Handelsøkonom

Slide Handelsøkonom

Brænder du for salg, indkøb og marketing?

Og interesserer du dig fx for fag som:

 • Kommunikation
 • Handel
 • Ledelse
 • Iværksætteri

Så ta' en 2-årig uddannelse som handelsøkonom.

 

Hvad kan du blive?

Drømmer du om at blive indkøber, marketingsmedarbejder eller hvad med iværksætter?

Som færdiguddannet kommer du til at arbejde med mange forskellige områder indenfor det private i enten ind- eller udland.

Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde med fx: indkøb, salg, marketing, e-handel eller innovation.

Du kan vælge speciale alt efter, hvad der interesserer dig.

I fanerne nedenunder kan du læse, i hvilke byer de forskellige specialer tilbydes.

 

Uddannelsesbyer

Du kan tage uddannelsen i Hobro, Horsens, Randers eller Silkeborg.

Der er normal sommerstudiestart på uddannelsen.

I Randers er der endvidere vinterstudiestart.  

 

Særligt samarbejde

Læs om vores særlige samarbejde med Lidl

 

Læs mere

Du kan læse mere om studiets opbygning, fagene, praktik, specialer, jobmuligheder m.v. herunder.

 


 
 

Handelsøkonom dækker ved Erhvervsakademi Dania over følgende obligatoriske fagområder:

 • Erhvervsøkonomi
 • Organisation og ledelse
 • Handelsjura
 • Salg, strategi og markedsføring
 • Handelskommunikation
 • Indkøb og logistik
 • International handel

Derudover udbyder vi følgende institutionsspecifikke uddannelseselementer (specialer):

 • Internationalt indkøb og supply chain management (Hobro)
 • E-Handel (Horsens)
 • Event Management (Horsens)
 • International Business Communication (Horsens)
 • Entreprenørskab og nye forretningsmodeller (Randers)
 • Salgsledelse (Randers)
 • Innovation (Silkeborg)
 • Salg (Silkeborg)
 • Internationalt salg (Silkeborg)

Valgfagskatalog for uddannelsen

 

Selvstændighed og evne til at samarbejde og skabe fornyelse

På uddannelsen indgår undervisning i erhvervs- og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode samt, i det omfang det er relevant, undervisning i miljømæssige problemstillinger, samspillet mellem forskellige kulturformer samt entrepreneurskab. Undervisningsformerne skal udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

Relevant erhvervspraksis opfattes bredt som problemstillinger i handels- og servicevirksomheder herunder handel på business to business markedet samt detailhandlen.

Undervisningen skal ved valg at faglige emner og temaer inddrage problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder med fokus på de udfordringer, som omstilling, udvikling og internationalisering medfører. Dette såvel i de obligatoriske uddannelseselementer som i specialeforløbet.

I undervisningen vil arbejds- og læringsformer, der udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne, være det bærende element. Projektarbejde, vejledning, workshops og fieldwork vil være de centrale arbejds- og læringsformer. De studerende inddrages løbende i undervisningens tilrettelæggelse og tilskyndes til teambuilding, gensidig undervisning og kreativ udfoldelse.

Der gives ved uddannelsens start en grundig introduktion til uddannelsens formål og metoder samt værdier på erhvervsakademiet. Der lægges særlig vægt på arbejdet med gruppeprocesser, den personlige udvikling og hurtig inddragelse af virksomhedskontakter i undervisningen.

I første semester foretages en grundig introduktion til muligheden for specialisering, således den studerende kan foretage et kvalificeret valg, såfremt erhvervsakademiet udbyder valgmuligheder. Introduktionen vil bl.a. omfatte inddragelse af praktikere inden for specialeområderne, som kan orientere om branchens/funktionens særlige karakteristika, krav og udviklingsmuligheder.

Undervisningen i de forskellige uddannelseselementer tilrettelægges i temaer, således projekter og prøver under det teoretiske forløb forekommer som en logisk afprøvning i det gennemgåede stof. Dette vil fremgå af erhvervsakademiets aktuelle aktivitetsplan samt lektionsplaner.

Projekter

Projekterne har til formål at dokumentere den studerendes evne til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret samt opøve færdigheder og kompetencer i at foretage problemidentifikation, definere, analysere og løse problemstillinger inden for studiets fagområder.

Alle projekter har et hovedmål, som defineres af erhvervsakademiet under hensyntagen til temaet. Problemformuleringen skal godkendes af vejleder på projektet. For at nå målet kan vejledere vælge løbende at stille delprojektopgaver, som skal løses for at nå frem til den optimale løsning af projektet. Heri kan indgå faglige kursusforløb, virksomhedsbesøg, gruppediskussioner, løsning af mindre opgaver m.m.

1. semesterprojekt

Det første projekt tager udgangspunkt i en konkret virksomhed, som de studerende vælger i samråd med vejleder. Formålet med projektet er at give de studerende en bred forståelse for og indsigt i en virksomheds strategi, struktur, kultur og processer. Gennem virksomhedskontakt og teori skal de studerende målrettet arbejde med virksomhedens koncept, hvor de skal kunne analysere og vurdere virksomhedens situation.

Projektet skal være metodisk korrekt opbygget og inddrage teorier og modeller, der er tilpasset den valgte virksomhedstype og den af vejleder godkendte problemformulering.

2. semesterprojekt

Det andet projekt skal ses i forlængelse af 1. semesterprojekt, hvor fokus nu er de eksterne faktorer, som påvirker virksomhedens adfærd. Formålet med projektet er at opøve de studerende i selvstændigt at arbejde med en valgt problemstilling inden for emneområderne handel, marked og samfund. Problemformuleringen udarbejdes af de studerende i samråd med vejleder.

