Del siden
 
       
 

Finans­økonom online

Vil du kickstarte din finansielle karriere med en online fuldtidsuddannelse?

Vil du være ejendomsmægler, bankrådgiver eller revisor? Uddannelsen som finansøkonom giver dig en økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration nationalt og internationalt.

Du bliver rustet til forskellige job i den finansielle verden, og du kan, alt efter den retning du vælger, komme til at arbejde i banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglerkæder og realkreditinstitutter, fx som rådgiver, ejendomsmægler, mellemleder, konsulent eller arbejde med økonomistyring i en virksomhed.

Video

Fakta

Titel

Finansøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

august/september

Uddannelsesby

Online

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk (Finansøkonom Silkeborg e-learning)

Indhold og opbygning

Uddannelsen til finansøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre fokuserer virkelighedsnært på teorien, inden du på fjerde og sidste semester skal i praktik i tre måneder i en finansiel virksomhed. I praktikken bliver teorierne afprøvet i praksis. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Erhvervs- og finansjura

  ”Erhvervs- og finansjura” vil introducere dig til den relevante jura, du som finansøkonom vil møde. Du vil blandt andet lære om de særlige regler, der gælder, når man skal rådgive om økonomiske forhold.

  Du kommer også omkring reglerne for fuldmagter, erstatningsret, køb og salg af fast ejendom og tinglysning.

 • Erhvervsøkonomi

  I den erhvervsøkonomiske del af finansøkonomuddannelsen vil du få indsigt i den overordnede økonomiske praksis i finansielle virksomheder. Du vil lære at beskrive, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske udfordringer ud fra relevante teorier.

  Du vil fx lære om hovedstrukturer i regnskaber og om sammenhænge i årsrapporter og budgetter.

 • Branchekendskab

  ”Branchekendskab” handler om finanssektorens opbygning.

  Du lærer de væsentligste forskellige typer finansielle ydelser og produkter at kende, og du vil lære, hvordan de hver især er relevante i forhold til forskellige kunder.

 • Salg og digital kommunikation

  Hvordan man kommunikerer med henholdsvis kunder og øvrige samarbejdspartnere er noget af det, som du vil få en indsigt i dette kerneområde af finansøkonomuddannelsen.

  Du vil eksempelvis lære at lave professionelle præsentationer over for en given målgruppe, og du vil lære at anvende teorier i forbindelse med salg til både erhvers- og privatkunder.

  Derudover lærer du, hvordan du planlægger og gennemfører det fysiske møde med kunden samt hvilke forhold, der gør sig gældende, hvis mødet skal foregå som onlinemøde.

  I fagene salg og digital kommunikation lærer du ligeledes at aflæse persontyper, og ikke mindst blive klogere på dine egne stærke og svage sider som person. Endvidere lærer du hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på i den digitale kommunikation, når korrespondancen skal foregå via mail eller på sociale medier.

 • Statistik og metode

  Inden for området metode lære du hvordan sammenhængen er imellem problemformulering og viden, valg af metode samt resultat. Du vil lære om indsamling af data, dataudvælgelse, analyse og afrapportering, samt præsentation heraf. Statistikfaget bidrager til at du lære at anvende statistisk analyse på dine data til vurdering af relevante problemstillinger i det finansielle erhverv. Fagene er i særdeleshed relevante i forhold til at skrive skriftlige rapporter på uddannelsen med en god struktur.

 • Samfundsøkonomi

  ”Samfundsøkonomi” vil give dig viden om nationale og internationale økonomiske sammenhænge.

  For eksempel vil du lære om indkomst, renter og kurser samt om inflation og beskæftigelse.

 • Privatøkonomi

  I den privatøkonomiske del af uddannelsen vil du få indsigt i, hvordan du analyserer en privatkundes økonomi. Du vil også lære, hvordan du rådgiver etisk korrekt.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

dit 3. semester af finansøkonomuddannelsen skal du vælge en specialiseret retning. Retningen du vælger fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som en finansøkonomuddannelse giver – det svarer til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Bliv ejendomsmægler, revisor, ejendomsadministrator eller gør karriere i en bank

Vil du gerne læse uddannelsen til ejendomsmægler eller ejendomsadministration? Eller måske er revision og bankverden mere noget for dig? Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Revision og økonomistyring

  Går du efter en karriere som revisor eller medarbejder i en økonomiafdeling i en offentlig eller privat virksomhed, så vælg retningen revision.

  Her kommer du til at få en bred indsigt i området omkring revision, økonomistyring, skat og moms.

 • Pengeinstitut

  Er din drøm at gøre karriere i en bank, en sparekasse eller i et realkreditinstitut, så skal du vælge retningen pengeinstitut.

  På retningen introduceres du til en række teorier og værktøjer, som du kan bruge i finansielle virksomheder.

 • Ejendomshandel

  Med retningen ejendomshandel vil du specialisere dig mod en karriere som ejendomsmægler.

  Du får indsigt i reglerne for handel med fast ejendom, og du bliver introduceret til både at være købers og sælgers mægler.

