Del siden
 
       

 

Coronavirus: Information til studerende

Retningslinjer for studerende:

Dania er som andre uddannelsesinstitutioner omfattet af restriktioner, som gælder frem til 7. februar 2021. Det betyder, at al undervisning omlægges til online undervisning, og de studerende ikke må møde op på campus.

Der kan være enkelte undtagelser – og så vil studerende få direkte besked fra uddannelsen.

Læs mere om de generelle retningslinjer på www.coronasmitte.dk 

Herunder kan du læse om, hvordan du som studerende eller kursist forholder dig ift. corona. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den lokale studiesekretær eller studievejleder.

Smittet med Covid-19 
Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, også hvis det kun er milde symptomer. I forhold til Covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må du komme på campus igen og deltage i undervisningen.

Hvis du konstateres smittet med Covid-19, skal du informere din studiesekretær om smitten. Derefter udsendes orienteringsmail til de undervisere og medstuderende, som har været i kontakt med dig. Der gøres ligeledes opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

Sundhedsstyrelsens nationale teststrategi har fokus på smitteopsporing af nære kon­takter, men hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som du har været i nær kontakt med.

Der er oprettet en kontaktopsporingsenhed under Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn Coronaopsporing, som vil tilbyde støtte med opsporing af nære kontakter. Hvis du får et positivt resultat, vil du blive kontaktet af enheden og også få mere at vide om, hvilke forholdsregler du skal tage og selvisolation.

Undervisere og medstuderende, som ikke har været nære kontakter, skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op på campus.

Forkølelse
Har du symptomer på forkølelse samt nyser og hoster, så bliv hjemme. Bliv hjemme, indtil du har været fri for symptomer i mindst 48 timer. Lader du dig teste, og svaret er negativt efter første test, må du godt møde op, når du er frisk igen.

Hvornår skal du lade dig teste
Er du i tvivl, så tag venligst kontakt til din lokale studiesekretær på din uddannelse, således at du kan blive vejledt. Du bør lade dig teste, hvis du er nær kontakt til en smittet:

  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist Covid-19
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist Covid-19
  • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist Covid-19.

Du skal altid lade dig teste, hvis du bor sammen med en person, som har fået påvist Covid-19.

Hvis en medstuderende på dit hold bliver testet positiv for Covid-19, sender vi i Dania hele holdet hjem, således at alle kan blive testet inden fremmøde igen. 

Er du i særlig risiko ved smitte
Er du i en særlig risikogruppe i forhold til smitte, bedes du venligst kontakte din lokale studiesekretær. Studiesekretæren vil herefter sikre, at der bliver en dialog imellem dig og en medarbejder om, hvordan du skal forholde dig. Der kan f.eks. blive tale et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor du undgår for megen kontakt med andre, placering ved et bord med længere afstand til andre m.v.

Anbefalinger om personer i øget risiko er revideret i oktober 2020, og du kan finde mere information om de enkelte risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Link: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko.

Mundbind
Du skal bære mundbind, når du bevæger sig rundt på campus dvs. i kantinen, på gangene og i fællesarealer. På nogle uddannelser skal du også bære mundbind, hvis du har undervisning i klinik eller værksteder.

Kravet om mundbind gælder ikke, når du deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, laver gruppearbejde i mindre lokaler og særligt afgrænsede områder i fællesarealerne eller sidder ned i kantinen. Mundbindet skal på igen, så snart du rejser dig. Undervisere, som underviser mere end 2 hold i løbet af en dag, skal også bære mundbind eller visir i undervisningen.

Du skal som udgangspunkt selv sørge for anskaffelse af mundbind – undtagelse er dog hvis det påkræves i undervisningen. Du har mulighed for at kontakte din bopælskommune og søge om at få udlevere gratis mundbind. 

