Del siden
 
       
 

Finansiel rådgivning

Fakta

Titel

Den merkantile diplomuddannelse med retning i finansiel rådgivning

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til en bacheloruddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordning

Uddannelsen helt kort

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er en deltidsuddannelse med fokus på kunderådgivning i den finansielle sektor. Du opnår en bred viden om investering og finansiering, som gør dig i stand til at rådgive privatkunder, virksomhedsejere og iværksættere til at få mest ud af deres formue. 

Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med en række af landets større pengeinstitutter for at sikre, at indholdet er både praksisnært og brancherelevant. 

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er relevant for dig, der allerede arbejder som finansøkonom eller privatkunderådgiver og ønsker at styrke dine kompetencer inden for de mange forskellige aspekter af formuerådgivning. 

Du lærer blandt andet at:

- udøve formuerådgivning for privatkunder
- vurdere kundens risikoprofil i forbindelse med opstart af ny virksomhed
- tage bestik af forventningerne til den fremtidige udvikling både nationalt og internationalt

Fleksibel efteruddannelse

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er fleksibel, så den passer til dig og din virksomhed eller arbejdsgiver. 

Du bestemmer selv, om du vil læse en fuld diplomuddannelse eller blot et enkelt modul eller to. Og du kan altid vælge mere til senere, hvis du får behov for yderligere kompetencer i forhold til at udvikle dit job og din virksomhed.

Du bestemmer også selv, hvilken rækkefølge du ønsker at læse modulerne. Dog kan du først gå i gang med dit afgangsprojekt, når du har bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive dygtigere inden for:

- alle aspekter af formuerådgivning
- rådgivning om opstart af nye virksomheder
- teorien om segmenteringsmodeller og kundeprofiler
- metoder og regelsæt inden for finansiel investeringsrådgivning og værdipapirhandel
- teori og praksis vedrørende selskabsformer, herunder hæftelsesforhold
- relevante teorier til opbyggelse af langvarige kunderelationer

 

Obligatoriske moduler

For at blive specialist i formuerådgivning må man have en grundlæggende forståelse for de mest centrale teorier og begreber inden for finansiel rådgivning.  

Derfor er der en række obligatoriske fag, som du skal igennem i løbet af din uddannelse. Indholdet i fagene er nøje udvalgt og tilpasset i samarbejde med erhvervslivet og andre interessenter, så indholdet svarer til det, der efterspørges i erhvervslivet.

De obligatoriske fag udgør 30 ECTS-point. Du behøver ikke læse fagene i rækkefølge, og du kan også læse et valgfrit fag, før du har læst alle de obligatoriske moduler. Alle obligatoriske og valgfrie fag skal være bestået, inden du kan gå i gang med afgangsprojektet. 

 • Forretningsforståelse - 10 ECTS-point

  I dette diplomfag lærer du at udarbejde analyser af virksomhedens strategi og forretningsmodel. Du lærer også at vurdere analyserne i sammenspil med virksomhedens økonomi. 

  Desuden lærer du om modeller og metoder til at analysere virksomhedens omgivelser herunder konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer. 

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde udviklingsorienteret med:

  - Omverdensanalyse

  - Konkurrentanalyse

  - Forretningsmodeller

  - Strategivalg

  - Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal

 • Projektledelse - 5 ECTS-point

  Med modulet projektledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter. Du lærer de grundlæggende teorier, begreber og metoder inden for projektledelse, sådan at du kan anvende dem i praksis. 

  Desuden får du kompetencerne til at lede projekter i forhold til virksomhedens eller organisationens mål, drift og økonomi samt at udvikle din egen praksis i forbindelse med projektledelse.
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Projektledelsesværktøjer

  - Kommunikationsstrategi- og planer

  - Projektstyring og opfølgning

 • Formuerådgivning - 10 ECTS-point

  I dette fag arbejder vi med de grundlæggende teorier inden for formuerådgivning - herunder formuestrategi, investeringsstrategi og risikoprofiler. Du lærer at arbejde med helhedsorienteret formuerådgivning med udgangspunkt i kundens livsfase og at rådgive om formueforhold i sammenspil med den makroøkonomiske udvikling.

  I faget kommer vi rundt om forskellige teorier og metoder, der knytter sig til rådgivning om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring samt de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkunders valg.

