Del siden
 
       
 
 

Merit

Din tidligere uddannelse og erfaring kan måske give dig merit.

Merit er en godskrivning af kvalifikationer.

Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra et tidligere forløb, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse.

 

Merit er ikke et valg, det er en pligt

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse, om du tidligere har bestået eller gennemført danske eller udenlandske uddannelser – helt eller delvist. Du har også pligt til at oplyse om relevant beskæftigelse. Du skal vide, at det er obligatorisk at søge om merit. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger, om du ønsker merit.

Merit betyder, at en eller flere af de uddannelsesdele eller fag, som du har bestået, træder i stedet for en eller flere uddannelsesdele eller fag på den uddannelse, du er optaget på.

For de uddannelsesdele, du får merit for, vil du således ikke kunne deltage i undervisning eller gå til prøve.

Dania foretager i hvert enkelt tilfælde en faglig vurdering af, om der er grundlag for at tildele meritten.

 • Hvad har du pligt til at oplyse?

  Når du søger om optagelse på Erhvervsakademi Danias uddannelser, har du pligt til at oplyse om følgende:

  • Gennemført uddannelse: Du skal oplyse, om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan for eksempel være, at du har en diplom- eller bacheloruddannelse.
  • Beståede dele af videregående uddannelse: Du skal oplyse om beståede dele/fag af en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan være en eller flere eksaminer, fag eller semestre
  • Beskæftigelse: Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den eller de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om dette og dokumentere dette. Dania træffer afgørelse om merit på baggrund af de oplysninger, som du har indgivet.
 • Hvilken dokumentation skal du vedhæfte?

  Det er dit ansvar at vedlægge tilstrækkeligt dokumentation til, at der kan foretages en faglig vurdering om merit.

  Først og fremmest skal ud udfylde Danias ansøgningsskema om merit

  Derudover kan dokumentationen fx bestå i:

  • Eksamensbevis/protokoludskrift/attest/studiejournal eller andet, der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået eller godkendt
  • Ansættelseskontrakt, lønsedler eller en udtalelse fra leder kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Øvrig relevant dokumentation som for eksempel læseplan, fagbeskrivelse, studieordning m.v.

  Har du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

 • Hvilken betydning kan merit få for dit uddannelsesforløb?

  Obligatorisk merit betyder, at der er dele af din nye uddannelse, du ikke skal eller kan deltage i. Det kan betyde, at du skal springe et eller flere fag, eksaminer eller semestre over, fordi du tidligere har bestået uddannelsesdele, som svarer til dette.

  Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester, men senere i uddannelsen svarende til, hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

 • Hvornår kan du forvente svar?

  Meritvurderingen bliver først foretaget, efter du er blevet optaget. Hvis Dania vurderer, at du skal have merit, vil du modtage en afgørelse hurtigst muligt.

  Få tilrettelagt dit studieforløb

  Hvis du får besked om, at du er omfattet af obligatorisk merit, opfordrer Dania dig til at rette henvendelse direkte til studievejlederen på den uddannelse du er optaget på. Studievejlederen kan være behjælpelig med evt. at tilrettelægge dit studieforløb.

  Frist for klager over meritvurdering

  Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Drejer din klage sig om procedurefejl, skal du imidlertid klage inden for 2 uger.

 • Vil du vide mere?

  Er du i tvivl om reglerne for merit, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte en studievejleder på den uddannelse, du har søgt eller ønsker at søge.

  Merit for andet end videregående uddannelse og beskæftigelse

  Du har altid mulighed for at søge om merit for andet end beståede dele af en videregående uddannelse eller beskæftigelse.

  Meritvurderingen er den samme som for obligatorisk merit (se ovenfor), men forskellen er, at du ikke har pligt til at søge om det.

  Du kan også søge om merit på andet grundlag på et senere tidspunkt end ved optagelsen. Dog skal du være opmærksom på, at ansøgning om merit på et andet grundlag end beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelse/fag og relevant beskæftigelse skal indgives i god tid inden, du begynder på den eller de uddannelsesdele, som du ønsker fritagelse for.

  Merit kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

   

Hjalp denne side dig?