VVS-installatør

VVS-installatør er en toårig videregående uddannelse med ni ugers praktik indlagt. Studiet på Erhvervsakademi Dania i Randers er vejen for dig, der har lyst til at arbejde med indvendig afløb, vand, varme, klima eller gas. Du kan blive selvstændig installatør eller få job i virksomheder. Måske som projektleder med ansvar for projektforløbet fra start til slut, og for at alle installationer fungerer perfekt og opfylder alle krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Uddannelsen åbner nye døre for job, og beskæftigelsesmuligheder er meget gode.

Tilmelding til studieoptag sker via www.optagelse.dk 

Fristen for tilmelding er følgende:

For kvote 1 (optagelse med gymnasial ungdomsuddannelse) er fristen 5. juli kl. 12.00.

Har du svendebrev, og nåede du ikke tilmelding til kvote 2 inden 15. marts, så er der stadig gode chancer for optagelse. Søg fortsat via www.optagelse.dk inden 5. juli kl. 12.00.

Hvis du har spørgsmål til optagelseskrav eller til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte studievejleder Lars Dam på ld@eadania.dk/telefon 24 43 75 23.

 

OBS!

Uddannelsen er flyttet fra Hadsten til Randers i sommeren 2017, hvor vi opfører en ny og topmoderne bygning til Danias tekniske uddannelser.


Forrige
 
Næste
 
 

Den obligatoriske del på VVS-installatør-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania består af følgende fagområder:

 • Alment
 • Virksomheden
 • Teknologi

Alment

Det almene fagområde kvalificerer den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentmæssige problemer inden for energi og installation. Ligeledes udvikles den studerendes sproglige, kulturelle og personlige kompetencer til brug for virksomhedens opgaveløsning.

De almene emner er:

 • Sproglig kommunikation
 • Teknisk dokumentation
 • Teknisk matematik og fysik
 • Informationsteknik
 • Laboratorie- og måleteknik.

Virksomheden

Fagområdet Virksomheden kvalificerer den studerende til at kunne projektere og gennemføre installationsprojekter efter gældende lovgivning og kvalitetskrav under hensyn til virksomhedens organisation, drift, økonomi og miljø. 

Virksomhedsemnerne er:

 • Køb og salg
 • Økonomi
 • Organisation
 • Projektledelse
 • Jura
 • Miljø og sikkerhed
 • Kvalitet
 • Virksomhedsteknik.

Teknologi

I uddannelsesforløbet kan aflægges prøve som kvalificerer dig til at søge autorisation for din virksomhed.

 

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis.

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede undervisere, som du kan tage kontakt til, hvis du skulle have brug for en snak, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Den første tid på dit studie kan være overvældende og overraskende, for en del ting vil være anderledes, end du har været vant til på din erhvervsuddannelse. Der vil være mange ting at forholde sig til, både nye mennesker og en masse praktiske forhold. Du skal lære at strukturere din tid og prioritere. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag. Dette indebærer også, at du skal forberede dig på egen hånd. Du vil i løbet af dit første år opleve flere eksamener i flere forskellige fag.

 

 

Du kan se en kort præsentation af uddannelsen her

 

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksaminer.

Du kan derfor læse mere om VVS-installatør uddannelsen i installatøruddannelsens studierordning:

Studieordning fra august 2014

Studieordning frem til august 2014

 

Uddannelsen til VVS-installatør består af en obligatorisk del og en valgdel med specialeforløb og afgangsprojekt.

Obligatorisk del

Den obligatoriske del består af følgende fagområder:

 • Alment
 • Virksomheden
 • Teknologi

Valgdel

Du vælger selv et emne til specialet og slutter med et projekt.

Specialeforløb

Kvalificerer den studerende til at opnå dybere kunnen og viden om specifikke emner i relation til uddannelsens formål.

Der tilrettelægges et forløb ved at fastsætte og udbyde et antal specialefag inden for uddannelsens overordnede formål.

Semester i udlandet? Se mere her

Afsluttende eksamensprojekt

Den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for teknologi. Den studerendes specialeforløb skal indgå i eksamensprojektet.

 

I 4. semester kommer du i praktik i en virksomhed i ni uger. Praktikperioden kan danne baggrund for dit valg af afsluttende projekt. Men allerede i 2. – 3. semester kan du vælge specialeemner inden for det område, du ønsker at arbejde med i praktikken og i dit afgangsprojekt.

Målet med praktikopholdet er, at du kan dygtiggøre dig inden for et speciale, som virksomheden råder over. Praktikopholdet kan også indgå i forbindelse med det efterfølgende afgangsprojekt. Der er mulighed for, at praktikopholdet kan foregå i udlandet.