Retningslinjer for differentieret undervisning

På Erhvervsakademi Dania er der følgende retningslinjer for differentieret undervisning:

 • Som udgangspunkt er undervisningen ens for alle studerende medmindre der indgås specielle aftaler med uddannelseslederen.
 • Der kan forekomme en mindre differentiering i den daglige undervisning i form af feed-back på præsentationer, projektvejledning og lign.
 • I tilfælde af opdeling i mindre hold i engelskundervisningen tilsigtes det at opdele efter kompetencer for at tilgodese såvel den stærke som den mindre stærke studerende.

Aktiviteter

I løbet af året afholder de forskellige afdelinger derudover bl.a. en dag om praktikpladssøgning, en karrieredag, studieture, virksomhedsbesøg, virksomhedsforedrag og fredagscafé.

Til top

 

Erhvervsakademi Dania deltager i en lang række innovationsprojekter. Formålet med projekterne er at knytte teori og praksis sammen i innovative tiltag sammen med erhvervslivet. Nedenfor kan du se en række af de projekter, som vores handelsøkonomstuderende har deltaget i.

 

Fra Silkeborg til Berlin på indholdsrig studietur

Både handelsøkonom- og finansøkonomstuderende ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg havde mulighed for at se og opleve Berlin på en fælles studietur til den tyske hovedstad i maj med besøg i bl.a. Bundestag, Finansministeriet og flere iværksættermiljøer.

Handelsøkonomer retter blikket mod Kina

Kina og Asien bliver i disse år en endnu vigtigere spiller på det globale marked, og Erhvervsakademi Dania i Hobro øger derfor fokus mod kontinentet på de videregående uddannelser til handelsøkonom og logistikøkonom med temadage og studietur.

Samarbejde med Silkeborg Ry Golfklub

Golfboldene blev slået ud fra teen, da 140 studerende i marts gæstede Silkeborg Ry Golfklub, hvor forårets tværfaglige projekt blev skudt i gang. Erhvervsakademi Dania i Silkeborg havde indgået et samarbejde med golfklubben om et projektforløb, hvor finans- og handelsøkonomerne løste forskellige aktuelle cases for klubben.

180 studerende tog Museum Jorn med storm

Se en kort film om samarbejdet mellem Erhvervsakademi Dania i Silkeborg og museet her.

 
 

 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 

 Virksomhed og marked

Implementering og ledelse

Praktik

Praktik og eksamensprojekt

 Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi

 

 

 Praktik

 

 

 

Praktik

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse

 

 Mundtlig eksamen praktik 

 Salg, strategi og markedsføring

Salg, strategi og markedsføring

Handelskommunikation

Handelsjura

 

Projektarbejde

 Indkøb og logistik

Institutionsspecifikke valgfag

 Specialeeksamen

 International handel

Tværfaglig skriftlig eksamen 

 

 Prøve afsluttende eksamensprojekt

 ECTS pr. semester 30

30

30

30

    

 Uddannelsens varighed

Uddannelsen er en kort, videregående erhvervsakademiuddannelse med en varighed på to år.

Uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse og er normeret til to studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Hele uddannelsen svarer således til 120 ECTS-point.

75 ECTS-point af det samlede uddannelsesforløb gennemføres som undervisnings- og projektforløb på uddannelsesinstitutionen, mens de resterende 45 ECTS-point gennemføres som praktisk uddannelse under lønnet ansættelse (praktik) i en eller flere virksomheder i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsens indhold

Handelsøkonomuddannelsen består af følgende uddannelseselementer:

 • 45 ECTS-point: Undervisning i uddannelsens kerneområder (obligatoriske)
 • 45 ECTS-point: Lønnet praktik
 • 15 ECTS-point: Institutionsspecifikke uddannelseselementer
 • 15 ECTS-point: Afsluttende eksamensprojekt

I alt 120 ECTS-point.

Uddannelsens kerneområder

Uddannelsen omfatter følgende kerneområder:

 • Kommunikation
 • Virksomheden
 • Marked og samfund
 • Handel

Du kan læse mere om uddannelsen i studieordningen.

 

I Horsens har du mulighed for vælge specialet E-handel

Uddannelsen med speciale i E-handel

Tænder du på salg og brænder du for at knytte bånd imellem det enorme potentiale internettet giver og virksomhedernes ønske om at øge salg - så er dette speciale noget for dig.

Faget E-handel giver dig kompetencer til at analysere, udvikle og udarbejde konkrete løsningsforslag til e-handelskoncepter.

Du får viden om moderne kommunikationsformer, og vælger du specialet i E-handel, vil du primært have fokus på, hvordan virksomhedens kommunikationsform understøtter ønsket om en salgsplatform på nettet.

Vælger du at læse til Handelsøkonom med speciale i E-handel, vil du blive en attraktiv medarbejder for mange virksomheder. Danske virksomheder, især de små og mellemstore, halter efter, når det gælder om at bruge internettet aktivt til at vokse – og her kommer du ind i billedet.

Der er også gode muligheder, når vi taler international handel på tværs af landende - den øgede globalisering gør, at virksomhederne i dag godt ved, at deres E-handels løsning er det optimale værktøj - til at gå fra at være lokal til global.

Læs mere om specialet her.

Du kan tage studieforberedende forløb på Horsens HF & VUC som baggrund for din ansøgning til handelsøkonomuddannelse på Dania i Horsens - se mere her

 

 

I Randers har du mulighed for at vælge mellem specialerne Entreprenørskab og nye forretningsmodeller og Salgsledelse.

