Del siden
 
       
 

Udviklingsprojekter

På Erhvervsakademi Dania indgår vi i eksternt finansierede udviklingsprojekter med forskellige samarbejdspartnere for at styrke vores kompetencer inden for udvalgte pædagogiske, didaktiske og faglige felter.

Projekterne er med til at styrke vores videngrundlag og understøtte læringsaktiviteter for vores studerende, vores samarbejdspartnere samt de professioner og brancher, vi uddanner dimittender til. Herunder introduceres en række af de projekter, som vi i øjeblikket er en del af.

Gamebadges

Den globale spilbranche er i voldsom vækst, men trods den store succes, mangler industrien formelle standarder, hvilket fører til inkonsekvenser i jobtitler og opgaver. Dedikeret spiluddannelse er også relativt nyt, hvor de tidligste kompetencegivende programmer startede i begyndelsen af 2000'erne. Denne fragmentering i branchen, gør det udfordrende at forberede studerende på specifikke job såvel som udfordrende for virksomheder at rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.

Gamebadges er et projekt, der sigter mod at udvikle et unikt, europæisk økosystem for kompetencebaserede såkaldte ”open badges”, specifikt designet til spilindustri og -uddannelse. I løbet af projektet arbejder projektkonsortiet ved at opbryde spilindustrifag i specifikke kompetencemål med henblik på at skabe mikro-legitimationer, der er anvendelige på flere niveauer.

Det  vigtigste resultater er  et europæisk badge-økosystem, et online kompetencekort-værktøj, cirka 300 kompetencebaserede ”open badges” på tre niveauer (bronze, sølv og guld), samt seks pilotkurser for sølvbadges rettet mod unge professionelle og spilundervisere.

I løbet af projektperioden vil Gamebadges arbejde for at etablere et standardiseret framework for spiludviklingsfag og de tilhørende færdigheder og kompetencer.   Økosystemet bag frameworket vil være transparent, offentligt og baseret på industriens reelle behov. Badges vil blive testet og implementeret af studerende, undervisere og fagfolk i spilbranchen, herunder studerende og ansatte ved Dania Games.

For at sikre forankring efter projektet og sammenlignelighed på tværs af grænser, institutioner og virksomheder gøres alle resultater offentlige og forventes udbredt til hele Europa. Projektet støtter således et europæisk mikro-legitimationsøkosystem ved at tilvejebringe en sammenhængende model for kompetencebaserede ”open badges”.

Projektet koordineres af Metropolia University of Applied Sciences

Læs mere her

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Campuschef
Grenaa
Managing Director
Grenaa

Game Tech Academy

Projektet bygger videre på to tidligere Game Hub Scandinavia projekter, hvor partnerskabet har udviklet en dyb forståelse for økosystemet omkring spilbranchen, og skabt et solidt grundlag ift. at arbejde videre med de bagvedliggende teknologiers udbredelse. Med det afsæt vil vi i Game Tech Academy udvikle, teste og implementere en række kompetenceudviklende aktiviteter på to centrale områder i økosystemet: videregående uddannelser og innovationsmiljøer.

Medarbejdere i partnernes innovationsafdelinger vil samarbejde med undervisere på videregående uddannelser om at udvikle, teste og implementere en række skræddersyede kurser, der introducerer studerende for den nyeste udvikling og forskning inden for spilteknologi, og samtidig lærer dem at tænke og handle entreprenant.

Fra uddannelsessystemet deltager også forskere, der udvikler kompetencer til test og udvikling af værktøjer i samarbejde med de virksomheder, der skal aftage dem. Udover at forskerne selv får kompetencer, formidles de udviklede værktøjer løbende videre til uddannelser, innovationsmiljøer og virksomheder i projektet.

Medarbejderne i partnernes innovationsmiljøer indgår desuden i fælles forløb, hvor deres kompetencer inden for anvendelsesmulighederne af spilteknologi, og hvordan disse bedst overføres til konkrete løsninger og produkter, styrkes. Som en del af forløbene udvikler medarbejderne en fælles tværskandinavisk model for, hvordan innovationsmiljøer kan understøtte forretningsskabelse hos spilteknologiske iværksættere, der har produkter, der kan løse problemer i nye sektorer. Med afsæt i modellen sammensættes workshops til iværksætterne i innovationsmiljøerne.
Slutteligt vil projektets forretningsudviklere bruge deres viden og kompetencer til at introducere etablerede virksomheder til nye løsninger, der baserer sig på spilteknologi og inddrage dem i et kompetenceforløb for at udforske mulighederne i løsningerne.

Ved projektets afslutning vil der være udviklet og implementeret en række fælles skandinaviske mødepladser, der fremover fungerer som katalysator for kompetenceudvikling og behovsdrevet innovation, og som anvender spilteknologi til at løse udfordringer på alle niveauer i samfundet.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Managing Director
Grenaa

Scandinavian Employability

Projektets formål er at styrke deltagernes employability gennem aktiviteter og relationsopbygning mellem studerende, virksomheder og institutioner. Målet er, at deltagerne ser KASK-regionen som en samlet arbejds- og livplads.