 • Ejendomsadministration

  Som ejendomsadministrator vil du administrere udlejningsejendomme, andelsboligforeninger m.m. Du vil få indsigt i, hvordan en investor får bedst mulig afkast af sin investerede kapital, hvad enten det er en udlejningsejendom med boliglejemål, eller det er en produktionsejendom.

  Retningen her kræver at du har mulighed for at møde op fysisk i Hobro på tredje semester.

Det særlige ved at læse uddannelsen online

 

Der stilles store krav til din selvdisciplin og din evne til at organisere dit studie, når du er onlinestuderende. Når du læser finansøkonom online, skal du forvente, at det er et fuldtidsstudie med samme intensitet og tidsforbrug som en traditionel uddannelse. Uddannelsen er normeret til 37 timer om ugen i gennemsnit. 

Du får support fra undervisere – for eksempel via læringssysystemet Moodlerooms og via løbende kontakt gennem forum og mail – men hverdagen bliver ikke struktureret for dig, så det er vigtigt, at du selv formår dette. 

Studér når det passer dig

Undervisningen foregår ikke på faste tidspunkter, så du kan selv tilrettelægge uddannelsen, så det passer til din hverdag.

 

Onlineuddannelsen til finansøkonom indeholder de samme elementer og krav, som de studerende med dagligt fysisk fremmøde bliver mødt af. Det samme gælder materialer, eksaminer og bedømmelse. 

 

Næsten alle studieaktiviteter udføres som fjernundervisning. Du skal dog møde op lørdag inden studiestart. Når du er optaget, vil du modtage yderligere informationer omkring tid og sted.  

Webinarer - live og optaget

Du vil i løbet af onlineuddannelsen til finansøkonom kunne deltage i live-webinarer. Det giver den store fordel, at du har mulighed for at stille spørgsmål til underviseren og dine medstuderende. 

Webinarerne bliver desuden optaget, så du kan se dem på den online læringsplatform, som du vil blive introduceret til på uddannelsen. 

 

Den dobbelte mulighed giver dig en høj grad af fleksibilitet, så du kan få studiet til at passe ind i dit øvrige liv. Vores anbefaling er dog helt klart at følge så mange webinarer live som muligt.

Den enkelte underviser planlægger selv, hvornår på dagen han eller hun lægger webinarerne. 

 

Studiegrupper

Som studerende på finansøkonom online vil du blive en del af en studiegruppe. I skal lave opgaver sammen undervejs i uddannelsen, og I bestemmer selv, hvordan I strukturerer det arbejde. 

Vores erfaring er, at langt de fleste studerende bliver meget glade for deres studiegrupper - og bruger grupperne meget aktivt. Også til de ting på uddannelsen, hvor det ikke er et krav at bruge studiegrupperne. Det kunne være sparring på individuelle opgaver eller blot til virtuel hygge. 

Forud for studiestart vil du få tilsendt et spørgeskema, som handler om, hvornår og hvordan du helst studerer. Vi tager udgangspunkt i besvarelserne, når vi danner studiegrupperne. 

Foruden webinarerne og arbejdet i studiegrupperne skal du også afsætte godt med tid til selvstudie. 

 

Praktik

 onlineuddannelsen til finansøkonom skal du i praktik i tre måneder. Praktikforløbet giver dig mulighed for at forbinde din teoretiske viden med praktiske opgaver, som du vil møde som færdiguddannet.

Selvom du læser på en onlineuddannelse skal de tre måneders praktik foregå fysisk i en finansiel virksomhed. Praktikken er ligesom studiet fuldtid. 

I praktikforløbet vil du opleve, hvordan dit fremtidige job kan se ud, samt hvilke jobfunktioner du kan bidrage til. Foruden at få et realistisk billede af dit fremtidige job, giver praktikken dig også relevant erhvervserfaring, som du kan bruge i et job som nyuddannet.  

Hvor kan du komme i praktik?

Som finansøkonom vil din praktik afhænge af, hvilken retning du har valgt. Din praktik vil dermed være med til at specialisere dig yderligere inden for din valgte retning, og det er en god måde at forberede dig til et fremtidigt finansøkonom job.

Har du valgt revision og økonomistyring vil du fx kunne komme i praktik i en økonomiafdeling eller i et revisionsfirma. Pengeinstitut-retningen vil oftest føre til en praktik i en bank, sparekasse eller et realkreditselskab, mens ejendomshandel vil føre til praktik hos en ejendomsmægler.

Hvordan finder du din praktikplads?

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads i en finansiel virksomhed. Du opstiller sammen med virksomheden nogle rammer for din praktik, og inden din praktik kan godkendes, skal kontrakten godkendes af Erhvervsakademi Dania. På den måde er du sikker på, at du får det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som finansøkonom kan du fx kickstarte din karriere i finansverdenen.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Desuden skal følgende fag være bestået: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 65 %

  Kvote 2: 35 %

 • Tekniske krav

  Stabil internetforbindelse med en god up- og downloadhastighed.

  Computer og webcam.

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som finansøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:

  Økonomisk matematik

  Erhvervsøkonomi 

  Erhvervsjura

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

  Hvis du ønsker at studere til serviceøkonom i Travelguide Management, skal du søge om optagelse på finansøkonom e-learning i Silkeborg. 