Uddannelsen med speciale i Entreprenørskab og nye forretningsmodeller - udbydes med Vinterstart i 2017!

I en verden med dybe problemer og knappe ressourcer er innovation og udvikling af nye forretningsmodeller det mest kraftfulde værktøj til at skabe succes, både som iværksætter og som eksisterende virksomhed.

Den hurtige fremkomst af e-handel har fuldstændigt ændret det landskab, som virksomhederne konkurrerer på. Det handler om at opfange nye muligheder i markedet og gennem innovative forretningsmodeller sikre sig, at vi som virksomhed både er konkurrencedygtige og i stand til at skabe så stor værdi for vores kunder, at de vælger os!

I dette fag vil du lære om, hvad der skaber succes på markedet. Hvordan du skaber værdi for kunderne og hvordan du innovativt kan udvikle virksomheden. Du vil med udgangspunkt i teori og praksis lære, hvordan du både skaber, forsvarer og udvikler virksomheden, så den bliver konkurrencedygtig. Ved fagets afslutning vil du være i stand til at arbejde innovativt og strategisk med virksomhedens forretningsmodel, bl.a. igennem brug af e-handel og sociale medier.

Du kan tage HF Handelsøkonom fagpakke på Randers HF & VUC som baggrund for ansøgning til Handelsøkonomuddannelsen i Randers - se mere her

Dania samarbejder med Randers HF & VUC om HF-fagpakke.

 

 

I Silkeborg har du mulighed for at vælge mellem specialerne Innovation og Iværksætteri, Internationalt Salg og Salg og Branding.

Uddannelsen med speciale i Innovation og Iværksætteri

Uddannelsen med speciale i Innovation og Iværksætteri gør dig i stand til at planlægge og afvikle innovationsprocesser i erhvervslivet og til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med innovation.

Læs mere om specialet her.

Business Danmark har selv haft handelsøkonomer i praktik og har erfaret, at det både kan booste salget og give en ny vinkel på tingene.

Business Danmark anbefaler, at man ansætter en Handelsøkonom i praktik

 

I Hobro har du mulighed for at vælge et speciale i Internationalt indkøb. Uddannelsen har særligt fokus på arbejdet i indkøbsorganisationer - både nationalt og internationalt.

Uddannelsen med speciale i Internationalt Indkøb
Drømmer du om at blive international indkøber og give din karriere en ny retning? Brænder du for at samarbejde og forhandle med udenlandske leverandører, at planlægge og koordinere virksomheders handelsaktiviteter og skabe relationer internt som eksternt, så er handelsøkonom med specialet Internationalt indkøb i Hobro måske det rigtige uddannelsesvalg for dig?

Indhold i specialet

Specialet indeholder undervisning i emner som:

 • Kulturel kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Indkøbsjura
 • Indkøb og it
 • Supply Chain Management.

Specialet giver dig mulighed for at profilere og målrette din uddannelse. Du får stor indsigt i indkøbs- og logistikfunktionen i internationale virksomheder og du lærer at mestre forhandlingsteknik. Du kommer til at arbejde med kulturforståelse, handelskutymer og regler for at kunne begå dig på internationale markeder m.m. Læs mere om vores fokus på Kina og Asien her

Yderligere informationer om indkøbsspecialet

Læs mere om specialet her.

Hvis du gerne vil høre mere om specialet, så skriv eller ring til os.

Vi inviterer ligeledes til informationsmøder på akademiet i Hobro, hvor du kan høre mere om studiet og specialet. Her kan du møde nuværende eller tidligere indkøbsstuderende, der fortæller om deres erfaringer med studiet og arbejdet som indkøber, så du kan blive mere sikker på, om specialet og uddannelsen er den rigtige for dig.

Kontakt afdelingen

+45 7229 1444
 mu@eadania.dk

Kirketoften 7
9500 Hobro

Eksempler på jobtitler som dimittend med speciale i internationalt indkøb

 • Indkøbsassistent
 • Indkøber
 • Indkøbschef
 • Logistikassistent
 • Procurement trainee
 • Global Category Manager
 • Supply Manager
 • Strategic Purchaser.

Dania samarbejder med Randers HF & VUC om HF-fagpakke.

 

I Silkeborg har du mulighed for at vælge mellem specialerne Innovation, Internationalt Salg og Salg.

Uddannelsen med speciale i Internationalt Salg

Uddannelsen med speciale i Internationalt salg giver dig mulighed for at arbejde i alle funktioner inden for salgsområdet med opgaver i virksomheder, der har internationale aktiviteter i form af eksport og afdelinger i udlandet. Som handelsøkonom med speciale i Internationalt salg bliver du en attraktiv medarbejder, der kan begå dig på det internationale marked og agere i et globalt miljø.

Læs mere om specialet her.

Business Danmark har selv haft handelsøkonomer i praktik og har erfaret, at det både kan booste salget og give en ny vinkel på tingene.

Business Danmark anbefaler, at man ansætter en Handelsøkonom i praktik

 

 

 

 

I Silkeborg har du mulighed for at vælge mellem specialerne Innovation og Iværksætteri, Internationalt Salg og Salg og Branding.

Uddannelsen med speciale i Salg og Branding

Uddannelsen med speciale i Salg og Branding giver dig indsigt i funktionerne i netop de brancher, som du interesserer dig for, og som har med handel at gøre – fra indkøb til salg og markedsføring.

Læs mere om specialet her.

Business Danmark har selv haft handelsøkonomer i praktik og har erfaret, at det både kan booste salget og give en ny vinkel på tingene.

Business Danmark anbefaler, at man ansætter en Handelsøkonom i praktik

 

I Randers har du mulighed for at vælge mellem specialerne Entreprenørskab og nye forretningsmodeller og Salgsledelse.

