Del siden
 
       
 
 

Vores forskning

På siden her kan du læse om relevante forskningsresultater fra Dania.

Forskningen er inddelt i områder, som du finder i menuen og som overskrifter på siden.

Autoteknologi

 • Fremtidens medarbejdere i den kunderelaterede del af autobranchen

  Hvordan skal autobranchen sikre en god servicekvalitet og et ordentligt kundemøde i fremtiden? Hvilke kompetencer bør fremtidens medarbejdere besidde?

  Mange kilder indikerer, at autobranchen i øjeblikket befinder sig i en distortionperiode. Diesel er på vej ud, hybrid er godt på vej ind, ligeledes er brint. Selvkørende biler er på vej på markedet og IT-teknologi overtager mere og mere af bilens drift og kørsel. Industrialisering 4.0 peger i retning af begrebet ”rene hænder” gennem automatisering af mekaniske operationer.

  Branchen er pt. i et vadested, og det er meget svært at danne sig overblik over, hvilke kompetencer, der er nødvendige for de ansatte i branchen i fremtiden.

  Dette er netop, hvad indeværende forskningsprojekt vil fokusere på, da vi, som uddanner fremtidens mellemledere i autobranchen, har en forpligtigelse til ikke at uddanne nutidens men derimod fremtidens medarbejdere til denne sektor.

  Formålet med projektet er at målrette autoteknologuddannelsen mod fremtidens behov samt gennem offentliggørelse af resultaterne at gøre uddannelsen mere kendt og relevant for autobranchen.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/fremtidens-medarbejdere-kunderelaterede-del-autobranchen/

Energi og installation

 • Indeklimatest på klimastyret bygning ved Humber, School of Applied Technology, Canada

  Humber har bygget en klimastyret dome, hvori der er bygget en testbygning, hvorpå det er muligt at teste bygningens klimaskærm, tekniske installationer og indeklima i forhold til klima. Faciliteterne bruges i høj grad i undervisningen af studerende samt i udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. Bygningen giver mulighed for direkte at afprøve senarier under forskellige klimaforhold og lave direkte målinger på indeklima og energiforbrug.

  Lignende testbygning findes ikke i Danmark og ved at få en indsigt i, hvorledes test på bygningen gennemføres, hvorledes testresultater omsættes til praksis kan dette formidles videre til studerende og konsulenter inden for energirådgivning og energioptimering af bygninger i Danmark.

  På uddannelsen ”Sustainable Energy and Building Technology” ved Humber udgør praktiske øvelser 50% af undervisningen. Indsigten i praktiske øvelser ved Humber kan danne praksis for registrering og vurdering af en bygnings ydeevne under danske forhold ved dels at undervise studerende ved Erhvervsakademi Dania, dels ved at udbrede metoder til brancheorganisationer og erhvervskurser.

  Viden og erfaringerne fra Humber skal medvirke til at Erhvervsakademi Dania i samarbejde med virksomheder, studerende og fonde kan udvikle forsøgsfaciliteter som gør det muligt at lave fysiske målinger på en klimastyret bygning samt udvikle praktiske metoder til bygningsregistrering.

  Formålet med projektet er at anvende canadiske forskning og udvikling af testmetoder på bygninger i dansk kontekst for at øge forståelsen af energieffektiviseringers påvirkning af indeklimaet i bygninger.

  Målet er desuden at skabe grundlag for etablering af forsøgsrammer ved Erhvervsakademi Dania som muliggør udvikling af testmetoder på klimastyret bygning gennem etablering af partnerskaber og inddragelse af studerende i processen.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/indeklimatest-paa-klimastyret-bygning-ved-humber-school-of-applied-technology-canada/

Handel

 • Deling af produktionsfaciliteter i SMV i Business Region Aarhus

  I Business Region Aarhus indgår 12 kommuner, der ønsker at samarbejde i regionen for at servicere erhvervslivet bedst muligt.

  Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af regionens styrkepositioner. Dette forskningsprojekt vil derfor afdække mulighederne inden for deling af produktionsfaciliteter med henblik på at efterleve ovenstående mission.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/deling-af-produktionsfaciliteter-i-smv-i-business-region-aarhus/

Innovation

 • Fælles innovationsmiljø baseret på FN's verdensmål

   

  Frascatiprojektet baserer sig på globale, nationale og lokale perspektiver. Et globalt perspektiv på Megatrends og FN`s Verdensmål for bæredygtig udvikling, et nationalt perspektiv inden for besøgte coworking spaces og innovationsmiljøer samt et lokalt perspektiv der refererer til lokale gennemførte aktiviteter og undersøgelser på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere – også betegnet Quadro Helix.

  På baggrund af undersøgelserne skitseres der i Frascatiprojektet nogle muligheder og anbefalinger i forhold til at udvikle et fælles lokalt innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål. Ud fra undersøgelserne er der produceret fem videnprodukter, som det anbefales at læse i følgende rækkefølge:

   

  1 Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

  2 Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer

  3 Aktiviteter i frascatiprojektet og hvad der kom ud af det

  4 Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

  5 Metoder til inddragelse af tværgående aktører

   

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/faelles-innovationsmiljoe-i-skive-paa-tvaers-af-kommune-erhverv-uddannelse-og-samfund/

IT-teknologi

 • Studerendes medieforbrug i undervisningssituationer

  Baggrunden for projektet er en konstatering blandt lektorer og adjunkter af, at studerende i højere grad i dag end tidligere benytter sig af IT i undervisningssituationer. Spørgsmålet er, hvor relevant det, de studerende foretager sig online i løbet af en undervisningssession, er ift. selve undervisningen, og ikke mindst hvorvidt det understøtter eller er forstyrrende for de studerendes læring.

  Formålet med projektet er at skabe ny viden og indsigt om de studerendes adfærd i undervisningssituationer, specifikt inden for de studerendes aktivitet på relevante og ikke-relevante IT-platforme.

  Projektets resultater vil indledningsvis kunne give et overordnet indblik i, hvorvidt underviseres forforståelser omkring de studerendes brug af IT stemmer overens med undersøgelsens resultater. Dernæst udvælges undervisere i projektet og der forestås en tættere analyse af deres studerendes brug af IT med henblik på, at underviseren gives et bedre indblik i de studerendes medieforbrug i forbindelse med undervisningssituationen samt værktøjer til bedre at planlægge undervisningen.

  Læs mere om:

  https://www.eaviden.dk/project/studerendes-medieforbrug-undervisningssituationer/

Logistik

 • Vækst i nordjyske produktionsvirksomheder

  Nogle af Erhvervsakademi Danias aftagervirksomheder er små og mellemstore virksomheder (SMV) i det nordjyske.

  Vi har nogle formodninger om, at der er udfordringer med at vækste fra lille håndværks- og industrivirksomhed til mellemstor virksomhed, men har ikke konkret viden om, hvorvidt vores formodninger er korrekte.

  Det kan være en udfordring for eksempelvis en håndværksvirksomhed at vækste ud over en vis størrelse, da det giver udfordringer med at få elementer af eller hele værdikæden til at fungere.

  Med en øget viden kan vi dels støtte virksomhederne i målgruppen i at opnå en kontrolleret vækst, så de kan komme godt ind i næste fase, samt skabe øget viden til at understøtte virksomhederne med relevante værktøjer.

  Projektet har til formål på baggrund af en analyse at identificere særligt udfordrende områder i værdikæden med henblik på at komme med bud på værktøjer, der kan støtte virksomhederne i deres fremtidige vækst.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/vaekst-i-nordjyske-produktionsvirksomheder/

Optometri

 • Henvisningsguide til optikere (Frascatiprojekt)

  Åben henvisningsguiden

  Projektets formål er for det første at øge kvaliteten af henvisninger til gavn for patienter mht. færre forkerte henvisninger, som enten gør patienten unødigt ængstelig, eller at der ikke sker henvisning, hvor den skulle være sket. For sundhedsvæsenet spares der ressourcer, hvis der behandles i tide og kun de rigtige sendes videre.

