Del siden
 
       
 

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder 2022-2025

  • Samarbejde med erhverv og samfund
  • Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Læring og trivsel
  • Professionelle læringsfællesskaber

 

 

Samarbejde med erhverv og samfund

Vores kendetegn

Dania er et regionalt organiseret erhvervsakademi, hvor vi har fokus på at bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i alle lokalområder i tæt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og andre aktører. Vi ser de ordinære uddannelser og efter‐ og videreuddannelse i et tæt samspil til understøttelse af de studerendes kompetenceudvikling og karriereveje.

Vi tilbyder praksisnære uddannelser, der til en hver tid matcher arbejdsmarkedets behov.

 

Vores målsætninger

• Vi vil skabe vækst på relevante fuldtids‐ og deltidsuddannelser via netværk og lokale samarbejder

• Vi vil understøtte beskæftigelsen for vores dimittender via praksisnære uddannelser og relevante kompetencer

• Vi vil samarbejde om uddannelsesdækning med andre uddannelsesinstitutioner, hvor det samfundsmæssigt og økonomisk giver mening

• Vi vil styrke innovation og iværksætteri.

 

Bæredygtighed og grøn omstilling

Vores kendetegn

I Dania har vi fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Dette såvel internt af medarbejdere og studerende som i samarbejde med eksterne interessenter.

Vi ønsker med udgangspunkt i hensynet til fremtidens generationer at være kendetegnet ved at tage bæredygtige beslutninger inden for kerneopgaven læring samt drift og økonomi. Med udgangspunkt i en cirkulær samfundsforståelse iværksætter vi proaktivt konkrete processer, som understøtter den grønne omstilling.

 

Vores målsætninger

Vi vil på alle uddannelser indarbejde i studieordningerne, hvordan man inden for fagområdet skal lære og arbejde med relevante elementer af bæredygtighed og grøn omstilling.

• Ledelsen vil hvert år udarbejde en fælles ramme for indsatser i Dania, som baserer sig på konkrete ideer til arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling fra medarbejdere og studerende.

• Vi vil på bygning og drift sikre, at alle indsatser vurderes på basis af kriterier for bæredygtighed og mulighed for grøn omstilling, således der løbende kan dokumenteres en positiv udvikling.

 

Læring og trivsel

Vores kendetegn

Gennem læring arbejder vi i Dania målrettet med social og faglig trivsel for vores studerende.

Med udgangspunkt i de studerendes faglige, personlige og sociale ståsted forbereder vi de studerende til deres fremtidige karriere. Vi har særligt fokus på at udvikle selvstændighed, nysgerrighed og personlig udvikling generelt.

Vores studerende opnår relevante kompetencer inden for tværfagligt samarbejde og anvendelse af forskningsbaseret viden, som kan omsættes til nye teknologier og udvikling i brancherne. Vores forsknings‐  og udviklingsaktiviteter er tæt koblet til uddannelser og undervisning, og indsatserne rettes mod erhvervslivets videns‐ og udviklingsbehov.   

Dania arbejder bevidst med at støtte de studerende i overgange fra elev til studerende, fra studerende til praktikant, fra praktikant/studerende til dimittend og fra dimittend til medarbejder.  

 

Vores målsætninger

• Vi vil have et attraktivt lærings‐ og studiemiljø, der afspejler vores læringstilgang og understøtter såvel fællesskab som individ.

• Vi vil øge de studerendes tilknytning både under og efter studiet.

• Vi arbejder med studentercentreret læring (SCL) med udgangspunkt i en fælles læringstilgang i Dania.

• Forsknings‐ og udviklingsprojekter tager udgangspunkt i vores uddannelser og undervisning.

• Vi vil etablere en professionel organisering til at understøtte de studerendes overgange mellem de forskellige faser under studiet.

 

Professionelle læringsfællesskaber 

Vores kendetegn

I Dania tager vi et fælles ansvar for de studerendes læring og undervisernes professionelle udvikling. Vi ønsker at fastholde og udvikle en samarbejdende og tillidsfuld kultur med afsæt i fælles værdier og visioner.

Vi vil fortsat styrke underviserrollen ved at dele, vise og være åbne for hinandens undervisningspraksis. Dette gennem involvering og gennemsigtighed med fokus på, hvorfor og hvordan vi udøver vores undervisningspraksis gennem et professionelt læringsfællesskab. Et fællesskab som udvikler professionel pædagogik, herunder digitalisering gennem teknologiunderstøttet læring.  

I alle afdelinger tages et fælles ansvar for den professionelle udvikling. Vi vil fortsat styrke opgaveløsningen i alle Danias afdelinger ved at dele, vise og være åbne for hinandens opgaveløsning gennem involvering og gennemsigtighed. Alle afdelinger har fokus på at lære af data og erfaringer og i fællesskabet bringe viden til handling. 

 

Vores målsætninger

• Vi vil videreudvikle en fælles forståelse for professionelle læringsfællesskaber samt pædagogisk ledelse.

• Vi vil sikre en værdiskabende kompetenceudvikling i forhold til læringsudbyttet for de studerende.

• Vi vil være bevidst pædagogisk eksperimenterende.

• Vi vil videndele omkring best practice via kollegial supervision og refleksive dialoger.

 

Hjalp denne side dig?