Del siden
 
       
 

Finans­bachelor

Som studerende på finansbacheloruddannelsen opnår du en solid forståelse for økonomi og virksomhedsdrift. Denne viden kan du anvende til at løse komplekse opgaver inden for rådgivning, salg og konsulentarbejde, primært inden for områder som bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring.

Vil du være specialiseret rådgiver i den finansielle verden? Uddannelsen som finansbachelor giver dig en specialiseret og grundig viden om økonomiske og juridiske forhold inden for den finansielle sektor.

Som uddannet vil du primært blive ansat som specialiseret rådgiver i forskellige finansielle virksomheder som fx banker, revisionsselskaber, forsikringsselskaber, ejendomsmæglerkæder, investeringsforeninger og realkreditinstitutter.

Fakta

Titel

Finansbachelor

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ECTS-point

Varighed

3½ år

Praktik

5 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Silkeborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til Finansbachelor er en 3½-årig uddannelse målrettet dig, der ønsker at arbejde med komplekse problemstillinger i finanssektoren. Uddannelsen kombinerer teori med et halvt års praktik i en virksomhed. 

Med en uddannelse på bachelorniveau, vil du som færdiguddannet stå med en grundig og solid viden, som giver dig en god ballast til at løse komplekse problemstillinger i finansielle virksomheder. 

På uddannelsen kommer du omkring

 • 1. semester - Introduktionen til den finansielle sektor

  Fagelementer

  • Forretningsforståelse (5 ECTS)

  Forretningsforståelse handler om, hvordan der drives forretning inden for forskellige brancher; ejendomshandel, ejendomsadministration, pengeinstitut og realkredit, forsikring og pension samt økonomifunktion og revision. Der fokuseres på de forskellige produkter, der tilbydes inden for uddannelsens erhvervssigte til kunder, samarbejdspartnere og brugere, samt hvordan de enkelte brancher interagerer med hinanden og andre.

  • Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

  Metode og videnskabsteori klæder dig på til at arbejde med det, som vi kalder videnskabelig arbejdsmetode. Du får også en forståelse for sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Faget indeholder kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse, dataindsamling og rapportering, samt gyldighed og pålidelighed af data i forbindelse med undersøgelser og vidensformidling. 

  • Kommunikation og præsentationsteknik (5 ECTS)

  Her lærer du kommunikations- og præsentationsteknikker til forskellige situationer. Du lærer at anvende forskellige kommunikationsmedtoder i relation til interne og eksterne personer. Det er også her du lærer at planlægge og gennemføre en velstruktureret præsentation med personlig gennemslagskraft over for en konkret defineret målgruppe - fx en erhvervskunde eller privat investor.

  • Erhvervs- og finansjura I (5 ECTS)

  Her lærer du om juridisk metode, som er måde hvorpå du griber en juridisk problemstilling an på. Du lærer endvidere om de relevante retsreglers anvendelse indenfor professionen finans, og at identificere et juridisk problem, samt at forebygge eller løse problemet i det omfang, som det er muligt.

  Følgende juridiske emner bliver som udgangspunkt behandlet på erhvervs- og finansjura I: Domstolssystemet, retskilder & Juridisk metode, aftaleret og forbrugeraftaler, Selskabsret, sikkerhedsstillelser, handle med fast ejendom og Kreditorforfølgning.  

  • Erhvervsøkonomi I (10 ECTS)

  Du bringes i stand til at kunne foretage optimeringsberegninger ud fra virksomhedens aktiviteter under forskellige markedsformer og omkostningsforhold.  Du vil undervejs skulle arbejde med den grundlæggende forståelse for virksomhedens afsætnings-, omkostnings-, indtægts- og konkurrenceforhold, priskalkulation samt beregne og forstå priselasticitet. Herefter fokuseres der på investerings- og finansieringsberegning med udgangspunkt i regnskabets balance. Du skal have færdigheder i at beregne lønsomheden af virksomhedens investeringer i anlægsaktiver, ved hjælp fra forskellige investeringskalkuler. Du skal med afsæt i disse beregninger kunne vurdere/rådgive virksomheden om investeringernes lønsomhed. Du skal opnå færdigheder i at opstille, udregne og analysere forskellige finansieringsforslag, ud fra fremskaffelse af kapitalen til virksomhedens kommende investeringer. Du skal kunne vurdere/analysere forskellige finansieringsløsninger med afsæt i blandt andet amortiseringsplaner, likviditetspåvirkning, løbetid, skat og lånets reelle omkostninger i procent (ÅOP).  