Uddannelsen med speciale i Salg og salgsledelse - nu med mulighed for Vinterstart i 2017!

Uddannelsen med specialet i salg og salgsledelse giver dig mulighed for at arbejde med alle facetter af salget som salgsleder. Du vil kunne deltage i virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle salgsudvikling i organisationen og med dens samarbejdspartnere og kunder.

Du vil kunne håndtere salgslederens funktioner og tage kompetente beslutninger samt motivere dine medarbejdere til at nå de nødvendige salgsresultater.

Sigtet med uddannelsen er, at du kan bestride jobs som Key Account Manager, salgsleder, salgschef osv. i både detailhandlen og på business to business markedet.

Læs mere om specialet her

Business Danmark har selv haft handelsøkonomer i praktik og har erfaret, at det både kan booste salget og give en ny vinkel på tingene: 
Business Danmark anbefaler, at man ansætter en Handelsøkonom i praktik

Du kan tage HF Handelsøkonom fagpakke på Randers HF & VUC som baggrund for ansøgning til Handelsøkonomuddannelsen i Randers - se mere her

Dania samarbejder med Randers HF & VUC om HF-fagpakke.

 

 

 

Du har mulighed for at vælge mellem syv forskellige specialer på handelsøkonom på Erhvervsakademi Dania. Valget af speciale giver din uddannelse en særlig profil.

Specialiseringen betyder, at du skal vælge et valgfag på 2. semester fra vores valgfagskatalog, som du afslutter med en valgfagsprøve. På 3. semester fortsætter specialeforløbet med en specialeeksamen i forbindelse med din praktik i en virksomhed.

 

Business Danmark har selv haft handelsøkonomer i praktik og har erfaret, at det både kan booste salget og give en ny vinkel på tingene.

Business Danmark anbefaler, at man ansætter en Handelsøkonom i praktik

Læs mere om 29 årige Maria Bæk Jørgensen, der blev fastansat i XLNT Design efter, at virksomheden i Jerslev havde oplevet, hvordan hendes kompetencer som handelsøkonom gjorde en forskel i praktikperioden.

Handelsøkonom håndterer transport af køkkener i ind- og udland

Læs mere om praktikvirksomheder og partnervirksomheder under 'Virksomheder' øverst på hjemmesiden.

Læs også her om Flauenskjold A/S

 

 

Kunne du tænke dig at komme i praktik i Italien, Schweiz, Spanien eller Vietnam? Så gør som mange af vores nuværende studerende og tag ud i verden i forbindelse med dit studie. Og husk, at du har mulighed for at tage din SU med, hvis du gennemfører din praktik i udlandet.

Regler for praktik i udlandet

Ved ophold i udlandet kan praktikken være ulønnet, hvis lønnede praktikophold ikke er sædvane i landet. Der vil være mulighed for at søge SU-støtte under opholdet.

Den mundtlige del af prøverne på 3. og 4. semester kan ved ophold i udlandet afholdes via nettet, f.eks. Skype.

 

Samtidig med undervisningen på 1. og 2. semester søger du selv en praktikplads i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På Dania vejleder vi dig i, hvordan du udarbejder en ansøgning og ansøgningsmetoder, herunder brug af netværk. Derudover afholder vi bl.a. en dag om praktikpladssøgning.

Uddannelsens praktikdel omfatter otte måneders lønnet praktik.
 
Praktikforløbet er placeret på uddannelsens 3. semester samt halvdelen af 4. semester. Du har dermed mulighed for at sikre dig et godt teoretisk fundament det første år, inden praktikforløbet med løn starter. Praktikforløbet er som udgangspunkt tilrettelagt som et langt ubrudt forløb af hensyn til såvel virksomhedens mulighed for at få en praktikmedarbejder, som kan nå at løse tilstrækkeligt komplekse opgaver, og den studerendes mulighed for grundig fordybelse i erhvervspraksis.

Nedenfor kan du se eksempler på praktikforløb og karrieredage, som studerende har deltaget i.

Karrieredag på Handelsøkonom 2014

Det summer af liv og livlig snak i caféområdet på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her bliver karrieredrømme udvekslet og netværket udvidet. Handelsøkonomerne skal til efteråret påbegynde deres ca. 8 måneder lange praktikophold i en virksomhed.

Patrick læser til Handelsøkonom og er nu i praktik i Spanien

Patrick Blach på 22 år fra Viborg valgte Handelsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg, da han gerne vil arbejde med internationalt salg. "Nogle af vores fag forbereder os til det internationale marked, så for mig er det, det perfekte match. Og så er de otte måneders praktik guld værd," fortæller Patrick fra Malaga. 

 

 

Alle ansøgere til de videregående uddannelser skal søge digitalt på Optagelse.dk.

Der er to ansøgningsfrister for sommerstudiestart: For kvote 2 er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00, og for kvote 1 er ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.

Du får endeligt svar på din ansøgning om optagelse den 30. juli.

På campus Randers er der endvidere vinterstart pr. 1. februar. Ansøgningfristen er via dette link senest 5. januar. Man kan forvente endelig besked om optagelse senest 15. januar. 

 

For at blive optaget på Handelsøkonom skal du have én af følgende uddannelser:

Adgang via gymnasial uddannelse

 • Studentereksamen (stx), Højere forberedelseseksamen (hf), Højere handelseksamen (hhx), Højere teknisk eksamen (htx) eller EUX.

Herudover skal du have engelsk på C-niveau.

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Detailslagter med specialer
 • Detailhandelsuddannelse med specialer
 • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Generel kontoruddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

 

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik D eller Virksomhedsøkonomi D eller Erhvervsøkonomi D samt Engelsk C.