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Teorier og metoder inden for segmenteringsmodeller og kundeprofiler

  - Investerings- og finansieringsstrategier samt regler for rådgivning for privatkunder

  - Helhedsorienteret formuerådgivning med en professionel tilgang

  - Formuerådgivning og centrale teorier inden for blandt andet pension, fast ejendom, aktier og obligationer 

   

 • Rundt om virksomhedsejeren - 10 ECTS-point

  I dette fag bliver du klædt på til at rådgive virksomhedsejere om økonomiske og forretningsmæssige forhold i forbindelse med at drive virksomhed. Du lærer at vurdere iværksætteres samlede situation - herunder at identificere og håndtere overordnede risici ved forskellige brancher. 

  I faget arbejder vi desuden med kreditvurdering af kunden, vurdering af skattemæssige forhold samt pengeinstitutters kapital- og solvensbehov.  
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Rådgivning af kunder og analyse af virksomhedsejeres formueforhold 

  - Skattemæssige forhold for virksomhedens ejer samt vurdere mulighederne for optimering

  - Teori, metode og praksis vedrørende de overordnede risici ved forskellige branchetyper

  - Rådgivning om økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med generationsskifte, skilsmisse og død   

 • Kundesamspil - 5 ECTS-point

  Kundesamspil og den gode relation har en stor betydning inden for finansiel rådgivning. I dette fagelement lærer du selvstændigt at planlægge og gennemføre komplekse møder med privatkunder ved hjælp af centrale teorier og teknikker inden for kommunikation, rådgivning og salg.

  Du kommer desuden til at arbejde med teoretiske analyseredskaber og metoder til måling af kundetilfredsheden med henblik på at kunne opbygge langvarige kunderelationer.

   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Relevante teorier til at opbygge langvarige kunderelationer

  - Kommunikationsteorier og metoder samt kundetypologier i forhold til samspil med kunden

  - Rådgivning af privatkunder med forskellige baggrunde i alle faser af livet

  - Kundetilfredshedsanalyser, kommunikation og den rådgivende salgsproces

  - Rådgivning via såvel online møder, telefonmøder og fysiske møder i komplekse rådgivningssituationer

Valgfag

Inden for finansiel rådgivning er der udvalgt nogle specifikke og aktuelle valgfag, som du kan læse en beskrivelse af herunder.

Du har dog mange flere muligheder, idet du kan vælge at læse et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse. Det giver dig frihed til at præge din efteruddannelse i præcis den retning, som vil gavne din karriere eller din arbejdsgivers forretning bedst muligt. 

Valgfrit modul inden for finansiel rådgivning

 • Den finansielle sektor i fremtiden - 5 ECTS-point

  I dette fagelement lærer du at foretage en helhedsorienteret vurdering af fremtidsudsigterne inden for demografi, regulativer og teknologier, således at du kan udøve en kvalificeret kunderådgivning. 

  Vi kommer omkring de juridiske tendenser, som har betydning for den finansielle sektor, ligesom du opnår en viden om de regelsæt inden for compliance, der har direkte indflydelse på kunderådgivningen. 

  Desuden lærer du at indgå i tværfaglige udviklingsprojekter inden for den finansielle sektor samt at udvikle nye produkter og forretningsgange. 

   

  Når du har gennemført dette modul, kan du rådgive om:

  - Forventede fremtidsudsigter i den finansielle sektor  

  - Hvordan de nyeste trends påvirker den finansielle sektor

  - Aktuelle krav og fremtidige regelsæt inden for compliance

  - Demografiske, teknologiske og juridiske tendenser både nationalt og internationalt

   

Du kan også vælge et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse

Afgangsprojekt i finansiel rådgivning

 • Afsluttende projekt i finansiel rådgivning

  Information om denne retning følger... 

Mere information og kontakt

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er én af i alt ni retninger inden for den merkantile diplomuddannelse

Hos Erhvervsakademi Dania kan vi udbyde alle retninger og fag herunder. Det udbud, som vi pt. har planlagt, kan du se herunder. Er du interesseret i andet udbud, er du velkommen til at kontakte os

Vi skræddersyer gerne forløb, hvis der er et særligt ønske i din virksomhed. 

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en diplomuddannelse eller enkeltfag herunder kræves en af følgende:

  • en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning for specifikationer)

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.* (se bemærkning nederst)

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

  Bemærk

  Som en forsøgsordning løbende til 31. juli 2022 kræves der ikke 2 års relevant erhvervserfaring efter bestået adgangsgivende uddannelse såfremt følgende tre kriterier er opfyldt

  1) Ansøger har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse

  2) Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag sig

  3) Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle diplomfag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?