Del siden
 
       
 

Forskningsprojekter

Hos Erhvervsakademi Dania er forskning en integreret del af vores arbejde. Det sikrer kvalificerede undervisere og dygtige studerende.

Vores forskning er praksisnær og skaber ny viden til glæde for de professioner og brancher, som vi uddanner til.

Se vores igangværende forskningsprojekter herunder.

Omnichannel i en Midtjysk virksomhed – et case study

Hvordan kan midtjyske SMV’er lade sig inspirere af andre virksomheders succes med omnichannel?

Omni er latin og betyder ”alt” eller ”alle steder”, mens ”channel” er den eller de kanaler, man som virksomhed bruger til at kommunikere med sine potentielle eller eksisterende kunder. Begrebet ”omnichannel” betyder, at virksomheden sætter kunden i centrum for markedsføring, og at limen, der binder virksomheden og kunden sammen, er den data, som flyder frit mellem alle kanaler og kunden. Det betyder i praksis, at kunden skal have én sammenhængende oplevelse – uanset hvilken kanal vedkommende vælger. Virksomheden skal dermed kunne genkende kunden uafhængigt af, hvilken kanal kunden vælger at kommunikere med virksomheden på. Dette sikres ved indsamling af data, som benyttes i fremtidig interaktion med kunden i alle dennes touch points med virksomheden. Der er flere store internationale virksomheder, såsom Nordstrom og Sephora, som har arbejdet målrettet med omnichannel. Nationalt har eksempelvis Matas flere gange vundet Dansk Erhvervs E-handelspris i kategorien Omnichannel. Men ofte står især SMV-virksomheder over for udfordringer, da virksomhederne indsamler store mængder af data om deres kunder, men ikke ved hvad de skal gøre med denne data, som kan give virksomheden og særligt kunden værdi. Så hvordan kan en midtjysk SMV ved hjælp af omnichannel forbedre kunderejsen og give en mere personlig kundeoplevelse på tværs af kanaler? Dette projekt vil udarbejde et case studie med en udvalgt midtjysk virksomhed, som har arbejdet succesfuldt med omnichannel. Dette projekt skaber værdi for erhvervet, da projektet undersøger, hvordan en udvalgt virksomhed har arbejdet strategisk med omnichannel. Derved kan andre virksomheder lade sig inspirere af de indsatser, som kunne passe til dem. Den lokale forankring vælges med udgangspunkt i Danias forpligtelse med at servicere branchen regionalt.

 

Baggrund: Midtjysk virksomhed udvalgt på baggrund af ekspertudtalelse om deres succesfulde implementering af Omnichannel markedsføring.

Formål

 • Få en dybdeindsigt i en konkret udvalgt dansk virksomheds arbejde med omnichannel

Spørgsmål:

 • Hvordan har en udvalgt midtjysk virksomhed arbejdet med omnichannel?

 

Læs mere om projektet her:

www.eaviden.dk/project/omnichannel-i-en-midtjysk-virksomhed/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator
Horsens

Pengeinstitutternes privatkunderådgivning i et bæredygtigt perspektiv

Udvikling af et digitalt værktøj til privatkunderådgiverne ift. implementeringen af de strategiske og taktiske mål inden for bæredygtighed.

Projektet udspringer fra et øget fokus på grøn omstilling, som kan være svært at tænke ind i den finansielle sektor.

Spørgsmål, som søges besvaret i projektet:

 • Hvordan kan pengeinstitutterne via et digitalt værktøj understøtte den grønne omstilling i samfundet og hjælpe deres privatkunder med at sætte fokus på at leve et bæredygtigt liv?
  • Hvad skal dette digitale værktøj indeholde?
  • Hvor meget indhold skal være kundevendt/rådgivervendt?
  • Mener rådgiverne, at en bæredygtig digital platform vil supplere positivt til deres hverdag med kunderådgivning?