 

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik D, Virksomhedsøkonomi D eller Erhvervsøkonomi D.

 

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen i studieordningen.

 

Individuel kompetencevurdering

Erhvervsakademi Dania har mulighed for at optage ansøgere på uddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis man har kvalifikationer der kan sidestilles hermed og Dania skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering hos studievejlederen på den uddannelse og Dania campus, du ønsker optagelse på. Du skal indsende alle de bilag, du ønsker vurderet.

Eksempler på relevante bilag:

 • Eksamensbeviser fra grundskolen og frem til nu
 • Bevis for erhvervsarbejde, f.eks. udtalelser, kontrakter eller lønsedler
 • Et CV med et overblik over dine uddannelser og din erhvervserfaring

Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering hvis:

 • Du ikke fik afsluttet din gymnasiale eksamen, men har taget eksamener på andre studier
 • Du har flere års erhvervserfaring, som giver dig relevante kompetencer i forhold til den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Bemærk, at adgangsgivende fag som matematik og økonomi normalt ikke kan erstattes af erhvervserfaring

Vurderer Erhvervsakademi Dania, at din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med de gældende adgangskrav, er du ansøgningsberettiget i kvote 2 på lige fod med de øvrige kvote 2 ansøgere.

Du har i denne forbindelse mulighed for at tage en HF Handelsøkonom studiepakke på Randers HF & VUC (link) for yderligere at kvalificere dig til at ansøge om optagelse på uddannelsen.

Bemærk, at endeligt optagelse på uddannelsen i forbindelse med en individuel kompetence-vurdering, sker på baggrund af en specifik individuel vurdering samt en personlig samtale.

 

Studieforberedende kursus


Ansøgere til handelsøkonomuddannelsen i Randers, der ikke har enten Erhvervsøkonomi niveau C, Virksomhedsøkonomi niveau C, Matematik niveau C på ansøgningstidspunktet, kan følge et studieforberedende kursus. Kurserne udbydes under åben uddannelse forud for studiestart på uddannelsen.

Ansøgere til handelsøkonomuddannelsen i Randers, der ikke har Engelsk niveau C på ansøgningstidspunktet, skal følge et studieforberedende kursus. Kurserne udbydes under åben uddannelse forud for studiestart på uddannelsen.

Se hvilke studieforberedende fag Erhvervsakademi Dania tilbyder og tilmeld dig her.

 

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Beskæftigelsesmulighederne for handelsøkonomer er gode. Af den seneste undersøgelse af beskæftigelsen af handelsøkonomer, der blev uddannet i 2012, fremgår det, at mange er i beskæftigelse eller i gang med en videregående uddannelse.

Et år efter dimissionen på handelsøkonomuddannelsen ved Dania er godt 65% af dimittenderne i arbejde, mens 17% er i gang med en videreuddan­nel­se på fuld tid. 11% beskæftiger sig med andet (militær, barsel eller rejser), mens 3 er ledige, hvilket svarer til 6,5% (Kilde: Beskæftigelsesundersøgelse efterår 2013).

 

International bachelor

Du kan også vælge at videreuddanne dig i udlandet, hvor du med en overbygningsuddannelse på et eller to år kan erhverve dig en international bachelorgrad, hvilket normalt er en treårig uddannelse.

Aktuelt har Erhvervsakademi Dania indgået aftaler med:

 • Bournemouth University, England
 • South Hampton University, England
 • Harstad Høgskole, Norge.
 

Med en erhvervsakademiuddannelse kan du erhverve dig en professionsbacheloruddannelse på 1½ år. Det anbefales, at du kontakter erhvervsakademiet for yderligere information om, hvor og hvordan du kan søge. Vi kan desuden henvise til Uddannelsesguiden (Undervisningsministeriet) samt særligt professionshøjskolerne.

Professionsbachelor top-up

Som handelsøkonom har du mulighed for at søge om at blive optaget på en professionsbacheloruddannelse (PBA) i Innovation og entrepreneurship og professionsbachelor (PBA) i International handel og markedsføring. Denne overbygningsuddannelse udbydes af Cphbusiness, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsen består af 3 semestre inklusiv praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

Erhvervsøkonomisk Bachelor

Ønsker du at tage en Erhvervsøkonomisk Bachelor på fuld tid, kan der tages en HA-almen på Syddansk Universitet (Slagelse) på 1½ år. Derefter vil der være adgang til cand.merc. Læs mere om uddannelsen her for viden om de specifikke krav til niveauerne på beviset for studentereksamen.

International bachelor

Du kan også vælge at videreuddanne dig i udlandet, hvor du med en overbygningsuddannelse på et eller to år kan erhverve dig en international bachelorgrad, hvilket normalt er en treårig uddannelse.

Aktuelt har Erhvervsakademi Dania indgået aftaler med:

 • Bournemouth University, England
 • South Hampton University, England
 • Harstad Høgskole, Norge.


Uddannelsesstigen 2013

 

 

Jobmulighederne som handelsøkonom er mange. Det er selvfølgelig afhængigt af dit specialevalg, men de fleste handelsøkonomer får job inden for funktionerne salg, indkøb og marketing samt de valgte særlige specialer. Med det lange praktik forløb opnår du allerede under uddannelsen stærke jobkompetencer.

Læs mere om 29 årige Maria Bæk Jørgensen, der blev fastansat i XLNT Design efter, at virksomheden i Jerslev havde oplevet, hvordan hendes kompetencer som handelsøkonom gjorde en forskel i praktikperioden.