Studiepraktikken afsluttes med en evaluering af forløbet.

Du kan se præsentationen af de studerende fra Dania til virksomheden her.

For en del studerende ender praktikperioden i fastansættelse i virksomheden.

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Ellemosevej 36
8370 Hadsten
 

Optagelse og ansøgningsskema

Optagelse til VVS-installatøruddannelsen med sommerstart sker via Den Koordinerede Tilmelding KOT, der er åben fra 1/2 til 5/7.

Ansøgningsskema kan findes på www.optagelse.dk.

 

Adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Smedeuddannelsen (med specialer)

VVS-uddannelsen

eller anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C

 

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

 

 

 

Den to-årige videregående uddannelse til VVS-installatør på Erhvervsakademi Dania er en del af det danske uddannelsessystem.  Uddannelser giver merit til yderligere uddannelse på fx universitet, hør vores studievejledere om mere info.

 

 

Uddannelsesstigen 2014


 

 

 

Jobmuligheder

Med en uddannelse til VVS-installatør og en autorisation i hånden kan du starte egen virksomhed som gas- eller VVS-installatør.

Du kan også få job i VVS-firmaer, installationsvirksomheder, forsyningsvirksomheder og hos rådgivende ingeniører.

Dine opgaver kan for eksempel være projektledelse, salgssupport eller konsulentrådgivning.

Læs her, om Anders` jobdrømme som VVS-installatør

Beskæftigelsesanalyse fra december 2013 viser at Danias uddannede VVS-installatører alle har arbejde, heraf 88% inden for branchen og 12% i andre brancher. 

 

 

 

Beskæftigelsesanalyse fra december 2013 viser, at 100% af vores dimittender fra sommeren 2013 var i job.

Uddannelsen til VVS-installatør giver dig følgende kompetencer: 

 • Du får viden om, hvordan svære tekniske problemer skal løses og du kan komme til at arbejde med avanceret teknologi.
 • Du kan projektere, konstruere, dimensionere og implementere systemer.
 • Du kan komme til at arbejde som projektleder og sørge for, at opgaven løses på den rigtige måde. Det er dit ansvar, at installationer fungerer optimalt og opfylder alle krav til kvalitet, sikkerhed og miljø.
 • Du kan blive en del af et ledelsesteam og få mange interne og eksterne samarbejdspartnere med forskellig baggrund og kultur.

VVS-installatører planlægger, implementerer og varetager driften af systemer inden for sanitet, varme og ventilation eller gas. Du bliver uddannet til at løse installationstekniske projekter og opgaver samt arbejde med avanceret teknologi. Du arbejder sammen med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund og kvalificerer dig til at være en del af et ledelsesteam.

VVS-installatører arbejder inden for:

 • Egen autoriseret installatørvirksomhed
 • Produktions- og forsyningsvirksomhed
 • Rådgivningsbranchen
 • Salg.

Typiske arbejdsfunktioner kan være:

 • Installatør eller overmontør i en installatørvirksomhed
 • VVS-tekniker i fx rådgivende-, forsyningsvirksomhed, større entreprenør eller leverandør
 • Styre VVS- og gastekniske installationer, herunder planlægge, projektere, tilrettelægge og dokumentere
 • Teknisk ansvarlig i særlig kvalificeret eller autoriseret virksomhed
 • Sælger eller repræsentant i en leverandør- eller grossistvirksomhed
 • Projektledelse af installationstekniske projekter og entrepriser.  

En VVS-installatør bestrider mange funktioner specielt inden for gas- og VVS-området. Uddannelsen kan føre til job som projektleder, konsulent, salgssupporter og autoriseret installatør.

 

Hverdagen

Når du læser til vvs-installatør på Erhvervsakademi Dania i Randers siger du samtidig ja til projekter, der til forveksling minder om det, du vil møde i et fremtidigt job. Studiet bliver løbende udviklet, så det til stadighed spejler de udfordringer samfundet byder på. Undervisningen er tilrettelagt, så både tekniske og bløde kompetencer bliver styrket.

Kontakt til erhvervslivet

På Erhvervsakademi Dania har vi nær tilknytning til erhvervslivet, og det er undervisningen bygget op omkring. I forbindelse med dit afslutningsprojekt får du tilknyttet en erhvervsvejleder, typisk fra en rådgivende ingeniørvirksomhed eller en større elinstallationsvirksomhed.

Virkelighedsnære projekter

Projektarbejde udgør en væsentlig del af uddannelsesforløbet. Du vil få forståelse for at tilrettelægge og styre et projekt fra de første tanker er gjort, til det er ført ud i livet. Gennem projekterne lærer du at bruge de arbejdsmetoder, der bruges i de virksomheder, hvor du senere kan få job.