 • Hvordan kan Erhvervsakademi Dania hjælpe kommende bankrådgivere med at tænke bæredygtighed ind i hverdagen, så de fremadrettet kan hjælpe bankerne?

Spørgsmål 1 besvares via en undersøgelse af bankernes holdning til at blande privat bankforretning og bæredygtighed sammen. Dette vil ske via spg. skema, interviews af rådgivere, filialdirektører samt kunder. Dertil udarbejdes en prototype af en app baseret på rådgivernes besvarelse, hvorefter prototypen vil præsenteres for de interviewede og evalueres.

Spørgsmål 2 besvares ud fra erfaringer og udarbejdelse af bæredygtighedsuger samt nyt fag inden for bæredygtighed

Læs mere om projektet her:

https://www.eaviden.dk/project/pengeinstitutternes-privatkunderaadgivning-i-et-baeredygtigt-perspektiv/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg

Business models Post-Corona in the hospitality sector

The Corona pandemic has struck a significant blow to the global economy. Currently, there are few enterprises that have not been heavily affected by the pandemic, and it poses a significant challenge to the current business model paradigm held throughout several industries. This holds especially true for the hospitality sector, where hotels, airline companies and other operators have seen a dramatic plunge in the number of customers and revenue. 

The question that remains is how this pandemic has affected, and will continue to effect, the way the hospitality companies operate their business; the latter is what we wish to explore, and to that end develop learning and educational materials in a cooperation between the three institutions in this project.

The three organizations involved are:

 1. Dania Academy. One of Denmark's higher education institutions with 26 different educational directions
 2. HOTEL SCHOOL Hotel Management College (Vocational - initial and continuing in Latvia). Experienced in VET and adult education of various levels for local and international students
 3. "Meet in Reykjavik". The official Convention Bureau for Reykjavik City and surroundings.

Purpose of the project

The overall purpose of the project is to develop teaching and learning materials in the hospitality sector (with a focus on hospitality management and business) considering Covid-19’s impact on business models in the Nordic/Baltic countries.

The project idea is to investigate the impact caused by the Corona pandemic on the current hospitality market, and how this will shape the markets in years to come. Our basic assumption is that the disruptive nature of the pandemic will challenge current business models and in that process the underlying business model paradigm that has prevailed for several decades in the hospitality sector. We expect sustainability and an increased focus on aligning future business models with sustainable goals is to be expected. Thus, a focus on future business models post-Corona will also focus on how hospitality companies can work more sustainably in the future.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Sustainable Hospitality Digital Toolkit

The project is a collaboration between six European educational institutions and runs as an Erasmus+ project.

The aim is to develop the competences of the partners involved in teaching sustainable digitized measures in the experience industry and at the same time give employees who already work in the experience industry the opportunity for online digital competence development. Proximity to practice is therefore central in connection with the development of material and activities in the project.

Specifically, the project aims to:

Develop a handbook on sustainable digitization of hosting, which can be used both in connection with teaching and further training of employees in the industry.

In addition, a digital course must be developed for the course 'Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit' with teaching and learning resources for education and this must be supported by a series of webinars, the purpose of which is to support the use of the handbook and course material in basic education and further education.

Finally, there is a focus on the fact that the developed material generally increases awareness and thus promotes the need for increased digitization skills in experiential education and the experiential industry.

The collaboration partners in the project are, in addition to Erhvervsakademi Dania – the following educational institutions:

SIA "HOTEL SCHOOL" - Lithuania

City Unity College Nicosia – Cyprus

Italian Hospitality School SRL – Italy

In addition, two partners who primarily focus on building and implementing the digital platform to be used for education and training of digital sustainable skills are participating:

INERCIA DIGITAL SL – Spain

DigitalGuest APS – Sweden

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers

Effekten af filterglas ved rehabilitering af aldersrelateret makuladegeneration og retinitis pigmentosa

Baggrund

Sygdomme i øjets nethinde er de hyppigste årsager til svagsynethed og blindhed i den vestlige verden. Trods de senere års gennembrud i behandlingen af disse sygdomme, er der stadig en stor del af patienterne, der ender med et varigt synshandicap. Disse patienter kan tilbydes afprøvning af optiske hjælpemidler via de kommunale hjælpemiddelcentraler. Hjælpemidlerne tilpasses efter synsnedsættelsens karakter, og kan f.eks. afhænge af om det er centralsynet eller det perifere syn, der er påvirket. Denne indsats er imidlertid hæmmet af, at der er meget ringe evidens for hvordan og hvor meget disse hjælpemidler virker.