 • 2. semester - Privat og erhverv

  Fagelementer

  • Erhvervsøkonomi II (5 ECTS)

  Du bringes i stand til at kunne deltage med en professionel tilgang i diskussioner om virksomhedens regnskab og hertil håndtere komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Formålet er at bibringe et højt niveau af forståelse og indsigt i regnskab, budgetter og regnskabsanalyse.

  • Mikroøkonomi (5 ECTS)

  Mikroøkonomi handler om central mikroøkonomisk teori og du kommer omkring emner som markedsformer, efficiens, eksternatiteter, velfærd og regulering.

  • Erhvervs- og finansjura II (5 ECTS)

  Her lærer du om juridisk metode, som er måde hvorpå du griber en juridisk problemstilling an på. Du lærer endvidere om de relevante retsreglers anvendelse indenfor professionen finans, og at identificere et juridisk problem, samt at forebygge eller løse problemet i det omfang, som det er muligt.

  Følgende juridiske emner bliver som udgangspunkt behandlet på erhvervs- og finansjura II: Gældsbreve og fordringer, forsikringsret, erstatningsret, familie & arveret, Kreditaftaler, betalingstjenester og klagenævn på det finansielle område.

  • Privatøkonomisk rådgivning og etik (10 ECTS)

  Privatøkonomisk rådgivning og etik indeholder konkrete privatøkonomiske problemstillinger - fx sammenhængen mellem indkomst og livsforløb og finansielle dispositioner. Derudover får du metoder og redskaber til indsamling og analyse af informationer i forhold til privatøkonomi samt at udarbejde konkrete løsningsforslag. Faget indeholder økonomisk rådgivning af den typiske privatkunde gennem alle livsfaser samt etik og værdinormer i forskellige brancher og deres selvregulering.

  • Salg - privatkunden (5 ECTS)

  Her lærer du om det personlige salg og den personlige rådgivnings betydning. Du lærer at identificere forskellige kundetyper, og ud fra disse at prioritere og planlægge en personlig salgs- og rådgivningsindsats. 

 • 3. semester - International

  Fagelementer

  • Makroøkonomi (5 ECTS)

  I makroøkonomi arbejder du med samfundsøkonomiske målsætninger, herunder indkomstdannelse, konkurrenceevne, rente- og valutakursdannelse samt økonomiske politikker. Derudover indeholder faget analyse af makroøkonomisk politik samt vurderinger af konsekvenserne af den makroøkonomiske politik.

  • Statistik (5 ECTS)

  Her lærer du om beskrivende statistik samt statistiske analyseværktøjer, herunder diverse hypotesetests, regressionsanalyse samt variansanalyse. Du kommer generelt også til at arbejde med dataanalyse i statistik. 

  • Markedsføring (5 ECTS)

  Markedsføring handler om virksomhedens værdiskabelse. Herunder den værdi, der skabes gennem direkte og indirekte samspil med kunder, leverandører, konkurrenter og andre. For at skabe værdi for sig selv og andre, skal virksomheden være i stand til at udvikle tilbud, som er konkurrencedygtige i markedet - både når det handler om kvalitet og pris og sammenhængen herimellem.

  Markedsføring indeholder markedsføringsteorier og værktøjer samt analyse af virksomhedens strategi. Du lærer også at lave en behovsanalyse hos virksomhedens kunder samt den afledte værdiskabelse hos virksomheden.

  • Kulturforståelse (5 ECTS)

  Kulturforståelse handler om organisations- og virksomhedskultur samt kulturelle udfordringer. Derudover indeholder faget internationaliseringsprocessen, når virksomhedens kunder skal etablere sig og drive forretning på et udenlandsk marked.

  • Organisation (5 ECTS)

  Her lærer du om organisationsteoretiske begreber, metoder og værktøjer og får en forståelse for din egen placering og betydning i en organisation, herunder betydning for det generelle arbejdsmiljø og hvordan man højner motivation blandt medarbejdere og kollegaer. 

  • Internationale kapitalmarkeder (5 ECTS)

  Internationale kapitalmarkeder giver dig værktøjer til analyse af udviklingen på kapitalmarkederne på nationalt og internationalt plan. Derudover indeholder faget sammenligninger mellem udvikling på kapitalmarkeder og den samfundsøkonomiske udvikling samt markedsforhold.