Handelsøkonom håndterer transport af køkkener i ind- og udland

 

”Hun har skabt sit eget job gennem sin praktik,” siger Propaganda-direktør Niels Thomsen om handelsøkonomen Benedicte Sigtenbjerggaard fra Erhvervsakademi Dania i Horsens. Hun har været i otte måneders praktik som en del af sin uddannelse og er nu ansat i virksomheden.

Handelsøkonom er perfekt for virksomheden Propaganda

Første års handelsøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania i Horsens startede den 4. november et tre ugers læringsforløb i Fængslet i Horsens. En gårdtur, et museumsbesøg og introduktion til hvad byens fængsel er i dag, danner baggrund for nye bud på tre konkrete udfordringer.

56 handelsøkonomer i fængsel

Handelsøkonomerne fra Erhvervsakademi Dania i Hobro har gennem fem uger skrevet projekt om virkelighedens udfordringer hos seks forskellige virksomheder, som de selv har kontaktet og lavet samarbejde med.

Vi lærer mere ved at arbejde med virkeligheden

Kristoffer Gjødvad Andersen på 21 år læser til handelsøkonom på Erhvervsakademi Dania i Hobro. Specialet i indkøb fik han med hjemmefra. Han er nu i praktik i en indkøbsafdeling i Siemens Wind Power.

Inspiration fra sin far betød speciale i indkøb

Gitte Maack er uddannet dekoratør, udlært i 1995 og har siden da arbejdet med dekoration og salg indenfor tøj og smykker. Hun fik lyst til at sadle om, og valgte handelsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Horsens, fordi den giver gode jobmuligheder.

Fra dekoratør til handelsøkonom med iværksætterdrøm

VSI Group opererer som it-virksomhed med salg, projektledelse og udvikling. Kasper Hasager Pedersen, som læser til handelsøkonom på Dania i Randers, har valgt at tage sin praktikdel i virksomheden i Thailand. Direktør og partner i VSI Group Jonas Overgaard er meget tilfreds med Kaspers kompetencer.

Kasper i interkulturel praktik i Thailand

De nye handelsøkonomstuderende på Dania i Horsens oplevede på studieturen til Hamburg både faglige erhvervsbesøg og gennem  dannelse af studiegrupper, hvad det vil sige at være studerende på en videregående uddannelse.

Rød tråd fra Hamburgstudietur til Handelsøkonom i Horsens

Praktik i Oxford gav handelsøkonom Christian Nørring fra Erhvervsakademi Dania i Horsens mulighed for at se noget af verden, øge selvtilliden og være med til at genopfinde naturoplevelsesstedet Hill-End.

Udlandspraktik gav Christian Nørring event-erfaring og en oplevelse for livet

Selv en professionel fodboldspiller har brug for mere i livet end fodbold. Det mener Nicolaj Ritter fra SIF, der derfor læser til handelsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.

Fodboldspiller Nicolaj Ritter dobbeltjobber som studerende

En skulderskade tvang Søren Mylund Pedersen til at stoppe som slagteriarbejder. Nu er han som 48-årig ved tage den videregående uddannelse til handelsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Horsens, så han for alvor kan arbejde med det, der interesserer ham mest: Events.

Drømmen om at arbejde for Smukfest er gået i opfyldelse for handelsøkonom

Event-specialet i Horsens sikrede Camilla Møller ni måneders praktik på sport resort i Spanien, hvor hun fik prøvet teorien fra handelsøkonomuddannelsen af i praksis og lært udtrykket ”mañana mañana”.

Handelsøkonom afprøvede teori i praksis på sport resort i Spanien

At være iværksætter kræver både energi, gnist og viden. Ledelsesrådgiverne Susan Winther og Carsten Meyer-Zeuthen vil i øjenhøjde gerne hjælpe Danias iværksættere på vej.Flere af erhvervsakademiets handelsøkonomstuderende vælger at smage på en tilværelse som iværksætter, mens de stadig studerer.

Ledelsesrådgivere hjælper iværksættere fra Dania i Silkeborg

Første uge som studerende i Hobro blev torsdag afsluttet på en aktiv måde med aktiviteter fra morgen til aften for de nye finans-, logistik- og handelsøkonomer ved Erhvervsakademi Dania i Hobro.

Studerende rappeller ind i studiet i Hobro

De 191 nye studerende fik en forventningsfuld start på studielivet på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg 1. september. Blandt dem var Ida Buskbjerg og Camilla Slot Pedersen, der pendler til byen for at læse til handelsøkonom.

Store forventninger på første studiedag i Silkeborg

32-årige Maria Nielsen har med den videregående uddannelse til handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania i Horsens skiftet fra frisørjob til marketingsansvarlig og bogfører ved VS Automatic i Horsens.

Maria skiftede fra frisør til el og automatik

En fysisk transportabel løsning var opgaven, da tre handelsøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania startede innovationsproces op med Susan Winther. Historien er et godt eksempel på innovativt samarbejde mellem en virksomhed og studerende fra Dania.

Handelsøkonomer fra Dania udøver innovation i praksis hos ledelsesrådgiver

29 årige Maria Bæk Jørgensen blev fastansat i XLNT Design efter, at virksomheden i Jerslev havde oplevet, hvordan hendes kompetencer som handelsøkonom gjorde en forskel i praktikperioden.

Handelsøkonom håndterer transport af køkkener i ind- og udland

Efter et par skadesplagede år har Silkeborg IF-målmand Christian Schultz taget den svære beslutning og indstillet sin professionelle fodboldkarriere. Han koncentrerer sig nu om sin videregående uddannelse til handelsøkonom i Silkeborg, som han er glad for, at han gik i gang med sommeren 2013.

