Del siden
 
       
 

Salgsledelse

Fakta

Akademiuddannelse

Salg og markedsføring

Omfang

10 ECTS-point

Flere informationer

Se studieordningen

Indhold

På modulet Salgsledelse lærer du om organisering og ledelse af salget i virksomheden. Gennem bevidsthed om salgets strategiske placering og sammenhænge til virksomhedens andre afdelinger, lærer du også at tage professionel del i ledelsen af planlægningen og udførelsen af virksomhedens salgsstrategi såvel som udarbejdelse af tilhørende salgsbudgetter og salgsprocesser. Og gennem refleksion over din egen rolle som salgsleder vil du udvikle en forståelse for egen ledelsesstil og dennes indvirkning på medarbejdere og resultater.

Når du har gennemført forløbet, kan du

 • Anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til salgsledelse, og selvstændigt vurdere anvendelsen af disse i forskellige situationer. Samt kunne beskrive og formidle praksisnære løsningsmuligheder inden for salgsledelse
 • Identificere og vurdere de væsentligste praksisnære salgsstrategiske problemstillinger og opstille samt vælge relevante løsningsmuligheder og udarbejde tilhørende processer for salgsfunktionen
 • Vurdere markedspotentiale efter forskellige metoder samt udarbejde salgsbudgetter og vurdere den bedst egnede tilgang, herunder opstilling af salgsmål og udarbejdelse af salgsplaner
 • Arbejde systematisk med at følge op på sælgeres eller mellemhandleres salgsmål og salgsindsats og vurdere nødvendige justeringer af arbejdsgange
 • Varetage et salgsledelsesansvar i praksis og udvikle egen praksis samt reflektere over egen rolle som salgsleder
 • Deltage aktivt i et internt tværorganisatorisk samarbejde om at realisere organisationens mål, herunder planlægge og varetage ledelse af udarbejdelsen og eksekveringen af virksomhedens salgsstrategi med tilhørende salgsprocesser
 • Vurdere og anvende forskellige metoder til salgsopfølgnings- og målstyringssamtaler med såvel egne sælgere som mellemhandlere
 • Anvende centrale metoder til motivation og udvikling af salgsorganisationen samt ledelse af salgsmøder.

Planlagte hold og tilmelding

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?