Del siden
 
       
 

Persondatapolitik

I denne persondatapolitik beskriver Erhvervsakademi Dania, hvordan Erhvervsakademi Dania beskytter personoplysninger om studerende, medarbejder og øvrige samarbejdspartnere.

Erhvervsakademi Dania er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Der er bl.a. personoplysninger, som vi er nødt til at have, for f.eks. at kunne behandle en ansøgning om optagelse, kunne administrere dit studieforløb eller ansættelsesforhold.

Nedenfor i denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi generelt behandler dine oplysninger på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63
8960 Randers SØ
Tlf. nr: 72 29 10 00
Mail: persondata@eadania.dk
CVR: 1565162

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Erhvervsakademi Dania har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som rådgiver studerende, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere om lovgivning og regler for databeskyttelse.

DPO’en fører tilsyn med, at Erhvervsakademi Danias behandling af persondata er lovlig.

Databeskyttelsesrådgiver: Anne Lene Pugholm

Tlf. 72291043

Mail: DPO@eadania.dk

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. I hvert afsnit kan du læse mere om, hvilke data vi behandler om dig, og hvad formålet med databehandlingen er.

Ansøgere til studie

 • Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. I dette afsnit kan du læse mere om, hvilke data vi behandler om dig, som søger optagelse på et studie, og hvad formålet med databehandlingen er.

 • Formålet med databehandlingen

  Erhvervsakademi Dania behandler dine personoplysninger, for at kunne udføre opgaven som offentlig uddannelsesinstitution.

  Hvis du søger optagelse på en uddannelse eller et kursus behandler vi dine personlysninger med følgende formål:

  • For at du kan søge om optagelse på en uddannelse eller kursus, er det nødvendigt at vi indsamler personoplysninger om dig. Dine oplysninger, som f.eks. vil blive overført fra Optagelse.dk eller via hjemmesiden, bliver brugt til at vurdere, om du kan optages på uddannelsen/kurset. Din tilmelding med tilhørende bilag opbevares i et studieadministrativt system, som er godkendt til sikker databehandling.
  • Dine oplysninger vil blive brugt i anonymiseret form til statistiske formål, f.eks. udarbejdelse af oversigter over studerendes uddannelsesmæssige baggrund, alder, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter m.v.
  • For at kunne tilbyde dig studievejledning forud og under et eventuelt studie
 • Kategorier af personoplysninger
  • CPR nr. der bruges som entydig identifikation
  • Kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse
  • Personlige oplysninger som køn, alder, fødselsdato
  • Uddannelsesoplysninger, herunder karakterer, fra andre institutioner (fx gymnasial uddannelse, meritoplysninger vedr. uddannelser fra andre uddannelsesinstitutioner)
  • Eventuelle uddannelsesoplysninger på Erhvervsakademi Dania (fx tilmeldinger til undervisning og eksamen, resultater, dispensationer, støttetildeling, SU-oplysninger)
  • Hvis du er indskrevet som betalende studerende, registrerer vi fakturerings- og betalingsoplysninger
  • CV-oplysninger, hvis disse vedlægges ansøgning, herunder beskæftigelse, job- og sprogreferencer
  • I forbindelse med sagsbehandling af fx dispensationsansøgninger kan det forekomme, at også kategorien følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger og lignende behandles
  • For internationale ansøgere behandles opholdstilladelse, ansættelseskontrakt og evt. lønsedler i forbindelse med ret til SU for EU-borgere
  • Ved besøg på Erhvervsakademi Danias lokationer kan der være videoovervågning, fx hvis man deltager ved åbent hus-arrangementer
 • Arkivering og sletning

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et sagligt formål, dvs. så længe det er nødvendigt i forhold til ansøgningsproceduren ved Erhvervsakademi Dania samt til dokumentation heraf.

  Ansøgere der optages på en uddannelse eller et kursus, indskrives i det studieadministrative system, og skifter ved studiestart status til studerende.

  Videooptagelser fra videoovervågning af Erhvervsakademi Danias lokationer slettes efter 7 dage.