I projektet udvikles en række fælles undervisningsforløb og workshops mellem projektets parter med det formål at træne og styrke studerendes employability. Arbejdet med at styrke deltagernes entreprenante kompetencer og udvikling af deltagernes indre bæredygtighed (FN’s indre udviklingsmål) bliver en integreret del af disse undervisningsforløb og workshops. Projektdeltagerne tilbydes også vejledning i at styrke deres employability og præsentere deres kompetenceprofil i et individuelt portfolio-format. Alt sammen for at lette overgangen fra studerende til værdiskabende praktikant og overgangen fra dimittend til værdiskabende medarbejder.

I projektet ud- og afvikles også en række fælles camps, hvor studerende fra Erhvervsakademi Dania og vores svenske partner Alexanderson Instituttet mødes. Disse camps har til formål at bygge relationer mellem deltagerne og bygge bro mellem landende. Dette gøres ved at introducere til arbejdsmarkederne i hele regionen, samt de særlige krav det lokale arbejdsmarked stiller til kommende medarbejdere.

Projektet skal i sidste ende munde ud i et styrket samarbejde mellem projektets partnerinstitutioner. Der skal udvikles en fælles struktur, hvor projektets resultater og samarbejde kan fastholdes efter projektets afslutning.

Projektet er finansieret af EU.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Sikkerhed i spil

Projektet har som overordnet formål at udbrede bevidsthed om og kompetencer i cyber- og informationssikkerhed blandt studerende og erhvervsaktive.

For at indfri dette formål sætter projektet yderligere delmål:

  • Cyber- og informationssikkerhed er en bred problemstilling, der er relevant for praktisk taget alle fag- og praksisområder, så projektet tilstræber at nå bredt ud i mange fagområder og ud i mange erhvervssammenhænge. Dvs. at projektet ikke som sit formål har en yderligere dyb specialisering af de egentlige IT-faglige, men sikring af et nødvendigt kompetenceniveau i mange fagområder.
  • For bedre at kunne nå såvel studerende som erhvervsaktive med nødvendige og tilstrækkelige kompetenceløft definerer projektet en yderligere målgruppe, nemlig undervisere fra uddannelsesinstitutionernes fagmiljøer. Kompetenceløftet bliver således også rettet mod fagmiljøerne på uddannelsesinstitutionerne.

  • Projektet arbejder med at sikre en høj grad af tilgængelighed til kompetenceløft i cyber- og informationssikkerhed. Det gælder både den oplevede tilgængelighed i målgrupperne og den faktiske, substantielle tilgængelighed af det udviklede materiale under og efter projektets forløb.

I projektet udvikles syv undervisningsforløb, hvoraf det ene forløb udvikles på Erhvervsakademi Dania. Dette forløb har til formål at uddanne markedsføringsøkonom- samt multimediedesignstuderende inden for cyber security. Undervisningsforløbet kommer til at indeholde spilelementer i det didaktiske design. Projektet løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2024.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Viborg

Organisatorisk og strategisk forankring af entreprenørskab på Dania

Verden står overfor en lang række store udfordringer indenfor bl.a. energikrise, bæredygtighed og grøn omstilling, som kræver omstillingsparathed, nytænkning, handlekraft og løsningsorientering. Samtidig er flere og flere mennesker og særligt unge meget optaget af at gøre en forskel i deres arbejdsliv bl.a. ved at være med til at skabe fremtidens værdiskabende løsninger på de udfordringer vi står overfor i dag. Særligt  unge er motiveret af, at have indflydelse på deres arbejdsliv og stiller krav om, at arbejdsopgaverne skal være meningsfulde og gøre verden til et bedre sted.

På Dania ønsker vi at skabe gode og professionelle rammer omkring uddannelser, der motiverer og inspirerer vores studerende til at skabe en bedre verden. I de kommende år vil vi styrke vores indsats indenfor både bæredygtighed og grøn omstilling, samt indenfor entreprenørskab og iværksætteri.

Derfor har vi søgt og fået projektstøtte på 240.000 kr. fra Fonden for Entreprenørskab til at igangsætte en samlet strategisk indsats omkring entreprenørskab og opbygge en organisatorisk forankring af disse aktiviteter på alle vores uddannelser.

Målet er at skabe et engageret og professionelt fællesskab omkring entreprenørskab og iværksætteri på tværs af Dania, der giver alle Danias studerende mulighed for, at møde entreprenørskab og iværksætteri som en del af deres uddannelse.

Erhvervsakademi Dania har altid haft mange gode enkeltindsatser inden for entreprenørskab. Målet er nu at udvikle disse til en samlet strategisk indsats. Det vil vi gøre gennem tre overordnede indsatser:

  1. 1. Kortlægge og koordinere eksisterende indsatser, og understøtte udvikling og videreudvikling af konkrete undervisningsforløb, der binder undervisere, studerende og ledelse sammen i en praksis omkring den strategiske indsats for entreprenørskab.

