Del siden
 
       
 

Aktuelle forsknings­projekter

Hos Erhvervsakademi Dania er forskning en integreret del af vores arbejde. Det sikrer kvalificerede undervisere og dygtige studerende.

Vores forskning er praksisnær og skaber ny viden til glæde for de professioner og brancher, som vi uddanner til.

Se vores igangværende forskningsprojekter herunder.

Cy3er Secur1ty: Financial sector future employees’ attitudes

Previous studies show that cyber security is a costly threat to society. At the human aspect, the high probability of societal threat to cyber-attacks lies within two somewhat embarrassingly simple and seemingly uncomplicated areas. These are; accessing malware emails and creating, and holding for a period of time, insecure passwords.

This study focuses on password creation and use. The research highlights future and present financial sector employees’ indifference to online security, examining the reason behind their non-secure behaviour towards online password creation and use.

Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom online
Silkeborg

Effekten af filterglas ved rehabilitering af aldersrelateret makuladegeneration og retinitis pigmentosa

Baggrund

Sygdomme i øjets nethinde er de hyppigste årsager til svagsynethed og blindhed i den vestlige verden. Trods de senere års gennembrud i behandlingen af disse sygdomme, er der stadig en stor del af patienterne, der ender med et varigt synshandicap. Disse patienter kan tilbydes afprøvning af optiske hjælpemidler via de kommunale hjælpemiddelcentraler. Hjælpemidlerne tilpasses efter synsnedsættelsens karakter, og kan f.eks. afhænge af om det er centralsynet eller det perifere syn, der er påvirket. Denne indsats er imidlertid hæmmet af, at der er meget ringe evidens for hvordan og hvor meget disse hjælpemidler virker.

Aktuel viden

En af de hyppigt anvendte optiske hjælpemidler er brilleglas med filteregenskaber, således at korte (blåviolette) bølgelængder sorteres fra lyset inden det rammer øjet. Rationalet bag dette tiltag er, at blåviolet lys kan medføre blænding og nedsætte synskvaliteten, samt at især synshandicappede skulle være følsomme overfor disse blændingsgener. Det er imidlertid ikke klargjort hvorfor dette princip både skulle virke på personer med sygdomme i centralsynet, som f.eks. aldersrelateret maculadegeneration (AMD) og patienter med sygdomme, der primært rammer det perifere syn, som f.eks. retinitis pigmentosa (RP).

Den sparsomme evidens for anvendelse af filterglas skyldes, at hovedparten af de tilgængelige studier ikke har været gennemført efter strikte videnskabelige principper, så som ved at anvende en fast protokol, have en præcis definition af patientpopulation og filterglastype, ved at have foretaget styrkeberegning så det nødvendige patientantal til at besvare en bestemt problemstilling har kunnet inkluderes, samt ved at der har været uklare effektmål.

Aktuelle projekt

Aktuelle projekt har til formål at undersøge hvilken effekt bortfiltrering af kortbølget lys (< 511 nm) eller den samme lysmængde fordelt ligeligt over hele lysspektret har på objektive og subjektive parametre ved hhv. AMD med centralsynspåvirkning og RP med påvirkning af det perifere syn.

30 AMD-patienter med synsstyrke under 0,3 og 30 RP patienter med koncentrisk indsnævret synsfelt til < 10 grader vil blive rekrutteret fra øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital. AMD-patienterne vil blive rekrutteret i forbindelse med forundersøgelse i øjenafdelingens AMD-klinik, mens RP patienterne vil blive inviteret blandt patienter, der er nyhenviste, eller fra en database på ca. 250 patienter, der tidligere er undersøgt på øjenafdelingen.

På baggrund af pilotforsøg kunne der foretages en styrkeberegning, som viste, at med filter ML511 ville der skulle undersøge 22 patienter med synsstyrke på 0,3 for at finde en signifikant forskel i kontrastfølsomheden på 0.075 log kontrastsensitivitet under antagelse af en p<0,05 og en statistisk styrke på 0,8

Perspektiver

Undersøgelsen vil skabe evidens for anvendelse af filterglas ved AMD og RP, og vil derfor kunne hjælpe med til at målrette anbefalingerne vedrørende filterglas til disse patienter. Potentielt vil dette kunne reducere antallet af faldulykker hos synshandicappede. En sammenligning af effekten af filterglas på patienter med AMD og RP vil endvidere kunne bidrage til at udvide forståelse af effekten af filterglas på sygdomme, der primært rammer nethindens centrale eller perifere dele. Endelig vil undersøgelsen kunne danne grundlag for yderligere systematiske undersøgelser af effekten af filterglas ved nethindesygdomme.