 • 4. semester - Bæredygtighed og branchespecialisering I

  Fagelementer

  • Finansielle Investeringsstrategier (5 ECTS)

  Målet er at du som studerende opnår teoretisk og ikke mindst praktisk viden om en række finansielle investeringsstrategier – ”how smart money invests”. Faget vil således med udgangspunkt i et teoretisk fundament i høj grad være orienteret mod praksis. Blandt andet vil vi løbende gennem faget få en række professionelle investorer til at komme at fortælle om deres investeringsstrategier. Faget er målrettet alle med interesse i investering, og vi bygger alene ovenpå obligatoriske fag som finansiering og finansiel risikostyring, makroøkonomi og privatøkonomi.

  • Projektledelse (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler definering, planlægning, udførelse og evaluering af agile projekter, herunder risikostyring, situationsbestemt ledelse, organisering via matrixorganisationer samt teamrollernes indflydelse og funktioner for at opnå high performance teams. Endvidere arbejdes der med teamets udviklingsfaser, og hvilke opmærksomhedspunkter projektlederen og projektmedarbejderen skal kunne håndtere.  Fagelementet indeholder ligeledes projektledelsesmodeller, herunder faseopdelte modeller som Stage Gate og Prince 2 samt iterative modeller som Scrum og V modellen. Derudover indeholder fagelementet også ledelse af forandringer for at skabe forståelse for, at mange projekter forandrer organisationens måde at arbejde på, herunder processer, organisering og kultur. 

  • Bæredygtighed (10 ECTS)

  Fagelementet omhandler den finansielle sektors fokus på bæredygtighed med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Faget vil have fokus på det strategiske, taktiske og operationelle niveau i den private eller offentlige virksomhed, og på hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed på alle tre niveauer. Der vil være fokus på, hvordan den bæredygtige agenda har påvirket hele den finansielle sektor frem til nu, og hvordan fremtiden ser ud for den finansielle sektor i et bæredygtigt perspektiv. Faget omhandler forskellige virksomheders strategier og implementering og inkludering af bæredygtighed i deres forskellige forretningsmodeller. Dertil berører faget også emner som bæredygtig investering, ESG-rapportering, økonomisk bæredygtighed mm.  Undervisningen vil have en dynamisk tilgang til fagets vidensgrundlag, da den finansielle sektor undergår en konstant udvikling når vi taler om fokus på bæredygtighed. Der vil indgå tværfaglige emner fra fagene Makroøkonomi, Erhvervsøkonomi, Privatøkonomisk rådgivning og Jura, der kun kan tilgås gennem faget Bæredygtighed. Fagets didaktiske tilgang vil være case-baseret undervisning, med særligt fokus på undervisningsmetoden PBL i sammenspil med E-stimate.

  • Studieretning 1.modul (10 ECTS)

  Du vælger at branchespecialisere dig inden for en af følgende brancher:

  • Finansielle forretninger (bank)
  • Økonomifunktion (revisor)
  • Forsiring og pension (assurandør og formuerådgiver)
  • Ejendomsadministration
  • Ejendomshandel (ejendomsmægler)

   

  Du kan læse mere om studieretningerne i studieordningen til uddannelsen.

 • 5. semester - Praktik

  Praktik (20 uger) 30 ECTS

 • 6. semester - Branchespecialisering II og valgfag

  Fagelementer

  • Forretningsudvikling og innovation (5 ECTS)

  Forretningsudvikling og innovation omhandler udvikling af virksomheder inden for professionen. Der arbejdes med udgangspunkt i forretningsmodeller og innovationstyper, som sigter mod at identificere forbedringer af produkter eller processer eller helt nye produkter eller ydelser og hvordan disse ændringer implementeres i organisationer. Der arbejdes med teori og metode inden for forretningsudvikling, forretningsplaner og organisationsudvikling. 

  • Finansiering og finansiel risikostyring (5 ECTS)

  Finansiering og finansiel risikostyring omhandler virksomhedens finansielle planlægningspraksis, teori og metoder, herunder moderne porteføljeteori, CAPM samt finansiering med egenkapital. Fagelementet indeholder også virksomhedens gældspolitik, herunder finansiering af erhvervsejendomme, ligesom værdiansættelse af virksomheden samt fusioner og virksomhedsovertagelse behandles. Endelig indeholder fagelementet finansiel risikostyring samt hvorledes afledte produkter kan anvendes hertil. 