Aktuel viden

En af de hyppigt anvendte optiske hjælpemidler er brilleglas med filteregenskaber, således at korte (blåviolette) bølgelængder sorteres fra lyset inden det rammer øjet. Rationalet bag dette tiltag er, at blåviolet lys kan medføre blænding og nedsætte synskvaliteten, samt at især synshandicappede skulle være følsomme overfor disse blændingsgener. Det er imidlertid ikke klargjort hvorfor dette princip både skulle virke på personer med sygdomme i centralsynet, som f.eks. aldersrelateret maculadegeneration (AMD) og patienter med sygdomme, der primært rammer det perifere syn, som f.eks. retinitis pigmentosa (RP).

Den sparsomme evidens for anvendelse af filterglas skyldes, at hovedparten af de tilgængelige studier ikke har været gennemført efter strikte videnskabelige principper, så som ved at anvende en fast protokol, have en præcis definition af patientpopulation og filterglastype, ved at have foretaget styrkeberegning så det nødvendige patientantal til at besvare en bestemt problemstilling har kunnet inkluderes, samt ved at der har været uklare effektmål.

Aktuelle projekt

Aktuelle projekt har til formål at undersøge hvilken effekt bortfiltrering af kortbølget lys (< 511 nm) eller den samme lysmængde fordelt ligeligt over hele lysspektret har på objektive og subjektive parametre ved hhv. AMD med centralsynspåvirkning og RP med påvirkning af det perifere syn.

30 AMD-patienter med synsstyrke under 0,3 og 30 RP patienter med koncentrisk indsnævret synsfelt til < 10 grader vil blive rekrutteret fra øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital. AMD-patienterne vil blive rekrutteret i forbindelse med forundersøgelse i øjenafdelingens AMD-klinik, mens RP patienterne vil blive inviteret blandt patienter, der er nyhenviste, eller fra en database på ca. 250 patienter, der tidligere er undersøgt på øjenafdelingen.

På baggrund af pilotforsøg kunne der foretages en styrkeberegning, som viste, at med filter ML511 ville der skulle undersøge 22 patienter med synsstyrke på 0,3 for at finde en signifikant forskel i kontrastfølsomheden på 0.075 log kontrastsensitivitet under antagelse af en p<0,05 og en statistisk styrke på 0,8

Perspektiver

Undersøgelsen vil skabe evidens for anvendelse af filterglas ved AMD og RP, og vil derfor kunne hjælpe med til at målrette anbefalingerne vedrørende filterglas til disse patienter. Potentielt vil dette kunne reducere antallet af faldulykker hos synshandicappede. En sammenligning af effekten af filterglas på patienter med AMD og RP vil endvidere kunne bidrage til at udvide forståelse af effekten af filterglas på sygdomme, der primært rammer nethindens centrale eller perifere dele. Endelig vil undersøgelsen kunne danne grundlag for yderligere systematiske undersøgelser af effekten af filterglas ved nethindesygdomme.

 

Læs mere her:
https://www.eaviden.dk/project/effekten-af-filterglas-ved-rehabilitering-af-aldersrelateret-makuladegeneration-og-retinitis-pigmentosa/

Lektor
Randers

Hvordan kan danske SMV’er implementere ESG?

Et studie af danske virksomheders beretninger om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

 

ESG er den nyeste måde, hvorpå særligt børsnoterede selskaber formidler deres arbejde med bæredygtighed i deres årsrapporter – hvordan kan SMV’er anvende dette som best practice i deres eget arbejde med kommunikation af bæredygtighed?