 • Videregivelse af oplysninger

  Der videregives ikke personoplysninger om ansøgere. I det omfang der laves statistik om optagetal m.v., er dette anonymiseret.

  Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre, uden du bliver informeret herom, medmindre Erhvervsakademi Dania er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

  Videooptagelser fra videoovervågning af Erhvervsakademi Danias lokationer overdrages til politiet, hvis politiet anmoder om det af hensyn til efterforskning af kriminelle forhold.

 • Lovgivning og hjemmel
  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e., jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LBK nr 1343 af 10/12/2019).
  • Oplysninger om helbredsforhold og andre følsomme oplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.
  • Oplysninger om cpr-nummer behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Studerende

 • Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. I dette afsnit kan du læse mere om, hvilke data vi behandler om dig, som er studerende hos Erhvervsakademi Dania, og hvad formålet med databehandlingen er.

 • Formålet med databehandlingen

  Erhvervsakademi Dania behandler dine personoplysninger, for at kunne udføre opgaven som offentlig uddannelsesinstitution.

  Hvis du optages på en uddannelse eller et kursus behandler vi dine personlysninger med følgende formål:

  • Administration af dit studieforløb
  • Behandling af en eventuel ansøgning fra dig om orlov, dispensationer, specialpædagogisk støtte eller lignende
  • Indstilling af dig til prøver med dertilhørende administration og dokumentation
  • Administration af dit eventuelle praktikforløb
  • Administration af dit eventuelle studieophold i udlandet
  • Sikring af administration og vejledning i forbindelse med SU
  • Opkrævning af evt. betaling for dit forløb
  • Tilbyde dig et digitalt studiemiljø
  • Tilbyde dig studievejledning under dit studie
  • Såfremt du bliver indstillet til et legat fra en legatyder
  • Sammensætning af studiegrupper
  • Udføre evalueringer på uddannelser og kurser
  • Udstedelse af beviser og autorisationer
  • For studerende ved Dania Campus Viborg, videregives oplysninger til VIA University College med henblik på, at du kan få et adgangskort til bygningerne uden for normal åbningstid og ligeledes oprettes som bruger på biblioteket
  • For studerende ved Dania Campus Skive, videregives oplysninger til Skive College med henblik på, at du kan få et adgangskort til bygningerne uden for normal åbningstid og ligeledes oprettes som betaler i kantinen på Skive College
  • Registrering af dit fremmøde/fravær, såfremt det følger af regler i studieordningen
  • For at overholde lovgivningsmæssige forpligtelser: Erhvervsakademi Dania anvender og videregiver persondata til tredjepart med det formål at overholde disses ret til at få disse oplysninger. Det er f.eks. oplysning om sygefravær til din bopælskommune (hvis du har et uddannelsespålæg, er under revalidering mv.) og oplysninger til SU-styrelsen til brug for tildeling af SU til uddannelsen
  • Dine oplysninger vil blive brugt i anonymiseret form til statistiske formål, f.eks. udarbejdelse af oversigter over studerendes uddannelsesmæssige baggrund, alder, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter m.v.

  I forbindelse med praktik videregives dit UNI-login til praktikportalen.dk, så du kan blive oprettet som bruger. Som bruger kan du se og være i kontakt med mulige praktikvirksomheder