  • Valgfag I (5 ECTS) 

  Operations Management
  Forandringsledelse  

  Du kan læse mere om valfagene i studieordningen til uddannelsen.

  • Studieretning 2.modul (15. ECTS)

  Du kan læse mere om studieretningerne i studieordningen til uddannelsen.

 • 7. semester - Valgfag og bachelorprojektet

  Fagelementer

  • Valgfag II (10 ECTS)

  Kvantitativ metode
  Skat og moms 

  Du kan læse mere om valfagene i studieordningen til uddannelsen.

  • Bachelorprojekt (20 ECTS)

  Du skal i forbindelse med dit bachelorprojekt selvstændigt på kvalificeret vis kunne kombinere teoretisk, metodisk, praktiske og udviklingsorienterede elementer, samt være i stand til at videreformidle resultater heraf. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Bachelorprojektets omfang er mellem 26 – 36 sider.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

 

Retninger

Som Finansbachelor skal du vælge en af følgende retninger at specialisere dig i. 

 • Forsikring og pension

  Vælger du studieretningen forsikring, vil du få stor viden om arbejdet inden for forsikrings- og pensionsmarkedet - både for private og erhverv. 

  Retningen er oplagt til dig, som drømmer om at rådgive og sælge forsikringer eller pensioner, så løsningen passer dine kunders egentlige behov. 

 • Ejendomsadministration (Property Management)

  På retningen ejendomsadministration beskæftiger du dig med arbejdet i en ejendomsadministration, hvilket er virkelig bredt. Det kan være alt fra håndtering af lejekontrakter og opfølgning på budgetter til gennemsyn og udarbejdelse af regnskaber samt deltagelse på generalforsamlinger i boligforeninger. 

   

   

 • Ejendomshandel

  På retningen ejendomshandel vil du få viden, som klæder dig på til at arbejde i de større ejendomsmægler-forretninger og kædernes hovedkontorer. 

  Er dit ønske at blive ejendomsmægler kan du også læse Finansøkonom hos os. Læser du finansbachelor vil de første 2 af 3 efterfølgende akademifag, som du skal have for at blive ejendomsmægler, være en del af studiet. 

 • Økonomifunktion

  Med studieretningen økonomifunktion vil du lære at arbejde med strategisk økonomistyring og eksterne regnskaber.

  Det kan fx være, at du ønsker at arbejde som revisor eller controller i en økonomiafdeling i en større virksomhed eller organisation. 

 • Finansielle forretninger

  Finansielle forretninger handler blandt andet om kompleks rådgivning, investeringer og lignende. 

  Vælg retningen her, hvis du ønsker at arbejde med erhvervskunder i en bank, i realkreditsektoren eller som investeringsrådgiver. 

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som finansbachelor kan du fx kickstarte din karriere i den finansielle sektor.

 
 

Du kan fx blive

 • Specialiseret bankrådgiver
 • Konsulent og rådgiver i realkreditinstitutter
 • Ejendomsadministrator
 • Kompleks erhvervskunderådgiver
 • Revisor
 • Investeringsrådgiver
 • Ejendomsmægler

Læs videre

Når du har afsluttet din finansbachelor, har du mulighed for at fortsætte din uddannelse inden for den branche, du har specialiseret dig i.

 • Videreuddannelse - Bank

  Efter din uddannelse bliver du ansat i en bank gennem et traineeforløb, hvor du vil blive introduceret til forskellige aspekter af bankverdenen. Forløbene vil variere afhængigt af den specifikke bank, du bliver ansat i, og hvilke områder du ønsker at specialisere dig inden for.

 • Videreuddannelse - Ejendomsadministration

  Hvis du ønsker at specialisere dig yderligere inden for ejendomsadministration, har du mulighed for at fortsætte din uddannelse på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning i Aarhus. På denne uddannelse kan du specialisere dig ved at tage en række relevante fag inden for ejendomsadministration.

 • Videreuddannelse - Ejendomshandel

  For at blive optaget i ejendomsmæglerregistret som finansbachelor, skal du have bestået akademifaget "omsætning af fast ejendom". Du skal have minimum 1½ års relevant erhvervserfaring for at kunne tage dette fag. Normalt kræves der to års erhvervserfaring, men din praktik tæller som ½ år - dog kun hvis praktikken er taget i Danmark.

