Afgangsprojekt

Omfang: 10 ECTS-point

Formål

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og kan igangsættes, når den studerende har gennemført og bestået 50 ECTS point fra uddannelsens obligatoriske fag og valgfag. Den studerende skal i afgangsprojektet dokumentere evne til på et metodisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • i relation til den valgte problemstilling have udviklingsorienteret viden om ledelsesteorier og metoder samt kunne reflektere over disse i et helhedsmæssigt perspektiv
 • have forståelse for de vigtigste anvendte teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig praksis og den valgte problemstilling.

Færdigheder
Den studerende skal kunne:

 • anvende, og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til ledelsesområdets praksis og arbejdsprocesser
 • iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant måde
 • vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til ledelse
 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for ledelsesområdet i og uden for egen organisation.

Kompetencer
Den studerende skal kunne:

 • deltage i strategisk arbejde som udvikler, fortolker og formidler af mål og strategier i forhold til den valgte problemstilling
 • indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for ledelsesområdet
 • varetage afgrænsede ledelses- og planlægnigsfunktioner i relation til egen praksis
 • identificere og udvikle egen ledelsespraksis
 • afdække og udvikle medarbejdernes personlige ogfaglige kompetencer og udviklingspotentialer i forhold til den valgte problemstilling
 • anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde i forhold til den valgte problemstilling. 

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem indledende undervisning, vejledning og selvstudium. Inden selve opgaveskrivningen afholdes 1 dags samlet undervisning for alle kursister, der ønsker at afslutte deres uddannelser med et afgangsprojekt. Undervisningsdagen afholdes i februar eller september. Datoer for selve dagen fremgår af hjemmesiden under tilmelding til forløbet. Dagen vil indeholde følgende:

 • introduktion til den gode opgave herunder opgaveformalia
 • vejledning i teorisøgning, empiri og metodekritik
 • information om eksamensforløbet.

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, som den studerende har gennemført. Efter den indledende dag, vil den studerende fortsætte opgaveskrivningen i samarbejde med sin individuelle vejleder.

Afgangsprojektet bør som minimum indeholde:

 • præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
 • inddragelse af relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse, praktiske problemstillinger
 • formulering og afgrænsning af problemstillingen inden for det valgte fagområde
 • vurdering, valg og anvendelse af relevante faglige metoder samt underbyggende relevant dataindsamling.

Eksamen afsluttes med:

 • mundtlig præsentation og forsvar af hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne
 • dialog om afgangsprojektet.

 

Planlagte hold i akademifaget afgangsprojekt for ledelse kan du tilmelde dig herunder.

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i afgangsprojekt for ledelse. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.