 • Kategorier af personoplysninger
  • CPR nr. der bruges som entydig identifikation
  • Kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse
  • Personlige oplysninger som køn, alder, fødselsdato, nationalitet
  • Uddannelsesoplysninger, herunder karakterer, fra andre institutioner (gymnasial uddannelse, meritoplysninger vedr. uddannelser fra andre uddannelsesinstitutioner)
  • Eventuelle uddannelsesoplysninger på Dania (tilmeldinger til undervisning og eksamen, resultater, dispensationer, støttetildeling, SU-oplysninger)
  • Hvis du er indskrevet som betalende studerende, registrerer vi fakturerings- og betalingsoplysninger
  • CV-oplysninger hvis disse vedlægges ansøgning, herunder beskæftigelse, job- og sprogreferencer
  • I forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om dispensation, orlov og SPS, kan det forekomme, at også kategorien følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger og lignende behandles
  • Klagesager og afgørelser
  • Studieaktivitet
  • Fraværsregistrering (hvis det fremgår af studieordningen)
  • Oplysninger om SU, SVU, eller andre oplysninger om offentlige ydelser
  • Disciplinærsager
  • For internationale studerende behandles opholdstilladelse, ansættelseskontrakt og evt. lønsedler i forbindelse med ret til SU for EU-borgere
  • Særligt for studerende på efteruddannelse, som er ansat i en virksomhed, der betaler uddannelsen behandles arbejdsgivers kontaktoplysninger til brug for fakturering
  • Særligt for studerende på efteruddannelse, som er ledige, behandles oplysninger om ledighed, A-kasse tilhørsforhold samt hvilket kommunalt jobcenter, du er tilknyttet
 • Fotos, tests mm. under uddannelsen
  Screening for ordblindhed

  I samarbejde med Institut for Kommunikation og Handicap eller HF og VUC Nord vil du blive tilbudt at få lavet en screening for ordblindhed. Vi behandler de data, som du oplyser i forbindelse med screeningen og screeningens resultat. Formålet med screeningen er at tilbyde dig hjælp, hvis screeningen viser, at du kan være ordblind. Hvis screeningens resultat viser, at du kan være ordblind, vil du modtage en mail med kontaktoplysninger på din studievejleder, der vil hjælpe dig med at ansøge om en ordblindetest. 

  Fotos

  Det profilbillede, du har indleveret/uploadet eller fået taget ved studiestart, vil blive opbevaret i de studieadministrative systemer og vil blive brugt internt til f.eks. en fotooversigt over holdet (klassespejl).

  Ved studiets afslutning tages der dimissionsfotos af Erhvervsakademi Dania. Disse fotos bliver offentliggjort i trykte og digitale medier samt hængt op på campus. Hvis du ikke ønsker at indgå i fotos, som vil blive offentliggjort af Erhvervsakademi Dania, skal du undlade at stille op til dimissionsfotos.

  Personlighedstest i undervisningsøjemed

  I de tilfælde, hvor personlighedstests indgår som en naturlig del af et undervisningsforløb, vil der ikke blive indhentet personligt samtykke fra hver enkelt studerende til, at resultaterne drøftes på holdet. Den enkelte studerende kan dog anmode underviseren om fritagelse, hvis anmodningen finder sted ved undervisningsforløbets begyndelse.

  Umiddelbart efter undervisningsforløbets afslutning, sørger underviseren for sletning af testresultaterne.

 • Arkivering og sletning

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et sagligt formål, dvs. så længe det er nødvendigt i forhold til din indskrivning og uddannelse ved Erhvervsakademi Dania samt dokumentation heraf.

  Erhvervsakademi Dania opretter en journalsag om dig i et journalsystem. Sagen har det formål at opbevare og dokumentere forhold, som angår studiet. Det kan f.eks. være dokumenter, som har betydning for SU, fravær, klager og advarsler. Korrespondance med dig om samme emner opbevares også i dette system.

  Materialet slettes 5 år efter, at studiet er afsluttet.

  Slettefrister forlænges i de tilfælde, hvor der verserer en klagesag, og frem til klagesagen er afsluttet. Når klagesagen er endeligt afgjort, påbegyndes den sædvanlige opbevaringsperiode på 5 år.

  De projekter og opgaver, du afleverer i løbet af studiet, vil blive opbevaret i de studieadministrative systemer. I de tilfælde, hvor dit projekt eller din opgave ønskes brugt i undervisningsøjemed, vil du blive kontaktet med henblik på at give samtykke. Projekter/opgaver opbevares varigt i systemet Urkund, hvis formål er plagiatkontrol.

  Eksamenskarakterer og de oplysninger (navn og cpr-nummer), der er nødvendige for at udskrive eksamensbeviser eller prøvebeviser opbevares i 30 år, jf. eksamensbekendtgørelsen.