Fra professionel fodboldspiller til professionel Dania-studerende

”Jeg går hjem hver dag og føler at jeg har lært noget.” siger Natascha Alexandra Andersen på 24 år, der anbefaler den videregående uddannelse til Handelsøkonom med speciale i event til andre, der gerne vil tage en videregående uddannelse, hvor de bagefter kan bruge det de har lært.

Event-specialet fra Dania i Horsens bliver Nataschas karrierevej

Handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania i Randers Morten Keil har været otte måneder i praktik i en møbelkæde på Costa del Sol i Spanien. Han siger: ” Der er ingen tvivl om, at min praktikperiode i Spanien har givet mig rigtigt meget med i bagagen til fremtiden. Jeg har gjort mig utroligt mange erfaringer, som styrker mig i forhold til min uddannelse, erhvervslivet samt personlig udvikling. Mit netværk er blevet styrket betydeligt, og dette kan jeg gøre brug af i min fremtidige karriere.

Handelsøkonom i praktik i Spanien får uvurderlige erfaringer med hjem

”Jeg var klar til en relevant kort videregående uddannelse, og det har været fedt at få teorien, til nu at tage et step opad,” siger Cecilie Beck, der blev færdig i foråret 2014. Kasper har endelig fundet ud af, hvad han har lyst til at arbejde med.

Cecilie var i praktik i Dubai hos smykkefirmaet Pandora og Kasper vil event

Man kan ikke læse handelsøkonom i Norge, så Kristine Haugsbø tog til Randers ”Jeg har altid gerne ville studere i Danmark, og da en videregående salgsuddannelse i Norge koster penge, valgte jeg at starte på Erhvervsakademi Dania i Randers,” siger Kristine på 23 år.

Norske Kristine valgte at læse videre på Dania i Randers

Patrick Blach på 22 år fra Viborg valgte Handelsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg, da han gerne vil arbejde med internationalt salg. ”Nogle af vores fag forbereder os til det internationale marked, så for mig er det, det perfekte match. Og så er de otte måneders praktik guld værd, ” fortæller Patrick fra Malaga.

Patrick arbejder som handelsøkonom i Spanien i praktikperioden

Logistikchef Ole Bjerring fra Flauenskjold A/S fortæller: ”Vi har taget praktikanter fra handelsøkonomuddannelsen i Hobro på grund af deres teoretiske viden og med en forventning om, at de, med denne viden, kan komme med konkrete løsninger på nogle af virksomhedens aktuelle problemstillinger.

Flauenskjold A/S tog to Handelsøkonompraktikanter

 

Tryk på fanebladet 'Det siger de studerende' og læs om hvad nogle af vores studerende fortæller om, hvordan det er at være studerende på Handelsøkonom.

 

Som handelsøkonomstuderende er du berettiget til at få SU.

Du skal søge om SU på www.su.dk. For at kunne bruge selvbetjeningssystemet "minSU" skal du have nemID, som kan bestilles hos din bank. Få mere information om SU på www.su.dk.

SU i forbindelse med praktik i udlandet

Du kan også søge om at få SU i forbindelse med dit praktikophold, hvis det foregår i udlandet.

SPS

Få mere information om støtteformer og muligheder for at få Specialpædagogisk Støtte (SPS) på www.spsu.dk eller kontakt vores studiesekretær Tove Nielsen. Du kan også læse mere om mulighederne for at søge om specialpædagogisk støtte på Uddannelsesministeriets hjemmeside her.

 

[image]
Studiesekretær Randers
 
 
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1444
E-mail hobro@eadania.dk

Kirketoften 7
9500 Hobro
 
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1900
E-mail horsens@eadania.dk

Holmboes Allé 1C
8700
Horsens
 
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Minervavej 63
8960 Randers SØ
 
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1500
E-mail silkeborg@eadania.dk

Bredhøjvej 18
8600 Silkeborg
 

Klik på fanerne ovenfor for at finde kontaktoplysninger på de forskellige afdelinger, hvor du kan læse til handelsøkonom ved Erhvervsakademi Dania.

 

 

Nyhedsbillede

Unge elsker e-handel


Flere lokale virksomheder i Horsens og omegn mangler folk, som kan lave og styre webshops. Heldigvis vælger de studerende på den videregående uddannelse til handelsøkonom især e-handel, når valgfaget skal findes. Både campuschef og lokal direktør glæder sig.
Læs mere


Nyhedsbillede

Social Media Manager


Du kan blive rigtig meget som handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania. 26-årige Kristoffer Kvistgaard er med uddannelsen blevet Social Media Manager og Marketingkonsulent på ved den socialøkonomiske virksomhed TUC
Læs mere


Nyhedsbillede

Eventkoordinator


Du kan blive rigtig meget som handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania. 35-årige Sofie Svinth Kristensen har brugt uddannelsen til at få job som Booking- og Eventkoordinator hos Aarhus Osteopati
Læs mere


Nyhedsbillede

Praktikplads er vejen til drømmejob


En drøm går i opfyldelse, når Daniel Knudsen til sommer går i sin fars fodspor. Så kan han kalde sig handelsøkonom og fastansat i drømmejobbet hos PM Pack i Horsens, hvor Daniel Knudsen har været i praktik i otte måneder.
Læs mere


Nyhedsbillede

Online Marketing Executive


Du kan blive rigtig meget som handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania. 22-årige Patrick Behrens arbejder i dag som Online Marketing Executive ved Auto Europe Car Rental i München
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

"Jeg kan kun anbefale folk at tage afsted"