  2. 2. Skabe en organisatorisk forankring af vores entreprenørskabs aktiviteter. Det vil vi gøre gennem etableringen af et entreprenørskabscenter, der har til formål at initiere, koordinere og organisere indsatser, der skaber gode og lige muligheder for, at alle Danias studerende kan arbejde med entreprenørskab og iværksætteri i løbet af deres studietid.

  3. 3. Skabe et inspirerende og professionelt entreprenørskabsmiljø, der giver såvel studerende som dimittender gode forudsætninger for at agere entreprenant, hvad enten ved at starte egen virksomhed, eller som innovativ medarbejder i etablerede virksomheder.

I projektet afholder vi den 25. januar 2023 en intern minikonference, der har fokus på at skabe en fælles forståelse af entreprenørskab er og tilgang til entreprenørskabsundervisning. Konferencen er også første skridt i at skabe et kompetenceløft hos centrale medarbejdere i arbejdet. I løbet af projekt vil vi udvikle tre helt konkrete indsatser der løfter entreprenørskabsundervisningen.

Ud over at etablere et entreprenørskabscenter vil vi også skabe et netværk af lokale entreprenørskabsambassadører. Disse entreprenørskabsambassadører får en vigtig opgave i at initiere og koordinere de lokale entreprenørskabsaktiviteter og bidrage til den samlede strategiske indsats.

Vi ønsker også at skabe stærke lokale studentervæksthusmiljøer, suppleret af et online netværk for studenteriværksættere på tværs af Danias uddannelser og campusser. Formålet er at give de studerende adgang til viden, netværk af ligesindede, inspiration og sparring og møde diversitet i processen.

Dania har en række tætte eksterne samarbejdspartnere i projektet. Det vigtigste er Fonden for Entreprenørskab, som ud over at bidrage med finansiering af projektet også bidrager med viden, sparring og undervisningsmaterialer. Hertil kommer besøg og dialog med en række uddannelsesinstitutioner, som har relevante erfaringer og aktiviteter, som vi kan lade os inspirere af i projektet. Specifikt har vi indgået en aftale med Zealand om at bistå os med inspiration og erfaringsudveksling, da de har en organisation der ligner Danias, og pt er i gang med at skabe en lignende struktur som den, vi ønsker at skabe på Dania. På samme måde har vi et godt samarbejde med Aalborg Universitet, og er inspireret af deres måde at organisere studenteriværksætter miljøer.

Projektets fremdrift og resultater vil løbende blive kommunikeret internt på Danias platforme f.eks. intranet, hjemmeside, medarbejderkonference og sociale medier. Der vil der forhåbentlig blive rig lejlighed til at fortælle historier om aktiviteterne i projektet samt de studerende og ansatte, der bidrager til projektet.  Ydermere vil der blive sendt pressemeddelelser ud, som skal være med til at formidle projektets aktiviteter og resultater eksternt. Projektet forventes afsluttet i november 2023.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

BSG-Go! - Internationalt EU-projekt

I et internationalt samarbejde med 12 øvrige organisationer i Østersø-regionen har Erhvervsakademi Dania netop fået godkendt et større EU-projekt for at ruste eksisterende og fremtidige spilvirksomheder til agere i en tid præget af nedlukninger, kriser og andre usikkerheder

 

Erhvervsakademi Dania deltager fra 1/1-2023 i projektet BSG-Go!, hvor vi - med afsæt i campus Grenå - i de kommende tre år sammen med 12 andre organisationer fra Østersø-regionen vil arbejde på at skabe bedre rammer for spilbranchens talent- og vækstlag i en tid, der fortsat er præget af stor usikkerhed i Europa.

Gennem udvikling, test og implementering af en række forbedrede løsninger indenfor kommunikation og interaktion, vil projektet arbejde for at gøre såvel talentfulde virksomheder som de strukturer, der støtter op om deres vækst – eksempelvis inkubationsmiljøer – mere modstandsdygtige overfor eksempelvis pandemier, hvor spiludviklernes mulighed for at mødes fysisk med investorer, publishers, rådgivere eller blot deres kolleger er begrænset pga. rejserestriktioner eller nedlukninger af samfundsaktiviteter. 

Projektets resultater og anbefalinger vil under og efter BSG-Go!’s levetid bidrage til, at Østersø-regionens spilindustri trods udefrakommende forhindringer fortsat vil blive tilført nyt talent, og at branchens vækstlag har adgang til bedre værktøjer til nødvendig kommunikation og interaktion med aktører, der spiller en afgørende rolle en ung virksomheds mulighed for at finde fodfæste, og på sigt vokse. Resultaterne vil danne grundlag for et tættere samarbejde mellem spiludviklere, inkubationsmiljøer, videregående uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og privat kapital på tværs af landegrænser i programområdet.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Campuschef
Grenaa
Senior Business Developer
Grenaa
Managing Director
Grenaa

Behandling af personoplysninger

Hos Erhvervsakademi Dania har vi løbende gang i projekter med støtte fra EU, og i forbindelse med sådanne projekter behandler vi personoplysninger. Du kan læse mere om behandling og formål med indsamling af persondata i vores​ databehandlingspolitik på området. 

Hjalp denne side dig?