  Videooptagelser fra videoovervågning af Erhvervsakademi Danias lokationer slettes efter 7 dage.

  Oplysninger om økonomiske transaktioner af enhver art med Erhvervsakademi Dania vil blive opbevaret i løbende år + 5 år i henhold til bogføringslovens § 10.

 • Videregivelse af oplysninger

  Det kan være nødvendigt at videregive personoplysningerne til andre, f.eks. praktiksted og Undervisnings- og Forskningsministeriet i forbindelse med opkrævning af taxameter eller i forbindelse med indhentning af tilskud til aktiviteten.

  Vi kan have brug for at sende dine personoplysninger til andre firmaer, dels for at give dig adgang til de undervisningsplatforme, vi anvender i undervisningen, samt for at sørge for at du får de rigtige undervisningsmaterialer og kan gennemføre eksaminer, modtage SU osv.

  For studerende på optometri-uddannelsen vil oplysninger videregives til Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisationsbeviser, da beviset ikke kan udstedes medmindre oplysningerne videregives.

  Dania udveksler desuden persondata med det jobcenter og evt. A-kasse, som du er tilknyttet, hvis du er ledig. Det inkluderer alle data på AR237 blanketten: Uddannelsesbaggrund, Erhvervsgruppe, ansættelsesstatus, modtagelse af ydelser, medlemskab af A-kasse, oplysninger om ledighed, timer brugt på jobrettet uddannelse og status på afgørelse om optagelse.

  Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre, uden du bliver informeret herom, medmindre Erhvervsakademi Dania er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

  Videooptagelser fra videoovervågning af Erhvervsakademi Danias lokationer overdrages til politiet, hvis politiet anmoder om det af hensyn til efterforskning af kriminelle forhold.

 • Lovgivning og hjemmelsgrundlag

  Denne information indeholder oplysninger, som Dania er forpligtet til at give studiesøgende og studerende på baggrund af reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

  Der henvises til:

  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
  • Oplysninger om helbredsforhold og andre følsomme oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og g
  • Oplysninger om CPR-nummer behandles med hjemmel persondataforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
  • Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Jobansøgere

 • Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. I dette afsnit kan du læse mere om, hvilke data vi behandler om dig, som søger job hos Erhvervsakademi Dania, og hvad formålet med databehandlingen er.

 • Formålet med databehandlingen

  Erhvervsakademi Dania behandler dine personoplysninger, for at kunne udføre opgaven som offentlig arbejdsgiver.

  Erhvervsakademi Dania behandler dine oplysninger, så vi kan vurdere ansøgningen i forhold til den stilling, der er søgt. Vi behandler endvidere dine oplysninger, for at kunne interviewe dig til en eventuel jobsamtale, samt eventuelt gennemføre personlighedstest.

  Før du eventuelt tilbydes ansættelse, vil vi normalt indhente referencer fra dine tidligere ansættelser.

 • Kategorier af personoplysninger

  Erhvervsakademi Dania indsamler disse persondata om dig:

  • Kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
  • Personlige oplysninger som køn, alder, fødselsdato, nationalitet
  • CV
  • Ansøgning
  • Eksamensbevis/karakterudskrift
  • Anbefalinger / referencepersoner
  • personlighedstest
  • Videooptagelser
 • Arkivering og sletning

  Oplysninger om ansøgere slettes senest 6 måneder efter afslutningen af ansættelsesproceduren.

  Ansøgere der ansættes, overgår til status som medarbejdere i forbindelse med tiltrædelse af stillingen.

  Eventuelle videooptagelser fra videoovervågning af Erhvervsakademi Danias lokationer slettes efter 7 dage.

 • Videregivelse af oplysninger

  Der kan blive videregivet oplysninger i forbindelse med indhentning af referencer fra de reference-personer, som måtte være angivet i ansøgning, CV eller som er oplyst under ansættelsesprocessen.

  Såfremt der anvendes personlighedstest som en del af ansættelsesprocessen, vil der blive overført oplysninger om ansøgeren via testsystemet til en ekstern testvirksomhed eller samarbejdspartner.

  Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre, uden du bliver informeret herom, medmindre Erhvervsakademi Dania er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

  Videooptagelser fra videoovervågning af Erhvervsakademi Danias lokationer overdrages til politiet, hvis politiet anmoder om det af hensyn til efterforskning af kriminelle forhold.

 • Lovgivning og hjemmelsgrundlag
  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
  • Oplysninger om helbredsforhold og andre følsomme oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a

Medarbejdere (tidligere)

 • Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. I dette afsnit kan du læse mere om, hvilke data vi behandler om dig, som har været ansat hos Erhvervsakademi Dania, og hvad formålet med databehandlingen er.

 • Formålet med databehandlingen

  Erhvervsakademi Dania behandler dine personoplysninger, for at kunne udføre opgaven som offentlig arbejdsgiver.

  For at administrere dit tidligere ansættelsesforhold samt dine og Erhvervsakademi Danias rettigheder i forbindelse med ansættelsesforholdet, behandler Erhvervsakademi Dania de nødvendige personoplysninger.

  Erhvervsakademi Dania opretter persondata knyttet til din person, som kan identificere dig. Det kan f.eks. være titel, telefonnummer, mailadresse og initialer.

  Erhvervsakademi Dania opbevarer persondata om dig i en elektronisk personalemappe med henblik på at sikre overholdelsen af de forpligtelser og de rettigheder, som du og Erhvervsakademi Dania har i relation til dit tidligere ansættelsesforhold. Dette er overenskomstmæssige, ansættelsesretlige og lovgivningsmæssige forpligtelser, som regulerer ansættelsesforholdet samt de forpligtelser i.f.t. det ressortministerium eller andre ministerier, Erhvervsakademi Dania har som selvejende institution indenfor statens område.

  Erhvervsakademi Dania anvender persondata om dig i anonymiseret form til statistik og videnskabelige formål.

  Hvis du har været ansat som underviser, anvender Erhvervsakademi Dania persondata om dig til dokumentation for kvalitetsniveauet i undervisningen i henhold til de regler, Erhvervsakademi Dania er omfattet af. Videregivelse af dine persondata vil blive begrænset til det nødvendige for at overholde Erhvervsakademi Danias forpligtelser.

 • Kategorier af personoplysninger

  I forbindelse med din ansættelse har du afgivet oplysninger. Disse oplysninger opbevares i din personalemappe. Oplysningerne er f.eks.

  • CPR nr. der bruges som entydig identifikation
  • Kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
  • Personlige oplysninger som køn, alder, fødselsdato
  • Ansøgning og CV-oplysninger som uddannelse og beskæftigelse, job- og sprogreferencer
  • Uddannelsespapirer herunder eksamensbeviser
  • Timeregistreringer og fravær
  • Disciplinærsager
  • Øvrige oplysninger, der som en sædvanlig del af ansættelsesforholdet, er blevet gemt i personalemappen

  Du kan også have givet anden information. Erhvervsakademi Dania opbevarer dokumentation for forløb og ændringer i ansættelsesforholdet i din personalemappe. Det kan f.eks. være handlingsplaner fra medarbejderudviklingssamtaler eller referater fra samtaler.

 • Adgang til din personalemappe

  Hos Erhvervsakademi Dania vil følgende have adgang til din personalemappe:

  • Løn‐, personale‐ og HR‐medarbejdere
 • Arkivering og sletning

  Dine data er blevet anvendt til oprettelse i de it‐systemer hos Erhvervsakademi Dania, der er nødvendige for, at Erhvervsakademi Dania kan udføre sit arbejde som uddannelsesinstitution.

  Særligt vedr. din personalemappe

  Alle data dine data vil blive gemt under og efter hele ansættelsen, jf. nedenstående.

  Alle data vil blive slettet i overensstemmelse med de arkiveringsregler, Erhvervsakademi Dania er omfattet af. Det betyder, at dine data vil blive opbevaret et løbende år + 5 år efter, at ansættelsen er ophørt, hvorefter de vil blive slettet med nedenstående undtagelser.

