Del siden
 
       
 

Viden i anvendelse

Som erhvervsakademi er det naturligt for os, at vi tager udgangspunkt i praksis, så vi får skabt viden, som er med til at udvikle de brancher, vi uddanner til, og som ligeledes er med til at løfte videngrundlaget på vores uddannelser.

Det helt centrale udgangspunkt for forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter på Erhvervsakademi Dania er praksis og det anvendelsesorienterede.

Vores projekter tager ofte udgangspunkt i konkrete udfordringer i erhverv og brancher, og retter sig mod løsninger af aktuelle udfordringer i de erhverv og brancher, som vores uddannelser uddanner til. I andre tilfælde har projekterne udgangspunkt i pædagogiske og/eller didaktiske problemstillinger.

Projekter som styrker videngrundlaget

På Erhvervsakademi Dania arbejder vi målrettet med at styrke videnkredsløbet mellem vores studerende, vores forskere/undervisere samt vores aftagerbrancher og -virksomheder.

Vores forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter opererer inden for forskellige videnområder, som er konstitueret via vort udbud af uddannelser og organiseret inden for en række videnuniverser:

 • Videnunivers for administration
 • Videnunivers for datalogi
 • Videnunivers for energi og installation
 • Videnunivers for produktionsteknologi og automation
 • Videnunivers for finans
 • Videnunivers for handel
 • Videnunivers for IT og dataanalyse
 • Videnunivers for logistik
 • Videnunivers for Multimediedesign
 • Videnunivers for Markedsføring
 • Videnunivers for optometri
 • Videnunivers for turisme og oplevelser
 • Fagligt fællesskab for IT og tekniske uddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet
 • Fagligt fællesskab for ledelsesuddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet
 • Fagligt fællesskab for de merkantile uddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet
 • Fagligt fællesskab for de øvrige tekniske uddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet

Erhvervsakademiernes vision for F&U

Den overordnede vision for Forsknings- og udviklingsarbejdet på de ni danske erhvervsakademier er formuleret i nedenstående overordnede vision:

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger

På erhvervsakademierne arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation, der både gavner uddannelserne, virksomheder og samfundet. Projekterne tager afsæt i aktuelle problemstillinger, og vi gennemfører dem i samspil med både studerende og virksomheder. Det betyder, at resultaterne kan bruges i praksis.

Vores forskning bliver brugt i undervisningen

Resultaterne af arbejdet med anvendt forskning og udvikling og innovation omsættes i undervisningen, så vi medvirker til at højne kvaliteten af uddannelserne. Det betyder, at vi giver de studerende en uddannelse, der baserer sig på den nyeste viden og kendskab til udviklings- og innovationsprocesser.

Vi har forretningsforståelse. Derfor kan vores viden omsættes

Ligeledes skal forsknings-, udviklings- og innovationsprojekterne skabe resultater, som kan anvendes i de konkrete virksomheder, vi samarbejder med. I en bredere kontekst skal resultaterne skabe nye løsninger og dermed vækst og innovation. Vores forretningsforståelse og kendskab til særligt små og mellemstore virksomheder gør, at vi kan omsætte viden til virksomhederne og fungere som videntranslatører

Visionen er yderligere uddybet i folderen Viden i anvendelse.

Frascati og de ti principper

taget fra ”Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne"

Frascati-rammen

Siden 2013 har erhvervsakademierne lavet FUI-projekter, som betegnes Frascati-projekter. FUI-projekternes ramme er Frascati-manualen, som indeholder den officielle, internationale definition af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Den følges bl.a. af Danmarks Statistik ved opgørelser af forskning og udvikling. Frascati-manualen er både vores og andre videninstitutioners referenceramme for forskning og udvikling.

Aktiviteter inden for Frascati-rammen

 • Forskningsarbejde i forhold til at udvikle ny viden
 • Forskningsarbejde i forhold til omsætning af ny viden til aftagervirksomhederne 
 • Forskningsarbejde i forhold til videnindsamling, partnerskaber og samarbejder
 • Den strategiske ledelse af forskningsaktiviteter
 • Udvikling af forskningskompetencer hos adjunkter og lektorer

10 principper for Frascati-projekter

 • Projekterne skal være inden for Frascati-rammen og dermed skabe ny viden eller omsætte eksisterende viden i ny kontekst
 • Projekternes relevans og forskningsdesign skal beskrives, begrundes og dokumenteres
 • Projekternes formål skal være at belyse eller bidrage til løsning af aktuelle udfordringer i akademiernes aftagervirksomheder.
 • Projekternes formål skal være at understøtte videngrundlaget i én eller flere uddannelser
 • Projekterne skal følge videnskabelig skik og brug, sådan som de defineres i det pågældende fagfelt
 • Projekterne gennemføres af institutionens medarbejdere og inddrager evt. studerende
 • Projekternes resultater skal formidles, så de kan skabe værdi for uddannelser og virksomheder
 • Projekterne skal gerne involvere en eller flere virksomheder
 • Projekterne skal gerne udføres i samarbejde med private eller offentlige videninstitutioner, der tilfører viden og kompetence til projektet
 • Projekterne skal formidles på eaviden.dk

Hjalp denne side dig?