  Formålet med projektet er for det andet at udarbejde en henvisningsguide (hæfte/bog) til undervisningsbrug, altså udvikles der nyt undervisningsmateriale til brug på Optikerhøjskolen. Guiden kan også benyttes i forbindelse med efteruddannelse af landets optometrister.

  Baggrund for projektet

  Danske optikerkæder har i de seneste år investeret i mere og mere teknologisk avanceret udstyr – bl.a. til udmåling af intraokulært tryk samt fundusfotografering. Udstyret bruges til at vurdere øjets/synets ”sundhedstilstand” og at anvende dette nyanskaffede udstyr kræver uddannelse, øvelse og rutine for bedre at kunne afgøre, om en afsløret tilstand kræver henvisning til øjenlæge eller ej.

  Disse nye tiltag (salg af ”sundhedstjek”) fra danske optikerkæders side, har rejst en verserende debat om optometristers henvisningspraksis. Formand for Danske Øjenlægers Organisation, Jens Andresen, skriver bl.a. den 27. april 2016 i Ugeskrift for læger: ”Optikerbranchen er ved at sætte relationen til øjenlæger over styr på grund af stigende antal grundløse henvisninger”. Se dette debatindlæg for nærmere uddybning:  http://ugeskriftet.dk/debat/fundusfotografering-hos-optikeren-giver-unoedige-henvisninger

  Dette projekt tager udgangspunkt i et konkret konstateret behov i branchen/professionen: der er brug for tydeligere retningslinjer for, hvad og hvornår der bør henvises til øjenlæge (eller anden sundhedsfaglig person). Det gælder ikke kun i forbindelse med brug af ovenstående nye instrumenter/maskiner, men i det hele taget.

  Formålet med projektet kan læses ovenfor (at øge kvaliteten af henvisninger) og er i høj grad aktuelt - på Dansk Optometri og Kontaklinse Konference den 29-30. oktober 2016 er der da også stort fokus på netop interprofessionel kommunikation og hvad en god henvisning bør indeholde.

  Der findes pt. ikke officielle faglige retningslinjer / guidelines vedr. henvisning til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig person samlet i ét værk (hæfte/bog), hvilket netop er det, projektet ønsker at udarbejde – dermed opfattes projektet som havende stor nyheds- og nytteværdi. Disse guidelines skal kunne anvendes som opslagsværk ude i landets optikerforretninger og er dermed nyttige i optometristernes kliniske beslutningstagen.

  https://www.eaviden.dk/project/bedre-henvisningspraksis-fra-optometrist-til-ojenlaege/

Produktionsteknologi og automation

 • Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien (CISKA)

  Projektet skal følge udviklingen af symbioseparken Greenlab i Skive og Esval Miljøpark i Norge gennem 3 år. En kombination af vidensopsamling, erfaringsopsamling og faciliteret samarbejde skal bidrage til en sammenfatning af projektet i en skandinavisk model for industrielle symbioseparker.

  Projektets formål er:

  1) At udvikle og teste mulighederne for at lagre overskudsenergi fra fornybare energikilder

  2) At udvikle og afprøve cirkulære forretningsmodeller i praksis

  3) At øge antallet af grænseoverskridende samarbejder inden for energiintegration og lagring

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/cirkulaere-industrielle-symbioseparker-skandinavien-ciska/

Markedsføring

 • Analyse af internationale aktiviteter for virksomheder i Viborg kommune

  Viden om lokale virksomheders (SMV) internationale aktiviteter bygger på nuværende tidspunkt på dels anekdoter og dels på officielle statistikker, som virksomhederne i forundersøgelsen selv betegner som ”meget mangelfulde”. Der eksisterer således en diskrepans mellem den registrerede officielle information og virksomhedernes egen opfattelse.