ESG – miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.
Det omtales også ofte som bæredygtighed.

Indeværende projekt søger at finde svare på følgende forskningsspørgsmål:

Hovedspørgsmål:

 • Fokuserer store aktieselskaber i industrisektoren og sektoren for dagligvarer og cyklisk forbrug på bestemte dele af ESG i afrapportering af bæredygtighed?

Underspørgsmål:

 • Hvilke ESG-nøgletal har de to sektorer mest fokus på?
 • Hvad er best practice?

Resultatet skal hjælpe os med at afgrænse, hvad der bør prioriteres højest, hvis SMV’er fra industrisektoren eller dagligvaresektoren og cyklisk forbrug vil arbejde med ESG. Nærmere specifikt skal Hiflux, som er vores samarbejdsvirksomhed, bruge vores fund som inspirationsmateriale til deres arbejde med ESG

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/hvordan-kan-danske-smver-implementere-esg/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Horsens
Adjunkt
Horsens

How to use sustainable esport events as a City branding tool in a tourism context

By and large, the prevailing amount of peer-reviewed literature on esports and the hospitality sector is scarce, and most of the research conducted within this field has a predominantly technical focus. The prevailing literature on esport and hospitality can roughly be divided into three overall themes:
1) focus on the spectator,
2) the nature of esport vs “real” sport and finally
3) esport in a tourism setting.

The one topic which has gained most attention, is research exploring the experience of the spectator. Here researchers have explored the effects of Flow theory on the spectators (J. Kim & Kim, 2020) and found that several issues affect the Flow experience of the spectator, whilst others have focused on the ever increasing opportunities that technology presents in order to make the spectator experience more interactive  (Stahlke et al., 2018). In alignment with the interactive technological focus that (Stahlke et al., 2018) has proposed, (Sturm, 2020) seeks to investigate the possibilities that arise in further immersing the spectator to a degree, so that they become an active part of the event. Finally (Qian et al., 2020) focused on the motivational aspect of watching esport events and concluded that there are several motives which signify high or low attendance motivation. Collectively, the research on spectator experience has tried to enhance the understanding of the primary “customer” of esport events and sought to understand both the current and future experience of the spectator.

The second overall theme is the ongoing discussion on whether esport can be considered as a “real” sport. (Funk et al., 2018) examined this by setting certain criteria by which to compare “real” sport with esport. Their conclusion is that esport, by living up to the set criteria they defined, is to be considered as a sport alongside the traditional types of sport. The same researchers (Pizzo et al., 2018) subsequently analyzed the same topic in South Korea and concluded once again, that esport and “real” sport are very similar, since they are consumed in a similar sense by the spectators. Using the same method as (Pizzo et al., 2018), (Hallmann & Giel, 2018) also tried to compare “real” sport with esport using fixed criteria, however reaching a different conclusion. The absence of a physical element in esport led them to the conclusion, that it is not comparable to “normal” sports activities.

The last and least researched theme is esports in a tourism perspective. (Dilek, 2019) establishes that
esports events can be considered as special events tourism and can be a primary motivator for thousands of people to travel, creating a new marketing landscape within the tourism paradigm.
Furthermore, (Y. H. Kim et al., 2020) found that the economic impact by esports is significant for a destination and that government strategic plans and investment should be considered for strategic development of esports. Esport events attract tourists and thereby generate job opportunities, investments in specific destinations, positively impact economic development, and improve the brand value of host cities (Y. H. Kim et al., 2020).

It should be noted that none of the literature concerning esport and hospitality had a focus on sustainability or City Branding.

 

The purpose of the project

Based on the literature review we find a substantial lack of research into esports and hospitality – especially when it comes to esports as a new special interest tourism for cities and destinations to consider in terms of tourism growth and city branding.

