tilbud til at fordrive fritiden med.

Boligsituationen i Randers er god og huslejen er oftere billigere end i de større uddannelsesbyer.

 

 

Her kan du læse nyheder om os, vores studerende og dimittender

 

Nyhedsbillede

Optometri er mere end butik


Optikere arbejder ikke kun i butik. Det viste Daniel Mikkelsen frem som svagtsynsoptiker til Optometriens dag
Læs mere


Nyhedsbillede

Øjenekspert laver håndbog til optikere


Alt for mange optikere henviser folk til øjenlægerne, selvom der ikke er noget alvorligt galt. Det vil lektor Heidi Buchholt fra Erhvervsakademi Dania ændre på ved at lave en håndbog til optikere
Læs mere


Nyhedsbillede

Optikeruddannelse laver international samarbejdsaftale


Optikerhøjskolen på Erhvervsakademi Dania har lavet samarbejdsaftale med det anerkendte Aston University
Læs mere


Nyhedsbillede

Optiker-studerende tjekker hinandens syn


5. semester på uddannelsen i optometri fik nye prøvekaniner ved studiestart. Her fik alle nye studerende lavet synsprøver af de ældre studerende til stor glæde og læring for alle
Læs mere


Nyhedsbillede

Fortsat stor søgning til Dania-uddannelser


De korte videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania er fortsat et hit. I år er det især uddannelserne til optiker og finansøkonom, der topper i antal ansøgninger, mens 36 studerende skal starte på en spritny uddannelse i Horsens
Læs mere


Nyhedsbillede

Optometriuddannelse populær som aldrig før


I år er den videregående uddannelse til optometrist topscorer på antal ansøgninger på Erhvervsakademi Dania. 20-årige Mathilde Fuhr Frandsen fra Randers er en af de mange unge, som er blevet lokket til et studie med både biologi, mennesker og gode jobmuligheder
Læs mere


Nyhedsbillede

Øjne og økonomi hitter hos de unge


Unge vælger uddannelser med gode jobmuligheder, viser årets ansøgningstal på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist og finansøkonom, der oplever fremgang, mens ny uddannelse er kommet godt fra start
Læs mere


Nyhedsbillede

Helena fik mere selvtillid af praktik


I starten af studiet til optometrist turde Helena Jørgensen næsten ikke sige hej til folk, hun ikke kendte. Det ændrede sig fuldstændig i løbet af praktikken ved optikerkæden Louis Nielsen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Unge vil arbejde med øjne, robotter og design


Flere vælger at tage deres videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist, automationsteknolog og multimediedesigner, der fået flere Kvote 2-ansøgninger end sidste år.
Læs mere


Nyhedsbillede

Før sygeplejerske - nu optometrist-studerende


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Anja og høre, hvorfor hun læser til Optometrist
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder optikerlivet første uge på studiet


Med projektet ”Mød Branchen” er de studerende på Erhvervsakademi Dania allerede i første uge af studiet ude og møde optikerbranchen. Til stor glæde for både de studerende og optikerbutikkerne.
Læs mereDu kan også følge med på Facebook her

Året igennem iværksætter og deltager de studerende og Optikerhøjskolen i aktiviteter, som vi gerne vil fortælle alle om. Billedkollagen herunder giver blot et ganske lille indblik i alsidigheden, men indeholder bl.a. billeder fra dissektioner, prisuddelinger, dimission, juleklip og konferencer. Besøg vores Facebookside og tryk "like", så vil du altid være opdateret med det sidste nye fra uddanelsen.

Kollage

 
 

Tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden www.optagelse.dk.
Ansøgningsfrister Kvote 2: senest 15. marts kl. 12.00. I kvote 2 optages man på baggrund af sine samlede kvalifikationer.
Kvote 1: senest 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 optages man udelukkende på baggrund af sin gymnasiale eksamen.

Se optagelseskrav her.

Kontakt:

Studiesekretær Helle Jensen  Studievejleder Ulla Bak

Til toppen

 

Kontakt os på Minervavej 63 i Randers

Studiesekretær

Studievejleder

[image]
Studiesekretær Randers
[image]
Studievejleder
Lektor
Cand.Scient.(Biologi)

Praktikkoordinator

Studieleder

 
[image]
Lektor
Optometrist
MSc (Optom)
 
[image]
Studieleder
Lektor
MSc (Optom)

Undervisere

 
 
[image]
Lektor
Optometrist
MSc (Optom)
 
[image]
Adjunkt
 
[image]
Lektor
Optometrist
MSc (Optom)
 
[image]
Lektor
Optometrist
MSc (Optom)
 
[image]
Lektor
Cand.Scient(Biologi)
 
[image]
Lektor
Optometrist
MPH
   

Videncenter for Optometri og Synsvidenskab

 
 
[image]
Senior forsknings- og udviklingskonsulent
Studierektor emeritus
MSc (Optom)
+45 7229 1054
 

 

Til toppen

 

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Minervavej 63
8960 Randers SØ
 

For information om kurser, kontakt studiesekretær Helle Jensen

 

 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers 
 

"Vi har teoretisk undervisning, hvor man fx med den matematiske del skal holde tungen lige i munden. Det næste er, at vi går ned i klinikken og arbejder med vores viden i praksis"


Thore Dørup, optometrist