Studerende, der ikke bærer mundbind, kan bortvises, hvis de ikke er undtaget fra kravet om mundbind. Der vil f.eks. være nogen, der oplever, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom, som gør, at de ikke har mulighed for at bruge mundbind eller visir. Der kan være mange individuelle og personlige årsager til, at man ikke kan bruge et mundbind eller visir, og du skal kontakte din lokale studiesekretær for at lave aftale om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers påkræves brug af mundbind eller visir.

Kantine og forsamlinger til frokost 
Frokost indtages holdvist med den gruppe af studerende, som du har undervisning sammen med på dit faste hold.

På campusser med kantine er bordene opstillet med afstand med mulighed for eventuelt at sidde her i de ovennævn­te grupper.

Såfremt der er salg fra kantine, vil der være placeret afstandsmarkering ved disken, således der ikke opstår tæt kø. Yderligere information om åbning, sortiment m.v. gives lokalt på campus.

Sociale og faglige aktiviteter
Sociale arrangementer aflyses og afholdes kun i særlige tilfælde. Arrangementer, som primært har et fagligt formål, afholdes inden for den almindelige undervisningstid.

Studerende på dit hold må gerne benytte fællesarealer til at sidde og tale sammen efter undervisningen, men I skal være særligt opmærksomme på overholdelse af afstandskrav samt bruge mundbind.

Sikring af god hygiejne
Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en række retningslinjer vedr. hygiejne. Covid-19 spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste og nys, og det er vigtigt, at du både beskytter dig selv og andre mod smitte. Det gør du ved at vaske dine hænder ofte, f.eks. når du møder ind om morgenen, efter pauser, før og efter frokost, og inden du går hjem. Derudover finder du håndsprit flere steder på campus, som du kan supplere med i løbet af dagen.

Hvis du skal hoste eller nyse, så dæk mund og næse og brug et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.

Derudover anbefaler vi, at du rengør din telefon, tablet og computer med en renseserviet hver dag og ikke låner udstyret ud til dine medstuderende.

Hvordan vi holder afstand  
Hos Erhvervsakademi Dania følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at forebygge smitte, herunder overholder afstandskravet på min. 1 meter. Afstandskravet gælder både i forhold til dine undervisere, medstuderende samt øvrige på campus og betyder også, at du skal undgå håndtryk, kindkys og kram.

Vi må godt fravige afstandskravet på 1 meter ved undervisning på dit faste hold på 25-30 studerende, men det er vigtigt, at I holder afstand til andre grupper af studerende på campus. Dette er for at undgå en superspredning, hvis en af jer studerende skulle blive smittet med Covid-19.

Vi kan undtagelsesvist gennemføre undervisning med op til 50 studerende, men det kræver en særlig godkendelse, og der vil være særlige forholdsregler for undervisningen, f.eks. at I studerende skal vende ansigterne i samme retning og bevæge jer mindst muligt rundt imellem hinanden.

Hvis du har forelæsning sammen med andre hold i eks. auditorier, eller hvis du deltager i et valgfag på tværs af hold eller uddannelser, så må du ikke blande dig med studerende fra de andre hold. Det betyder, at du skal sidde sammen med dit faste hold og holde en afstand på min. 1 meter til de andre studerende.

Det kan være nødvendigt at gennemføre undervisning på tværs af hold i laboratorier og værksteder og fravige afstandskravet på 1 meter. I sådanne tilfælde vil du skulle bære værnemidler, som f.eks. mundbind eller visir og derudover været særligt opmærksom på at have en god håndhygiejne. Dania stiller eventuelle værnemidler til rådighed, hvis det er påkrævet i undervisningen her.

I undervisningslokalerne og i fællesområderne på campus har vi placeret borde, stole og sofaer i mindre grupper eller opsat afstandsmarkeringer. Du må ikke flytte rundt på tingene og skal overholde eventuelle afstandsmarkeringer. I kantinen, ved reception og eller studieadministration m.m. har vi opsat afstandsmarkeringer på gulvet for at sikre den nødvendige afstand.

Du finder yderligere information om COVID-19 samt spørgsmål og svar til studerende hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hjalp denne side dig?