Uddannelsen er på hvert semester bygget op om erhvervsrelevante temaer. Gennem undervisning og projektarbejde får du de nødvendige færdigheder og kompetencer til at møde de udfordringer, vores dynamiske samfund byder på.

Du får tiltagende ansvar

Uddannelsen er et progressivt forløb, hvor du i tiltagende grad får ansvar for indhold og udformning af læringen. Projekterne i de sidste to semestre tilrettelægger du for en stor del selv, og du får mulighed for sparring med en vejleder, der kan bidrage med viden og konstruktiv kritik. Du vil møde et miks af forskellige læringsformer tilpasset de aktuelle fag og emner, du aktuelt arbejder med.

Netværk

Netværk i og uden for skolen er et af de bærende elementer i et dynamisk samfund. Under din uddannelse i Hadsten får du kontakter, der rækker langt ind i fremtiden.

Når du arbejder med projekter bliver du opmuntret til at udvikle dine netværkskontakter, så du allerede har et veletableret fagligt netværk, den dag du er færdiguddannet. I Hadsten udvikler og styrker vi løbende vores netværk både i forhold til relevante erhvervsvirksomheder og til andre uddannelsesinstitutioner.

I løbet af uddannelsen vil du stifte venskaber, der varer for livet. Venskaberne vil naturligvis blive en vigtig del at det netværk, som du får opbygget.

Innovation på skemaet

Under din uddannelse på Erhvervsakademi Dania vil du igennem studiet arbejde med innovation i forbindelse med dine projekter.

Lokaler og udstyr

Tror du på, at omgivelserne har betydning for læring? Det gør vi! Lokaler og udstyr er vigtige elementer for både trivsel og udvikling. På Erhvervsakademi Dania vil du opleve de bedste rammer. Akademiet tilbyder et spændende uddannelsesmiljø i et byggeri med lyse lokaler og åbne områder, hvor du hurtigt finder dig godt tilrette. Kantinen roses også af mange af vores studerende.

Vi søger til stadighed at kunne tilbyde moderne og velholdt udstyr, der er på højde med det materiel, man møder ude i erhvervslivet. Vi har i den sammenhæng et nært samarbejde med producenter og leverandører.

Til top

 

 

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk eller kontakt vores studiesekretær  
Ingen profilbillede
 
Vedrørende SPS - socialpædagogisk støtte - kontakt vores studievejleder  
[image]
Adjunkt og studievejleder
 

Du kan også finde mere information om SPS her!

Det kan fx være aktuelt hvis du er ordblind.

 
 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Vil du læse til VVS-installatør i Hadsten, eller har du yderligere spørgsmål? Kontakt vores studievejleder eller sekretær på:

[image]
Studiesekretær
[image]
Underviser og studievejleder

 

 

 

 

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Ellemosevej 36
8370 Hadsten
 

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener.

Du kan derfor læse mere om VVS-installatør uddannelsen i installatøruddannelsens studierordning:

Studieordning fra august 2014

Studieordning frem til august 2014

 

 

Nyhedsbillede

De sidste dimittender fra Dania i Hadsten


Forleden dimitterede de sidste teknologisk uddannede fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten, for efter sommerferien rykker hele campusset til Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Stort byggeri skudt i gang på Dania


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten. Forleden tog bestyrelsesformand og rektor første spadestik til det omfattende byggeri på Minervavej i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Studiet til VVS-installatør giver selvtillid


Alexander Andersen ville ønske, at han var startet på den videregående uddannelse til VVS-installatør tidligere og ikke tvivlet så meget på egne evner
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania investerer i tekniske videregående uddannelser


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten
Læs mere


Nyhedsbillede

VVS’er vil udfordres på viden frem for fysik


En ødelagt skulder er blevet det sidste skub, der har fået Christian Møller Jensen fra Aarhus til at søge ind på den videregående uddannelse til VVS-installatør. Efter knap 20 år i vvs-branchen er han klar til at blive udfordret på sin viden frem for sin fysik
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Tidligere studerende viser Danias jobmuligheder til infomøde


Fire tidligere studerende vender onsdag d. 4. marts tilbage, hvor det hele startede - på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Hør om deres komet-karrierer til infomødet kl. 17 på Ellemosevej 36.
Læs mere


Nyhedsbillede

Studiestart i Hadsten: ”Alle ser frem til seriøsitet, faglighed og nærhed”


39 nye studerende startede mandag deres studieliv på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Det var samtidig også afdelingschef Eva Lunds første skoledag.
Læs mere



 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers 
 

"Når jeg er færdig kunne jeg godt tænke mig, at arbejde med planlægning og projektering af større og mindre vvs-systemer"


Anders