Anders Thomsen læser til handelsøkonom i Horsens og var en af de tre heldige studerende, som var i Holland for at deltage i Avans University of Applied Sciences' bootcamp om fremtidens shopping. Her fortæller han om turen
Læs mere


Nyhedsbillede

Byggerådgiver


Du kan blive rigtig meget som handelsøkonom fra Dania. Mød her 36-årige Jan Dalhoff Laursen, der er blevet byggerådgiver ved HusCompagniet og elskede studiets lange praktikperiode
Læs mere


Nyhedsbillede

Sales Director


Mød Anders S. Nielsen på 29 år, der er uddannet handelsøkonom, og arbejder som Sales Director ved virksomheden Quantum, hvor han i sin tid startede som praktikant
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt studie starter til vinter


Som noget nyt kan unge til februar starte på den videregående uddannelse til produktionsteknolog i Randers. Det bliver Erhvervsakademi Danias tredje uddannelse i Randers, der har studiestart om vinteren
Læs mere


Nyhedsbillede

Rasmus bytter praktikken ud med fast job


Efter otte måneders praktik ved tøjkæden Bestseller har 24-årige Rasmus Hviid Nielsen sikret sig en fastansættelse takket være hans nysgerrighed og handelsøkonom-uddannelsens bredde
Læs mere


Nyhedsbillede

Hygge, sammenhold og noget bold


Elever og studerende fra alle Horsens’ uddannelsessteder mødtes i Forum i Horsens for at finde byens konger af indendørs fodbold
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelser holder studiestart med rundboldturnering


Igen i år sluttede introugen på Dania i Randers med rundboldturnering for alle de nye studerende. En god afslutning på første uge mener Jonas Schmidt og Joakim Skødt, der læser på uddannelsen til handelsøkonom
Læs mere


Nyhedsbillede

Rejseberetning fra Astrid om Summer School i Vietnam


16 studerende fra Dania brugte en del af deres sommerferie på Summer School i Vietnam. Her fortæller handelsøkonom Astrid Nielsen fra Randers om turen
Læs mere


Nyhedsbillede

Kokkefag byttes ud med e-handel


Lise Møller Nielsen er en af de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Hun er faldet for studiet til handelsøkonom på Erhvervsakademi Dania i Horsens, hvor hun glæder sig til at lære mere om indkøb, salg og e-handel
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Vestas nomineret som bedste praktiksted


Handelsøkonom-studerende fra Erhvervsakademi Dania har været så glad for sit praktikophold, at hun nu har nomineret Vestas til Årets Dania-praktik. Ansvar og tillid har gjort, de nu har fået en plads i finalen
Læs mere


Nyhedsbillede

MC emballage er vilde med Danias studerende


Hos MC emballage i Hinnerup har man flere års erfaring med at have handelsøkonomer fra Erhvervsakademi Dania i praktik. Syv tidligere Dania-studerende er nu ansat, og de er vilde med dem
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelser med vokseværk flytter tættere på byen


Erhvervsakademi Dania har på få år fået 289 procent flere studerende. Derfor flytter campusset fra Learnmark til nye lokaler ved Horsens HF & VUC i centrum af byen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende dater virksomheder


Erhvervsakademi Dania gentager efterårets succes og afholder praktikdating torsdag den 17. marts. Flere virksomheder har allerede meldt deres ankomst i kampen om at få en handelsøkonom i praktik
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania bygger bro mellem studerende og erhvervslivet


Samarbejdet mellem studerende og erhvervslivet var i fokus, da Erhvervsakademi Dania i Hobro inviterede tre store virksomheder til branchedag for handelsøkonomerne på 2. semester
Læs mere


Nyhedsbillede

En drøm at blive iværksætter


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Adrian og høre, hvorfor han læser til Handelsøkonom
Læs mere


Nyhedsbillede

Mentorordning hjælper handelsøkonomer gennem studiet


Tidligere studerende på handelsøkonom-uddannelsen headhuntes til at blive mentorer for de nuværende. Ordningen har kørt i halvandet år og gjort en stor forskel for de studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

AQUA fik input fra handelsøkonomer


Handelsøkonomer fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg arbejder sammen med ferskvandscenteret AQUA for at forbedre oplevelserne for gæsterne. De studerende er begejstrede for den praksisnære opgave
Læs mere


Nyhedsbillede

Eventplanlægning gav lyst til Dania-studie i Horsens


67 studerende er begyndt på den videregående uddannelse til handelsøkonom på Dania. Især specialet i eventmanagement har lokket Ann Sofie Quorning fra Aarhus til Horsens.
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania samarbejder med virksomhed om eksport til Sydamerika


Tyggetobak. Portionssnus. Løs snus. Mulighederne er mange, hvis man gerne vil nyde tobak uden at få røg i lungerne. Men hvad gør man, når det bliver sværere at sælge snus på det europæiske marked? Man indgår projektsamarbejde med en flok innovative handelsøkonomstuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.
Læs mere


Nyhedsbillede

Maria skiftede fra frisør til el og automatik


32-årige Maria Nielsen har med den videregående uddannelse til handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania i Horsens skiftet fra frisørjob til marketingsansvarlig og bogfører ved VS Automatic i Horsens.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i HobroHorsensRanders og Silkeborg 
 

"Skolen holder mig kvik oveni hovedet og får tankerne væk fra fodbold. Der er altid mange meninger om ens præstation på banen, og sammen med træning og kampe kan det nemt komme til at fylde alt i ens liv. På Dania er der fokus på faglighed og læring. Det giver mere at tale om med venner og kæresten, så det ikke altid er fodbold - fodbold - fodbold."


Nicolaj Ritter, handelsøkonomstuderende og professionel fodboldspiller i SIF