For centuries sports events have been a major motivator for spectators to travel near and far to experience athletes competing against each other in various sports. Esports events – in many aspects comparable to “real” sports – have the same potential as a tourism motivator. This is a potential new market for tourism destinations to explore and utilize for attracting tourists and for destination or city branding.

The focus of the research project will be to look into this in a Danish context. Specifically, the municipality of Randers and surroundings. Denmark, being a country with several advantages when it comes to hosting esports events (IT-infrastructure, venues, knowledge, professional esports teams, etc.), could put itself on the map as an esports nation and thereby attract tourists. This is already on the political agenda. In 2019 the Danish government established a pool of 10 million Danish kroner to strengthen Denmark’s position as a leading esports nation (Erhvervsstyrelsen, 2019) and the Danish Ministry of Culture has established a panel to come with recommendations for how to expand esports in Denmark (Kulturministeriet, 2019).

 

The role of sustainability in the project

Before writing this application, we conducted an online feedback session with representatives from the public and private business sector. The participants included directors of Danish DMO’s, researchers from other Business academies, actors from the private tourism sector, and finally representatives from public organizations and municipalities. In their opinion, the connection between esport as a new special interest tourism trend, and destination marketing/city branding, was interesting and relevant, as this topic had not gained any focus in a Danish context. Several of the participants stressed however, that the topic of sustainability needed to be addressed, as esport is inherently not sustainable (in many ways the opposite) due to vast energy consumption incurred during the events. This would pose a serious threat to the purpose of using esport as a city branding tool. If this project was to have any success, the element of sustainability, and especially integrating specific technical solutions in the esport events in order to make it as sustainable as possible, was a crucial success factor.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/how-to-use-sustainable-esport-events-as-a-city-branding-tool-in-a-tourism-context/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Adjunkt
Randers

Rover til Indlandsisen

Produktudvikling af Rover til måling af tykkelse på indlandsisen - med håbet om bedre varslingssystemer til kystlande i fremtiden.

 

Den globale opvarmning har været et stort samtaleemne i miljødebatten. I takt med, at populationen vokser, stiger fødevareproduktionen, hvilket giver en belastning på miljøet. Bevægeligheden mellem verdens lande er øget markant, hvilket også giver et aftryk på miljøet. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) oplyste i 2001, at global opvarmning i slutningen af dette århundrede vil mindst være 40 % højere end gennemsnitsstigning.

I forbindelse med det har der de sidste par år været fokus på at bygge et autonomt køretøj til at monitorere indlandsisen, som er dette projekts fokus.

I flere år har forskere arbejdet på at monitorere indlandsisen, så de kan holde øje med vandstigningen. Den første semi-autonome polar-rover, Nomad, blev bygget ved Carnegie Mellon Universitet. Den var ikke udviklet til monitorering af indlandsisen, men kørte på Sydpolen for at studere meteoritter og kratere. Dog var den ikke designet til at traversere på is og sne.
Senere blev SnoMote udviklet ved Georgia Tech for at foretage observationer af overflader på gletsjere og blød sne med kuperet terræn. SnoMote team havde også succes med feature-genkendelse og prøveudtagning af snedækkede terræner.
Viden fra tidligere rover-udviklere er blevet studeret grundigt for at bygge den helt optimale rover til indlandsisen. Roveren skal monitorere indlandsisen og sende data til forskningscenteret, hvilket bliver bearbejdet og informationerne kan bruges til at overvåge indlandsisen.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/rover-til-indlandsisen/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Randers

Effekten af konvergenstræning på patienter med konvergensinsufficiens som senfølge af hjernerystelse

Vi vil undersøge, om det er muligt effektivt at behandle borgere med konvergensinsufficiens som følge af hjernerystelse.