 

Læs mere her:
https://www.eaviden.dk/project/effekten-af-filterglas-ved-rehabilitering-af-aldersrelateret-makuladegeneration-og-retinitis-pigmentosa/

Lektor
Randers

Evaluering af effekt på samsynsfunktionens specifikke mekanismer ved behandling af konvergensinsufficiens

Konvergensinsufficiens er en godartet samsynslidelse, der giver symptomer såsom dobbeltsyn, hovedpine, sløret syn, øjentræthed og nedsat koncentration ved læsning og andet nærarbejde. Forekomsten blandt skolebørn er 3-5%, og ubehandlet forventes hverken forværring eller remission i voksenlivet.

Video

I dag anvendes behandling af konvergensinsufficiens primært til skolebørn, fordi lidelsen giver symptomer ved skolearbejde, og der vil kunne opstå problemer med læsning og indlæring. Læseproblemer kan forhindre børn i at udnytte deres potentiale til fulde, og have uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet. Ydermere er behandlingseffekten større hos børn end hos voksne.

Vores tidligere studier af skolebørns synsudvikling har vist, at samsynsfunktionens forskellige mekanismer (akkommodation og konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden. Dette giver mulighed for at behandle disse mekanismer hver for sig for at sammenligne effekten af målrettet behandling direkte mod den anomale mekanisme med behandling af begge mekanismer samtidigt. Følgelig er der i forlængelse af de to første studier nu formuleret et prospektivt interventionsstudie rettet mod behandling af skolebørn med konvergensinsufficiens, hvor de uafhængige mekanismer vil blive behandlet hver for sig.

I forskningsprojektet vil alle børn modtage 12 ugers behandling svarende til standardbehandling, blot med den forskel at akkommodation og konvergens behandles sekventielt frem for simultant, således at effekten af behandlingens delelementer kan evalueres enkeltvis. Dermed er der ikke en tidsmæssig gevinst for deltagerne i forskningsprojektet, men såfremt vores hypotese bekræftes, vil fremtidige behandlingsforløb potentielt kunne halveres.

Læs mere om projektet her:
https://www.eaviden.dk/project/evaluering-af-effekt-paa-samsynsfunktionens-specifikke-mekanismer-ved-behandling-af-konvergensinsufficiens/

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien (CISKA)

Projektet skal følge udviklingen af symbioseparken Greenlab i Skive og Esval Miljøpark i Norge gennem 3 år. En kombination af vidensopsamling, erfaringsopsamling og faciliteret samarbejde skal bidrage til en sammenfatning af projektet i en skandinavisk model for industrielle symbioseparker.

 

Projektets formål er

1) At udvikle og teste mulighederne for at lagre overskudsenergi fra fornybare energikilder

2) At udvikle og afprøve cirkulære forretningsmodeller i praksis

3) At øge antallet af grænseoverskridende samarbejder inden for energiintegration og lagring

 

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/cirkulaere-industrielle-symbioseparker-skandinavien-ciska/

https://energibyenskive.dk/projekter/ciska/

Projektmedarbejder
Skive

Sustainability Marketing – Østjyske SMV'ers arbejde med de 17 verdensmål

Der er inden for de sidste år kommet fart på udviklingen af bæredygtige produkter og produktions metoder, brugen af bæredygtige råvarer og genbrug af materialer – men hvordan går det med den videre implementering af de 17 Verdensmål i de små og mellemstore virksomheder? Hvordan påvirkes markedsføringsindsatsen?

Projektet indsamler viden, skaber kontakt mellem studerende, DANIA og de lokale virksomheder og deler viden omkring markedsføring af diverse bæredygtige tiltag virksomhederne har implementeret.

 

Sustainability Marketing er et forskningsprojekt med det overordnede formål at opbygge kompetencer og viden omkring lokale SMV’ers arbejde med de 17 verdensmål. Projektet baseres på en række kvalitative interviews med lokale virksomheder, som danner baggrund for en samling af ’best practise’.

Den indsamlede viden samt analysen heraf vil dels indgå i undervisningen og samtidig være en del af materialet til workshops og seminarer der afholdes i projektets sidste fase. Målgruppen for de kommende Workshops og Seminarer er lokale virksomheder (SMV’er), som inviteres til at mødes på DANIA og med udgangspunkt i egne problemstillinger få sparring på deres udfordringer i samarbejde med de studerende og evt. andre virksomheder.