  Nærværende projekt går bag om de officielle statistikker, og belyser de internationale aktiviteter nærmere for derigennem at skabe et bedre datagrundlag og samtidig skabe grobund for målrettede aktiviteter.

  Som afledt effekt vil der kunne identificeres potentielle lokale brancheklynger og potentielt opstilles hypoteser om virksomhedernes præferencer for internationaliseringsmetodik.

  Ovenstående betyder, at den internationale erhvervsfremmeservice, som Viborg Kommune og Viborg Erhvervsråd yder, kan målrettes yderligere.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/analyse-af-internationale-aktiviteter-for-virksomheder-i-viborg-kommune/

Multimediedesign

 • Videnkredsløb i praktikforløb

  Vi vil undersøge, hvordan man kan understøtte videnkredsløbet mellem Multimediedesigneruddannelsen og relevante virksomheder for multimediedesignere, herunder se på hvordan praktikforløbet på 4. semester kan tilrettelægges, således der løbende cirkulerer viden mellem studerende, virksomhed og koordinator.

  Projektet udmøntes i et koncept eller en model til at arbejde med videnkredsløbet inden for rammerne for praktikforløbet. Modellen skal medvirke til at sikre stadig tilførsel af relevant viden for virksomhederne, de studerende samt uddannelsen

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/videnkredsloeb-i-praktikforloeb/

Turisme og oplevelser

 • Erhvervs Ph.D om unges mobilitet

  Erhvervs-Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Universitet.

  Projektet omhandler unge og yngre voksnes tilhørsforhold til det sted, de kommer fra, og ved hjælp af interviewmateriale med unge, studerende og tilbageflyttere til Skive eller Mariagerfjord kommune undersøger projektet bl.a. behovet for human kapital i perifært beliggende områder, samt hvordan yngre voksne opfatter og oplever livet på disse kanter. Desuden bidrager projektet med konkrete forslag til, samt kvalificerer debatten om yderområdernes fremtid ift. bosætning og stedskvalitet.

  Læs yderligere om projektet på Aalborg Universitets forskerportal samt på EAviden.dk.

   

  Publikationer

   

  Presseomtaler

 • Innoguide 2.0

  The overall rationale of this Erasmus+ project is two-fold. First of all it wants to further promote the online platform and, by organising train-the-trainer workshops, teach the materials that were designed in the first Innoguide project. This ensures a continued dissemination and apprehension of the Innoguide transversal skills in intercultural awareness, sustainability and experiential guiding. The second rationale is to improve the service quality of guide organisations and stimulate their entrepreneurial mind-set by developing, based on service design principles, a self-scan and supporting instruments. A self-scan makes guide organisations reflect on how they run their organisation and confronts them with their areas of improvement. The project provides in different supporting instruments
  these organisations can use to address these points of improvement.

  Læs mere her

  https://www.eaviden.dk/project/innoguide-2-0/

 • Motivation og udvikling af frivillige hos Muskelsvindfonden

  Selvom der findes bred viden omkring det, som omtales ”socioøkonomisk frivillighed”, der i høj grad omhandler, hvordan vores velfærdssamfund i stigende grad anvender frivillige som arbejdskraft, er der forsket og skrevet forsvindende lidt omkring det, man betegner som ”professionel frivillighed”. Sidstnævnte er betegnelsen for den slags frivillighed, som i høj grad udnyttes af koncerter, festivaller m.m. Projektets mål er derfor at behandle et område, som i høj grad er negligeret inden for forskningen, og ligeledes analysere de fremtidige trends, som findes inden for området.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/motivation-udvikling-frivillige-muskelsvindfonden/

 • What motivates the Airbnb host and guests

  Deleøkonomien har ramt hospitality branchen med spillere som Uber og AirBnB. En stor del af branchen opfatter til stadighed deleøkonomien som en trussel for deres forretning. Denne undersøgelse har til hensigt at afdække mulighederne for branchens aktører ift. deleøkonomien.