Hjernerystelse er en forholdsvis hyppigt forekommende skade. I perioden fra 1998 til 2010 blev der i Danmark registreret 93.517 tilfælde af hjernerystelse i den voksne befolkning (18+-årige), hvilket svarer til en årlig incidens på ca. 180 pr 100.000 (Galili et al. 2017). Videncenter for Hjerneskade anslår, at ca. 10% vil have senfølger af hjernerystelse (Pinner et al. 2002). Blandt de med senfølger er visuelle gener særdeles hyppige. I 2019 blev andelen af konvergensinsufficiens og akkommodationsinsufficiens opgjort til 25-50% blandt 2140 borgere med senfølger af hjernerystelsen (Merezhinskaya et al. 2019).

 

Den positive effekt af at behandle konvergensinsufficiens blandt ellers raske personer er veldokumenteret; et Cochrane-review fra 2020 viser, at et 12-ugers behandlingsforløb normaliserer samsynsfunktionen og reducerer symptomer hos mere end 90 procent og det danner grundlag for eksisterende retningslinjer for behandling af konvergensinsufficiens (Scheiman et al., 2020). Langtidseffekten af behandlingen er dokumenteret i kliniske studier (CITT, 2009) og med anvendelse af hjerneskanning (Alvarez et al., 2010, 2014; Vidmer et al., 2018).

I januar 2021 udkom Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, der sammenfatter, at området er sparsomt belyst, men der er spirende forskningsaktivitet inden for dette område. Der tegner sig et billede af, at behandlingseffekten ved konvergenstræning også er god for patienter med hjernerystelse. De studier, der foreligger, har dog alle metodiske mangler som fx lavt deltagerantal og manglende kontrolgrupper (Gallaway et al. 2017; Thiagarajan & Ciuffreda 2013; 2014a; 2014b).

Der er således behov for et klinisk randomiseret studie af effekten af behandling af konvergensinsufficiens hos patienter med senfølger efter hjernerystelse.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/effekten-af-konvergenstraening-paa-patienter-med-konvergensinsufficiens-som-senfoelge-af-hjernerystelse/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Superhost Motivation in Airbnb/VisitAarhus’ Host Community

Airbnb er hastigt voksende og er i gang med at forandre turismen og destinationen – med stor potentiel konsekvens for mange lokale aktører. Da deleøkonomi er ny størrelse med en historik på kun omkring 10 år, mangler der ny viden og forskning om emnet på et internationalt og nationalt plan – og endnu mere er det tilfældet på det regionale og lokale plan. Ligesom Airbnb kan udgøre en stor trussel for den enkelte turismeaktør, kan det i høj grad også udgøre en mulighed. Airbnb-gæster forbruger hele 891 kr./dag i byen på mad, drikke og lokale oplevelser, hvilket svarer til 42% af deres rejsebudget.

 

Projektet har en stærk forankring i vores serviceøkonom- samt BA IHM uddannelse, da projektets emner, deleøkonomi og turisme, og praksisfeltet i VisitAarhus og Airbnb netop handler om service, hospitality og oplevelser.

Deleøkonomi, der optræder som et underfelt til feltet hospitality management, vækster ved hjælp af digitale netværk. Det digitale er et særlig vigtigt område både for videnuniverset, for de nævnte uddannelser og for Erhvervsakademi Dania som helhed. Viden genereret i projektet vil desuden have relevans for Erhvervsakademi Danias aftagere.

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/superhost-motivation-in-airbnb-visitaarhus-host-community/

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Volunteerism and value in hospitality organizations

Before embarking on the project, a literature review was conducted. It disclosed that the amount of prevailing literature on the specific research topic is very scarce. Overall, we found that the bulk of research within the field of value and volunteerism concerned the economic value that volunteers contributed with.

Our focus however, is to examine the overall value that volunteers bring to

1) The local DMO’s and tourism operators,

2) The tourist that visit the destination and

3) The volunteers themselves.

 

In a close collaboration with one of the leading DMO’s in Denmark, Visit Aarhus, we will be interviewing respondents from the above-mentioned target groups. This will include both qualitative interviews and quantitative surveys in a mixed methods approach.

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/volunteerism-and-value-in-hospitality-organizations/

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Kontakt os meget gerne

Viden- og Udviklingschef
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?