Videncenter for Optometri

Videncenter for Optometri

Videnmiljøet på uddannelsen til Professionsbachelor i Optometri dækker over forskning, udviklingsprojekter, formidling samt samarbejde med andre forskningsmiljøer, universiteter og kommuner. Optikerhøjskolens undervisere producerer hvert år adskillige artikler til øjenfagets fagtidsskrifter og internationale videnskabelige tidsskrifter.

Børns syn – og læseudvikling i samarbejde med Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Synoptikfonden.

Dette er et mangeårigt forskningsprojekt, der søger at belyse bl.a. følgende:

  • Forekomsten af langsynethed og samsynsproblemer blandt skolebørn.
  • I hvor høj grad skolebørn vokser sig fra langsynethed og samsynsproblemer på forskellige alderstrin.
  • Om forekomst af samsymsproblemer er statistisk signifikant højere blandt skolebørn med reduceret læseudvikling end skolebørn med normal læseudvikling.
  • Effekten af behandling af samsynsproblemer i kliniske forsøg, såfremt samsynsproblemer viser sig at være statistisk associerede med reduceret læseudvikling.

Data til dette store projekt fremkommer bl.a. ved, at elever på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, Hobrovejens Skole Randers, siden efteråret 2008 (og fortsat) hvert efterår bliver synsscreenet af Optikerhøjskolens afgangsstuderende. Viser synsscreeningen tegn på synsproblemer tilbydes barnet en egentlig og omfattende synsundersøgelse på Optikerhøjskolens klinikker med efterfølgende anbefaling af behandling.

For flere informationer, kontakt Svend-Erik Runberg

[image]
Konsulent, Videncenter for Optometri

Optikerhøjskolens svagsynsklinik hjælper svagsynede fra Norddjurs-, Syddjurs-, Favrskov- og Randers Kommune

Hjælp til handicappede, herunder svagsynede, er en kommunal opgave. I 2010 besluttede de fire kommuner, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers, at danne Synssamarbejde Midt for i fællesskab at løfte de svagsynsopgaver, som de tidligere, hver for sig, havde købt ved Synscentralen i Aarhus eller Kennedy Instituttets Svagsynsklinik i Glostrup.  Som klinisk samarbejdspartner valgte man Optikerhøjskolens Svagsynsklinik som ”leverandør” af de kliniske ydelser, som man tidligere havde købt i Aarhus og Glostrup.

Dette betyder fx, at de borgere, der hidtil måtte rejse til Aarhus eller Glostrup for svagsynshjælp, nu bliver hjulpet på Optikerhøjskolens Svagsynsklinik på Erhvervsakademi Dania i Randers.

Udover undersøgelse af de svagsynede borgere, der bliver henvist til Optikerhøjskolen, varetager klinikken også andre opgaver. Via arbejdet med patienterne indsamles stor viden på området. Denne viden indgår selvfølgelig i skolens undervisning, men bliver også gennem faglige artikler formidlet videre til fx svagsynsoptikere til gavn for fremtidige patienter.

Herudover forsker klinikken i nye former for synshjælp til svagsynede, senhjerneskadede og udviklingshæmmede. For flere informationer, kontakt Svagsynsklinikkens klinikchef Anette Brandstrup, M.Sc.(Optom).

[image]
Adjunkt
MSc.(Optom).