  Efter endt uddannelse kan du ansøge om optagelse i ejendomsmæglerregistret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om medlemskab af DE (Dansk Ejendomsmæglerforening).

  Det skal bemærkes, at brancheretningsfagene A og B indeholder elementer, der kvalificerer dig til at blive erhvervsmægler. Der er i øjeblikket ikke de samme formelle krav til erhvervsmæglere.

 • Videreuddannelse - Forsikring

  Hvis du ønsker at blive en eksamineret assurandør, vil din finansbachelorgrad give dig en betydelig del af den nødvendige uddannelse. For at opnå titlen som eksamineret assurandør mangler du typisk 3-4 mundtlige eksamener og/eller 1-3 undervisningsforløb på Forsikringsakademiet, afhængigt af din ønskede specialisering. Det specifikke uddannelsesforløb kan du afklare, når du kommer i job.

 • Videreuddannelse - Revision

  Du har mulighed for at arbejde hen imod at blive statsautoriseret revisor.

  Først skal du gennemføre cand.merc.aud.-studiet. Derefter skal du forberede dig til den skriftlige og mundtlige prøve for at blive statsautoriseret revisor. Dette kræver:

  • Beståelse af revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.)
  • At der højst er gået otte år efter udløbet af det kalenderår, hvor revisorkandidateksamen blev bestået.
  • Deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der vedrører revision af årsrapporter eller tilsvarende regnskabsrapporteringer i en statsautoriseret revisionsvirksomhed, hvor mindst 2 år skal være gået efter beståelsen af revisorkandidatuddannelsen.

  Du vil få yderligere information om disse krav, når du bliver ansat i et revisionsfirma.

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra en erhvervsakademi åbner døren til en dynamisk vej mod en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse har samme akademiske niveau som en almindelig bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelser, både i Danmark og i udlandet. Vær opmærksom på, at du muligvis skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Praktik

uddannelsen til Finansbachelor skal du i praktik i fem måneder. Praktikforløbet giver dig mulighed for at forbinde din teoretiske viden med praktiske opgaver, som du vil møde som færdiguddannet.

I praktikforløbet oplever du, hvordan dit fremtidige job kan se ud, samt hvilke jobfunktioner du kan varetage. Du får i løbet af praktikken desuden et realistisk billede af dit fremtidige job og en uvurderlig relevant erhvervserfaring, som du kan bruge i et finansbachelor job som nyuddannet.  

Hvor kan du komme i praktik?

Som Finansbachelor vil din praktik afhænge af, hvilken retning du har valgt. Din praktik vil dermed være med til at specialisere dig yderligere inden for din valgte retning, og det er en god måde at forberede dig til et fremtidigt finansøkonom job.

 

Hvordan finder du din praktikplads?

Du og din praktikvejleder finder i samarbejde en praktikplads, der passer til dig. Og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Vi godkender alle praktikvirksomheder og praktikaftaler, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan også foregå i udlandet.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller have en af følgende erhvervsuddannelser:

  • Finansuddannelsen (trin 2)
  • handelsuddannelse (med specialer)
  • it-supporter
  • kontoruddannelse (med specialer)

  Desuden skal følgende fag være bestået: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som finansøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser.   

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august/september og januar/februar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi går særligt op i, at du trives på dit studie, og derfor fokuserer vores undervisere på, at du trives både fagligt og socialt uddannelsen. Studemiljøet på Erhvervsakademi Dania er nærværende og vi er ikke bange for at gå den ekstra mil for din trivsel. 

Undervisningen er virkelighedsnær og foregår oftest på mindre hold, så du har mulighed for at stille spørgsmål og lære under optimale forhold. Det gør også springet fra elev til studerende så blidt og naturligt som muligt.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde i udlandet, og er du interesseret i andre kulturer? Så kan du tjekke dine internationale muligheder for praktik eller studie i udlandet hos Erhvervsakademi Dania her. International erfaring kan nemlig både give dig en oplevelse for livet og ekstra plusser på dit CV.

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Professionsbachelor i Finans
Silkeborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til finansbachelor er en mellemlang videregående uddannelse på 210 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Det kan fx være en kandidat- eller masteruddannelse. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som finansbachelor kan du også læse videre og bygge
  ovenpå.

  Der er fx mulighed for at læse en kandidat i samfundsvidenskabelig jura. 

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som finansbachelor udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiden fra Silkeborg, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere på Professionsbacheloruddannelsen

Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Professionsbachelor i Finans
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?