  Data, der indgår i oversigter, registre eller fortegnelser, som Erhvervsakademi Dania er forpligtet til at opretholde, vil ikke blive slettet, men vil indgå i disse oversigter, så længe Erhvervsakademi Dania er underlagt sådanne forpligtelser. Fx i relation til SKAT og arbejdsskader.

  Som medarbejder er du oprettet i en række administrative systemer. Ved fratrædelse slettes dine persondata i disse systemer afhængig af hvilke arkiveringsregler, Erhvervsakademi Dania er omfattet af for det enkelte administrative område. Dine data slettes ikke automatisk fra det studieadministrative system (SIS) og fra eksamensplatformen (WISEflow).

  Dit portrætfoto fjernes fra hjemmesiden, når du fratræder.

 • Lovgivning og hjemmelsgrundlag

  Denne information indeholder oplysninger, som Erhvervsakademi Dania er forpligtet til at give medarbejdere på baggrund af reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

  Der henvises til:

  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og e.
  • Oplysninger om helbredsforhold og andre følsomme oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f.
  • Billeder kan publiceres på Danias hjemmeside og/eller på intranettet, hvis der er givet samtykke til det, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykke kan tilbagekaldes på ethvert tidspunkt.
  • Systemdata mv. behandles for at sikre, at Danias IT-systemer anvendes i henhold til de enhver tid gældende politikker og indenfor gældende ret, fx forvaltningslovens § 32
  • Oplysninger om CPR-nummer behandles med hjemmel persondataforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
  • Databeskyttelsesloven § 12
  • Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Pårørende til medarbejdere

 • Formålet med databehandlingen

  Dania indsamler personoplysninger om dine pårørende, hvis disse oplysninger gives af dig. Formålet med at indsamle personoplysninger om pårørende er, for at kunne kontakte dine pårørende, hvis du er ude for hændelse, hvor du eller din pårørende må forventes at ønske, at du bliver kontaktet.

  Erhvervsakademi Dania må behandle disse persondata til det formål, der er oplyst ovenfor. Hvis Dania ønsker at behandle oplysningerne til andre formål, skal Dania indhente samtykke til denne behandling.

 • Kategorier af personoplysninger
  • Kontaktoplysninger som fx navn, adresse og telefonnummer.
 • Arkivering og sletning

  Dine pårørendes persondata, hvis du har givet disse, opbevares i din elektroniske personalemappe.

  Alle data vil blive gemt under hele din ansættelse.

  Alle data vil blive slettet i overensstemmelse med de arkiveringsregler, Dania er omfattet af for personalemapper. Det betyder, at dine data vil blive opbevaret et løbende år + 5 år efter, at din ansættelse er ophørt, hvorefter de vil blive slettet.

 • Hjemmelsgrundlag

  Denne information indeholder oplysninger, som Dania er forpligtet til at give på baggrund af reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

  Der henvises til:

  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
  • Persondataforordningens artikel 14

Potentielle undervisere ved Dania Erhverv

 • Formålet med databehandlingen

  Dania indsamler dine personoplysninger som fagperson ift. en potentiel aftale mellem dig og/eller arbejdsgiver, om at varetage kortvarig og eller tidsbegrænset undervisning ved Danias efter- og videreuddannelser.

  Formålet med at indsamle dine personoplysninger er at kunne kontakte dig, hvis Dania har opgaver, som falder inden for dit fagområde og hvor Dania har brug for at anvende en ekstern underviser.

 • Hvornår må Dania behandle dine persondata

  Dania har modtaget dine oplysninger fra dig.

  Dania må behandle dine persondata til det formål, der er oplyst ovenfor. Hvis Dania ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, skal Dania enten informere dig om den nye behandling eller indhente samtykke til denne behandling.