  Projektet undersøger nye måder at anvende deleøkonomiens nye muligheder på for hospitality branchen, så deleøkonomien ikke blot anskues i et trussel-perspektiv men som en mulighed for ved hjælp af samskabelse at skabe værdi for kunderne og fleksibilitet og bedre serviceoplevelser for branchen. Gennem et kort men fokuseret literature review kan det vises, at der er et stort gap mellem branchens viden og nyeste forskning i deleøkonomi for hospitality branchen.

  Ved at undersøge nye perspektiver på deleøkonomien kan hospitality branchen få øjnene op for de store vækst- og udviklingsmuligheder, som deleøkonomien udgør.

  https://www.eaviden.dk/project/what-motivates-the-airbnb-host-and-guest/

 • Servicekvalitet - et digitalt læringsforløb for serviceøkonomer

  Scenen for undervisning er ændret. I dag uddanner vi studerende til jobs og teknologier, som ikke eksisterer endnu. Vi uddanner studerende til at kunne løse problemer, som vi endnu ikke kender. Disse forhold kalder på eksperimenter og projekter, der øger vores viden om, hvordan vi sikrer relevans og kvalitet i vores uddannelser - i relation til det erhvervslivet efterspørger og kommer til at efterspørge. De danske erhvervsakademier vil eksperimentere og udforske et nyt undervisningsparadigme for derigennem at omfavne nye pædagogiske metoder, der kan være med til at højne kvaliteten og relevansen i vores undervisning. Målet er en fælles digitalisering på tværs af erhvervsakademierne, der kan sikre relevans, kvalitet og større effektivitet.

  Dette projekt vil med udgangspunkt i design based research udvikle et online læringsforløb for landets serviceøkonomstuderende. Undervisningsforløbet skal kunne afvikles på flere forskellige måder afhængig af den enkelte institutions samt underviseres præferencer, det skal kunne afvikles internt på et erhvervsakademi, men også på tværs af organisationer. Undervisningsforløbet skal være skalerbart og der vil blive opsamlet anvisninger til online læringsforløb generelt.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/servicekvalitet-et-digitalt-laeringsforloeb-for-serviceoekonomer/

 • Vild med vand - udvikling af danske lystbådehavne

  De danske lystbådehavne er udfordrede af, at brugere og foreningsmedlemmer på havnene generelt bliver stadig ældre, hvilket i kombination med faldende tilgang af sejlsportsinteresserede og medlemmer udgør en konkret udfordring for lystbådehavnenes overlevelse.

  Projektet Vild med Vand er etableret af danske lystbådehavne med henblik på at åbne klubber og havne op for danskere med en maritim drøm i maven.
  Projektet vil med Det Gode Værtskab, god stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet, og skabe oplevelser, også for de, som ikke ejer f.eks en båd, en kajak, sejlertøj eller redningsvest.

  I Indeværende forskningsprojekt er Ebeltoft Skudehavn og Marselisborg havn blevet valgt som undersøgelseshavne, da de begge har en god størrelse, kompleks sammensætning samt orientering mod turisme.

  Undersøgelsen tager udgangspunkt i et aktørperspektiv gennem deltagelse i den enkelte lystbådehavnens Vild-med-Vand projekt.

  Formålet med projektet er at skabe en procesramme, som den enkelte lystebådehavns aktører kan bruge i udviklingen af lystbådehavnen i forbindelse med deltagelsen i Vild-med-Vand projektet og fremadrettet.

  Læs mere her:

  https://www.eaviden.dk/project/vild-med-vand-udvikling-af-danske-lystbaadehavne/

Hjalp denne side dig?