Del siden
 
       
 

Merit

Din tidligere uddannelse og erfaring kan måske give dig merit.

Merit er en godskrivning af kvalifikationer.

Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra et tidligere forløb, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse.

Merit er en godskrivning af kvalifikationer

Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra et tidligere forløb eller relevant beskæftigelse, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse. Dvs. en eller flere af de uddannelsesdele eller fag, som du har bestået og relevant erhvervserfaring træder i stedet for en eller flere uddannelsesdele eller fag på den uddannelse, du er optaget på. For de uddannelsesdele, du får merit for, kan du således ikke gå til prøve i.

Der findes to former for merit:

 • Obligatorisk merit
 • Ansøgt merit

Obligatorisk merit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse, om du tidligere har bestået eller gennemført danske eller udenlandske uddannelser – helt eller delvist. Også hvis du blot har bestået et eller flere uddannelseselementer og ikke fuldført uddannelsen. Du har også pligt til at oplyse om relevant beskæftigelse. At meritten er obligatorisk betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker denne merit.

Dania foretager i hvert enkelt tilfælde en faglig vurdering af, om der er grundlag for at tildele meritten.

 • Hvad har du pligt til at oplyse?

  Når du søger om optagelse på Erhvervsakademi Danias uddannelser, har du pligt til at oplyse om følgende:

  • Gennemført uddannelse: Du skal oplyse, om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan for eksempel være, at du har en diplom- eller bacheloruddannelse.
  • Beståede dele af videregående uddannelse: Du skal oplyse om beståede dele/fag på en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan være en eller flere eksaminer, fag eller semestre
  • Beskæftigelse: Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den eller de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om dette og dokumentere dette.

  Dania træffer afgørelse om merit på baggrund af de oplysninger, som du har indgivet.

 • Du skal medsende dokumentation

  Dokumentationen uploades sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk. Det er dit ansvar at vedlægge tilstrækkeligt dokumentation til, at der kan foretages en faglig vurdering om merit. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

  Dokumentationen kan bestå i:

  • Eksamensbevis/protokoludskrift/attest/studiejournal eller andet, der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået eller godkendt
  • Ansættelseskontrakt, lønsedler eller en udtalelse fra leder kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Studieordning fra dit tidligere studie, der var gældende da du tog uddannelsen
  • Øvrig relevant dokumentation som for eksempel læseplan, fagbeskrivelse, m.v.

  Har du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

  Du skal udover dokumentation udfylde et af Danias ansøgningsskemaer til merit, merit til fagelementer og temaer eller merit til praktik.

 • Kandidatreglen

  Hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på samme niveau eller højere, skal du være opmærksom på kandidatreglen.

  Hvis du har gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

  I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

  • Helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
  • Hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
  • Hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

  Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00.

  Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

 • Hvornår får jeg svar?

  Vi foretager meritvurderingen så snart du er optaget. Du vil få svar inden eller umiddelbart efter studiestart.

 • Tager uddannelsen så kortere tid?

  Du forkorter ikke nødvendigvis din uddannelse, hvis du får merit. I de fleste tilfælde vil det dog betyde, at du får perioder i løbet af dit studie, hvor arbejdsbyrden er mindre, da du kan springe et eller flere fag over.

  Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester, men senere i uddannelsen svarende til, hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

  Hvis du får besked om, at du er omfattet af obligatorisk merit, opfordrer Dania dig til at rette henvendelse direkte til studievejlederen på den uddannelse du er optaget på. Studievejlederen kan være behjælpelig med evt. at tilrettelægge dit studieforløb.

Ansøgt merit

Hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet dig kompetencer, som kan sidestilles med de læringsmål, der er sat for et fag, forløb eller modul, kan du søge om at få merit. I modsætning til obligatorisk merit, er det valgfrit, om du vil søge merit. Det kan du både gøre, inden du starter på studiet eller undervejs i studietiden.

 • Sådan søger du merit

  Udfyld et af Danias ansøgningsskemaer til merit

  Har du spørgsmål om merit, kan du skrive til merit@eadania.dk

 • Du skal medsende dokumentation

  Det er dit ansvar at vedlægge tilstrækkeligt dokumentation til, at der kan foretages en faglig vurdering om merit. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

  Dokumentationen kan bestå i:

  • Eksamensbevis/protokoludskrift/attest/studiejournal eller andet, der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået eller godkendt
  • Fagbeskrivelse/kursusbeskrivelse
  • Studieordning fra dit tidligere studie, der var gældende da du tog uddannelsen
  • Øvrig relevant dokumentation som for eksempel læseplan, pensumliste osv.
  • Ansættelseskontrakt, lønsedler eller en udtalelse fra leder kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring

   

  Har du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

 • Merit og praktik

  Der kan i særlige tilfælde ansøges om og gives merit for praktik på baggrund af erhvervserfaring. Merit for praktik tilkendes efter en faglig vurdering af, hvorvidt gennemført beskæftigelse for så vidt angår indhold og niveau, står mål med indhold og niveau i praktikken som fagelement.