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde i udlandet, og er du interesseret og andre kulturer? Så kan du tjekke dine internationale muligheder for praktik eller studie i udlandet hos Erhvervsakademi Dania her. International erfaring kan nemlig både give dig en oplevelse for livet og ekstra plusser på dit CV.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom online
Silkeborg
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til finansøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som finansøkonom kan du også læse videre og bygge ovenpå.

  Der er fx mulighed for merit, hvis du vil læse videre på bachelor-uddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller professionsbacheloren i finans.
  Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i sportsmanagement,
  i dataanalyse eller i innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som finansøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Hobro

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Virksomhedskonsulent
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Professionsbachelor i Finans
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom online
Silkeborg
Lektor
Hobro
Adjunkt
Hobro
Underviser
Hobro

Du kan også overveje at læse

Ofte stillede spørgsmål

 • Kan jeg have et fuldtidsjob ved siden af studiet?

  Det er ikke en særlig god idé, da du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet. 

  Hvor mange timer du kan bruge på et arbejde ved siden af studiet, kan du bedst selv vurdere. Vores erfaring er dog, at fuldtidsjob og fuldtidsstudie sjældent er foreneligt. 

 • Bestemmer jeg selv hvornår jeg studerer?

  Ja, det gør du. Du er dermed også selv ansvarlig for at strukturere din hverdag. Du skal dog indgå i en studiegruppe, hvor I skal få et samarbejde til at fungere. Onlinestudiet til finansøkonom er dermed ikke et selvstudium. 

  Du vil møde live webinarer i løbet af uddannelsen. Hvis du misser et webinar kan du dog altid se det, når det passer dig, da de alle bliver optaget og gjort tilgængelig.

 • Hvor mange bøger skal jeg investere i?

  I løbet af dit studie kan du forvente at skulle købe bøger for op til ca. 10.000 kroner. Største post ligger ved starten af studiet. 

 • Hvem henvender uddannelsen sig særligt til?

  Uddannelsen er designet til fx udenlandsdanskere eller elitesportsudøvere, som ikke har mulighed for at være til stede. Men andre studerende har også mulighed for at søge ind.

  Det er et krav, at du kan følge undervisningen på dansk, men du behøver ikke være dansk statsborger. 

 • Foregår eksamen fysisk eller online?

  Både skriftlige og mundtlige eksamener foregår online.

  Det er ikke muligt at gå til fysisk eksamen på online-uddannelsen.

 • Hvor tit er der fysisk fremmøde på uddannelsen?

  I forbindelse med studiestart på 1. semester er der fysisk opstart i Hobro. Dette ligger altid første lørdag i september. 

  Ved øvrige semesterstarter bliver der afholdt et webinar.

Melanie udfordrede sine grænser som praktikant hos EDC

11.04.2024

Melanie Frieda Mathia Rasmussen er finansøkonom-online-studerende, og hun har været i praktik hos EDC Poul Erik Bech Aabenraa/Rødekro. Her opsøgte hun arbejdsopgaver, som hun normalt går langt uden om.

Christian er finansøkonom-studerende og sælger peanutbutter for 7-cifrede beløb

02.04.2024

Det er 27-årige Christian E. Errboe, som står bag firmaet Peanutbutter Pusheren. Idéen opstod en aften, hvor Christian hældte en pose peanuts op i sin mors blender og trykkede på start. Blenderen er siden skiftet ud med produktions- og lagerlokaler på 100 kvm.

Pengemette deler ikke sin viden om penge for pengenes skyld

13.03.2024

Det er Mette Ahnfeldt Grinsted, der står bag aliasset @pengemette. Hun arbejder til daglig som personlig rådgiver i Danske Bank, og sideløbende driver Mette Instagramprofilen @pengemette.

Studerende fra hele verden kom til fysisk studiestart

04.09.2023

Helt usædvanligt var parkeringspladsen foran Dania i Hobro fyldt i lørdags. Her kiggede nye online-studerende på fra hele verden nemlig forbi til introdag - den eneste gang i løbet af det 2-årige studie, hvor de studerende mødes fysisk

AGF-profil Steffen Rasmussen koblede fodbold med onlinestudiet til finansøkonom

22.03.2023

Det er fedt at spille fodbold professionelt, men en dag kan kroppen ikke mere. Det ved de fleste, og det vidste Steffen Rasmussen også. Han har gennem 17 år spillet for AGF, og for at forberede sig på livet efter fodbold læste han til online finansøkonom hos os. - Der er mange virksomheder, som kan gøre brug af de kvaliteter, man har som elitesportsudøver, men man er også nødt til at få noget i rygsækken til at bakke det op, forklarer Steffen Rasmussen, der i dag har job ved OK, hvor han arbejder med salg af smøremidler og bruger de kompetencer, han har med sig fra uddannelsen.

Se video

Vietnam Summer School gav Malene Pedersen venner for livet

07.03.2023

Hun var som studerende på finansøkonom online med på Vietnam Summer School i sommer. Her er hendes Q&A om turen og bedste fotos fra rejsen

Hjalp denne side dig?