Vi har på den baggrund formuleret nedenstående forskningsspørgsmål:

Arbejder østjyske SMV’er med 1 eller flere af de 17 Verdensmål med henblik på at skabe konkurrencefordele – og hvordan?

Derudover ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret:

  • Hvordan er kendskabet til FNs 17 verdensmål blandt lokale SMV’er
  • Arbejder virksomhederne med verdensmålene ud fra en hhv. proaktiv eller reaktiv tilgang
  • Hvordan anvender virksomhederne konkret de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. Vækst, Risikostyring, Kapital afkast og Organisations udvikling.
  • Hvordan forventer virksomhederne at anvender de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. Vækst, Risikostyring, Kapital afkast og Organisations udvikling.
  • Hvilke konkrete eksempler på ’best practise’ i forhold til værdiskabelse i arbejdet med de 17 verdensmål findes der i Østjylland.

 

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/sustainability-marketing-oestjyske-smvers-arbejde-med-fns-17-verdensmaal/

Adjunkt
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers

Superhost Motivation in Airbnb/VisitAarhus’ Host Community

Airbnb er hastigt voksende og er i gang med at forandre turismen og destinationen – med stor potentiel konsekvens for mange lokale aktører. Da deleøkonomi er ny størrelse med en historik på kun omkring 10 år, mangler der ny viden og forskning om emnet på et internationalt og nationalt plan – og endnu mere er det tilfældet på det regionale og lokale plan. Ligesom Airbnb kan udgøre en stor trussel for den enkelte turismeaktør, kan det i høj grad også udgøre en mulighed. Airbnb-gæster forbruger hele 891 kr./dag i byen på mad, drikke og lokale oplevelser, hvilket svarer til 42% af deres rejsebudget.

 

Projektet har en stærk forankring i vores serviceøkonom- samt BA IHM uddannelse, da projektets emner, deleøkonomi og turisme, og praksisfeltet i VisitAarhus og Airbnb netop handler om service, hospitality og oplevelser.

Deleøkonomi, der optræder som et underfelt til feltet hospitality management, vækster ved hjælp af digitale netværk. Det digitale er et særlig vigtigt område både for videnuniverset, for de nævnte uddannelser og for Erhvervsakademi Dania som helhed. Viden genereret i projektet vil desuden have relevans for Erhvervsakademi Danias aftagere.

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/superhost-motivation-in-airbnb-visitaarhus-host-community/

Lektor
Randers
Adjunkt
Randers

Volunteerism and value in hospitality organizations

Before embarking on the project, a literature review was conducted. It disclosed that the amount of prevailing literature on the specific research topic is very scarce. Overall, we found that the bulk of research within the field of value and volunteerism concerned the economic value that volunteers contributed with.

Our focus however, is to examine the overall value that volunteers bring to

1) The local DMO’s and tourism operators,

2) The tourist that visit the destination and

3) The volunteers themselves.

 

In a close collaboration with one of the leading DMO’s in Denmark, Visit Aarhus, we will be interviewing respondents from the above-mentioned target groups. This will include both qualitative interviews and quantitative surveys in a mixed methods approach.

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/volunteerism-and-value-in-hospitality-organizations/

Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers

Making sense of Big Data – transforming data into tangible strategy

The purpose of this project is to formulate a model, which will enable companies to transform the massive amount of information that is to be gained from various Big Data sources, into a tangible strategy. The output of this project will focus on generating solutions to companies from the hospitality sector, on how to apply knowledge from Big Data sources into their business model.

 

There are various approaches to creating a model that deals with the usage of information from Big Data. One might argue that since Big Data is primarily a technical topic, one ought to pursue a framework that puts focus on a technical model that centers on how to “crunch” the data more efficiently, or how to make algorithms that more accurately helps to calculate outcomes. Our focus however, will be on developing a strategic model that companies can use when working with Big Data as part of their business model.

Even though the focus area in this review is the hospitality sector, we are also trying to put a broader view on the concept of Big Data. This will yield a holistic understanding of current research within the area, and hopefully help us in our further research. Likewise, the model that we intend to develop would also be useful for a wide range of companies from without the hospitality sector.

 

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/making-sense-of-big-data-transforming-data-into-tangible-strategy/

Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers

Kontakt os meget gerne

Viden- og Udviklingschef
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?