  Det er et krav for at få merit for praktikken, at prøverne der går forud for praktikken på uddannelsen, er bestået. Først når du har bestået de påkrævede prøver, kan vi sikre os at du opfylder læringsmålene for praktikken, hvorfor en endelig tildeling af merit først kan gives, når disse prøver er bestået.

  Hvis du søger om merit til praktikken inden du har bestået prøverne, men vi vurderer, at du kan tildeles merit når du har bestået prøverne, vil du blive givet et tilsagn om merit. Hvis du får et tilsagn om merit, vil du, når du har bestået de påkrævede prøver på uddannelsen, modtage et brev med den endelige tildeling af merit.

  Du søger om merit for praktikken ved at indsende ansøgningsskemaet Merit til praktik, under Sådan søger du merit.

 • Hvornår får jeg svar på ansøgt merit?

  Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt. Jo før du sender din ansøgning, desto hurtigere kan vi træffe en afgørelse. Du skal være opmærksom på, at merit ikke kan gives med tilbagevirkende kraft.

 • Forhåndsmerit og forhåndsgodkendelse

  Hvis du på et tidspunkt i løbet af dit studium beslutter, at du gerne vil på et studieophold i udlandet, skal du søge om en forhåndsgodkendelse af de fag du ønsker at tage i udlandet. Det kaldes forhåndsmerit fordi at meritten gives, før du har bestået den pågældende aktivitet du søger om merit til, og dermed er det et tilsagn om, at du er garanteret merit for aktiviteten, såfremt du består den.

  I forbindelse med ansøgningen om forhåndsmerit forpligter du dig til, når du har gennemført studieopholdet eller faget, at fremsende dokumentation for, at du har bestået eller ikke bestået kurserne.

  Når du har fået en forhåndsgodkendelse, udgør fagene en bindende del af dit studieprogram. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan tage fagene, fx fordi faget ikke udbydes alligevel, skal du kontakte Dania med henblik på at få ændret din studieplan.

 • Sådan søger du om forhåndsmerit

  Du får en forhåndsgodkendelse ved at udfylde en Erasmus Learning Agreement for Studies, hvor de fag, du skal læse i udlandet, samt de fag, disse erstatter hos Dania, er angivet. Du skal vedlægge dokumentation.

  Den endelige godkendelse af fagene sker når Dania har modtaget et Transcript of Records (karakterudskrift) fra værtsuniversitetet/den udenlandske uddannelsesinstitution, hvoraf det fremgår, at du har bestået de forhåndsgodkendte fag. Den endelige godkendelse sker ved dokumentet Recognition of Outcomes, hvor de fag, som er erstattet af fagene taget i udlandet, fremgår. Recognition of Outcomes vedlægges transcript fra værtsuniversitetet/den udenlandske uddannelsesinstitution og underskrives af den ansvarlige uddannelsesleder. På eksamensbeviset fremgår ”Merit” ud for de fag, som er erstattet af beståede udenlandske fag.

  Kontakt studievejledningen hvis du ønsker mere information om forhåndsmerit, hvilken dokumentation du skal bruge, og hvordan du søger.

 • Klager over merit

  Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Drejer din klage sig om procedurefejl, skal du imidlertid klage inden for 2 uger.

  Hvis du ønsker at påklage en afgørelse om merit skal du stile din klage til Kvalifikationsnævnet, men sende den til den klage@eadania.dk. Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

  Når vi har modtaget din klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Kvalifikationsnævnet.

  Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse og sender den til både Dania og dig. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den til et andet administrativt organ. Kvalifikationsnævnet kan kun tage stilling til selve afgørelsen, dvs. spørgsmålet om, hvor meget eller hvor lidt merit der kan anerkendes.

  Klager over retlige forhold kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indenfor 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal indgives til Dania, som afgiver en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere inden for en frist af 1 uge. Dania sender herefter klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil.

Vil du vide mere?

Er du i tvivl om reglerne for merit, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte en studievejleder på den uddannelse, du har søgt eller ønsker at søge.

Hjalp denne side dig?