Del siden
 
       
 

Bolighandel II

Fakta

Akademiuddannelse

Finansiel rådgivning

Omfang

10 ECTS-point

Flere informationer

Se studieordningen

Se projekt- og studievejledning

Indhold

På modulet her lærer du at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til en ejendomsmæglers opgaver.

Det er opgaver som opstår, når formidling af en boligejendom indbefatter lovgivning. Den studerende opnår ydermere færdigheder i at markedsføre boligejendomme samt arbejde inden for de rammer, GDPR, god skik og branchens professionsansvar udgør.

Endvidere vil den studerende opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom, hvor ejendommen er udlejet og/eller er nødlidende.

Når du har gennemført forløbet, kan du

 • Beskrive regler for markedsføring og annoncering af en boligejendom
 • Redegøre for relevant forekommende lovgivning i relation til bolighandel
 • Beskrive håndteringen af flere købere inden og uden for budbekendtgørelsen
 • Forklare salg af nødlidende ejendomme, herunder tvangsauktion
 • Redegøre for finansiering med henblik på hvordan standardfinansiering fremkommer, og hvordan et indestående lån indfries eller overtages.
 • Gengive ejendomsmæglerens professionsansvar og god ejendomsmæglerskik i bolighandler
 • Vurdere, om ejendomsmæglervirksomhedens markedsføring overholder gældende regler og udarbejde markedsføringsindsatsen herefter
 • Rådgive kunden og informere kundens modpart om relevant forekommende lovgivning af relevans for den konkrete bolighandel
 • Gennemføre salg for offentlige og lignende organisationer
 • Gennemføre salg af udlejnings- og udlejede såvel som nødlidende ejendomme, rådgive køber hhv. sælger i samme samt udarbejde lejekontrakterOpstille og beregne indfrielse af eksisterende lån i en bolighandel
 • Anvende reglerne for GDPR i sit daglige arbejde, herunder indhente fornødne tilladelser og formidle reglerne til kunderne
 • Løse opgaverne inden for en bolighandel, når ejendommen omfattes af lovgivning af relevans for bolighandel
 • Indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser relateret til lovgivning af relevans for bolighandel samt krav til ejendomsmæglers overholdelse af GDPR, god skik og professionsansvar inden for en bolighandel
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser relateret til sælgere og købere i en bolighandel, der omfattes af hyppigt forekommende speciallovgivning på et juridisk korrekt grundlag
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden samt til kunder og andre samarbejdspartnere i relation til lovgivning af relevans for bolighandel.

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

   

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Tilmelding

Du tilmelder dig dette fag via det landsdækkende tilmeldingssystem finanstilmelding.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig fag, som ligger uden for uddannelsen, så skal du tilmelde dig direkte hos Erhvervsakademi Dania.

Uddannelsen gennemføres primært som dagundervisning, men på enkelte fag vil du opleve en blanding af dag- og aftenundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Hjalp denne side dig?