 • Kategorier af personoplysninger
  • Kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
  • Personlige oplysninger som køn, alder, fødselsdato,
  • CV-oplysninger som oplysninger om uddannelse og beskæftigelse, job- og sprogreferencer, faglige kvalifikationer
  • Oplysninger om helbredsforhold og andre følsomme oplysninger behandles, hvis dette måtte være oplyst af dig, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
 • Arkivering og sletning

  Dine persondata opbevares på en liste, hvor også andre tilsvarende potentielle undervisere fremgår.

  Listen opbevares organisatorisk i Dania Erhverv, der er den afdeling i Dania der udvikler, organiserer og administrerer Danias efter- og videreuddannelsesudbud.

  Hos Dania vil medarbejderne i Dania Erhverv have adgang til oplysningerne.

  Alle data vil blive gemt indtil Dania ikke længere finder dine oplysninger tidssvarende eller relevante for det udbud, som Dania har af efter- og videreuddannelse.

  Hvis Dania finder, at dine oplysninger ikke er tidssvarende eller relevante, vil de blive slettet. Alternativt vil Dania kontakte dig for at få oplysningerne opdateret.

 • Hjemmelsgrundlag

  Denne information indeholder oplysninger, som Dania er forpligtet til at give på baggrund af reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
  • Oplysninger om helbredsforhold og andre følsomme oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og g.
  • Oplysninger om CPR-nummer behandles med hjemmel persondataforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
  • Databeskyttelsesloven § 12

Eksterne leverandører, praktikvirksomheder, og samarbejdspartnere

 • Formålet med databehandlingen

  Dania behandler dine personoplysninger, for at vi kan udføre den opgave som offentlig myndighed (offentlig uddannelsesinstitution) vi skal varetage.

 • Kategorier af personoplysninger

  Dania indsamler disse persondata om dig:

  • Navn, titel og kontaktinfo
  • CPR-nummer (hvis der udbetales honorar)
  • CVR-nummer (kun personoplysning for enkeltpersonsvirksomheder)
  • Særligt for praktikvirksomheder: Oplysninger om praktikvejleder i virksomheden og evt. praktikansvarlig, herunder navn, stilling/titel og fødselsdato. Samt oplysninger om praktikant og praktikforløb.
 • Videregivelse af oplysninger

  Oplysninger om eksterne leverandører videregives ikke til andre.

  Data overlades i visse tilfælde til Danias databehandlere, som behandler data efter Danias instruks.

  Videooptagelser overdrages til politiet, hvis politiet anmoder om det af hensyn til efterforskning af kriminelle forhold.

 • Lovgivning og hjemmelsgrundlag

  Denne information indeholder oplysninger, som Dania er forpligtet til at give på baggrund af reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

  • Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
  • Oplysninger om CPR-nummer behandles med hjemmel persondataforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af nyhedsbrev

 • Formålet med databehandlingen

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, skal du give samtykke til, at Erhvervsakademi Dania må indsamle og behandle oplysninger om dig. Formålet med nyhedsbrevet er at informere om kurser, efteruddannelse, nyheder, inspirerende historier, ny viden og virksomhedssamarbejde samt information og tilbud om arrangementer.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • det navn som du har indtastet
  • den e-mailadresse, som du har indtastet.
  • Interesseområde som du har valgt, eller interesseområde ud fra uddannelsesvalg
 • Videregivelse af oplysninger

  Erhvervsakademi Dania videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Personoplysninger overføres dog til vores databehandler Peytz Mail, som leverer den tekniske platform for vores nyhedsbrev. Oplysningerne bliver kun anvendt af databehandleren til udsendelse af nyhedsbreve og bruges ikke til andre formål.

 • Lovgivning og hjemmelsgrundlag

  Oplysningerne bliver behandlet med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

  Ønsker du på et tidspunkt at afmelde dig nyhedsbrevet, kan du gøre dette via et link i bunden af alle nyhedsbreve.

Øvrige oplysninger om behandling (gælder for alle)

 • Sikkerhed

  Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

 • Dataminimering

  Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke typer oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare jf. Danias drift og forpligtelser som en videregående uddannelsesinstitution. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 • Videregivelse af oplysninger

  Dania videregiver oplysninger om medarbejdere til SKAT, pensionsselskaber, og andre relevante myndigheder, f.eks. til kommuner ved refusion i forbindelse med længerevarende sygdom.

  Dit navn, Dania e-mailadresse, stillingsbetegnelse, arbejdssted og evt. arbejdsmobilnummer vil fremgå af Danias hjemmeside, og dermed være tilgængelige for offentligheden. Billeder offentliggøres også, hvis den du har givet samtykke til dette.

  På nogle af Danias campusser anvendes elektronisk adgangskort. Hvis du er ansat på et af disse campusser, videregiver Dania data om dig til administratoren af bygningen med det formål at udstede et adgangskort til dig. Bygningsadministratoren overvåger brugen af adgangskortet.

  Data overlades i visse tilfælde til Danias databehandlere, som behandler data efter Danias instruks.

  Videooptagelser overdrages til politiet, hvis politiet anmoder om det af hensyn til efterforskning af kriminelle forhold.

 • Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

  Dania er bl.a. til stede på sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger. Vi henviser til de respektive mediers privatlivspolitikker, som kan læses på deres hjemmesider. Oplysninger som indsamles om dig ved besøg på de sociale medier, gøres i meget begrænset omfang tilgængelige for Dania i anonymiseret form, som fx anonymiseret besøgsstatistik.

 • Profilering og automatiske afgørelser

  Persondata kan bruges til at udarbejde automatiske profiler med henblik på automatiserede afgørelser. Dine data vil ikke blive anvendt til at generere sådanne automatiske profiler eller afgørelser.

 • Cookies

  Vi bruger cookies på vores webtjenester. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde på vores hjemmeside.

  Behandling af persondata, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke.

  Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er at følge hvordan siderne på Erhvervsakademi Danias hjemmeside anvendes, herunder blandt andet til udarbejdelse af statistik, at forbedre opbygningen af hjemmesiden samt at afvikle driften af hjemmesiden.

 • Rettigheder

  I henhold til kapitel 3 i persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan få opfyldt efter anmodning.

   

  1. Indsigt. Du kan anmode om indsigt i dine persondata. Hvis du gør det, vil du blive informeret om hvad du har ret til at se m.v.

  2. Korrektion. Du har ret til at få rettet persondata om dig, som er ukorrekte.

  3. Sletning. Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at opbevare dem, eller hvis de behandles ulovligt.
   Hvis dine persondata anvendes anonymiseret til statistiske eller videnskabelige formål har du ret til at blive slettet fra disse databaser, hvis du selv kan bidrage med yderligere information, der kan identificere dig i sådanne databaser.

  4. Begrænsning. Du har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger til det nødvendige.
    
  5. Underretning om tredjepart. Hvis du beder om at få slettet eller korrigeret oplysninger ift. ovenstående punkt 2 og 3, skal Dania give denne information videre til andre, som Dania har givet disse informationer videre til, så disse også kan slette og korrigere oplysningerne.
   Hvis du anmoder om det, har du ret til at få oplyst, hvem disse modtagere er.

  6. Indsigelse. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine persondata, hvis du:
   - mener, at data behandles ulovligt,
   - har personlige grunde, der gør, at du ønsker at persondata ikke behandles, og disse vejer tungere end Danias formål med databehandlingen.
    
  7. Mulighed for at klage til datatilsynet. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Dania behandler dine persondata ulovligt.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 • Læs mere

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

  Du kan ligeledes finde lovgrundlaget for behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside, hvor du kan finde links til hhv. Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Se mere på https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/lovgivning 

 • Hvem kan jeg klage til?

  Hvis du mener, at Danias behandling af dine persondata er i strid med gældende regler, kan du klage. Klager sendes til: persondata@EaDania.dk. Dania vil herefter indlede en undersøgelse og sikre, at klagen undersøges grundigt, og at du får et svar.

  Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Dania ikke behandler dine oplysninger korrekt, eller hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket. Du kan læse mere om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage

  Datatilsynet

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tlf. 33 19 32 00
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjalp denne side dig?