Del siden
 
       
 

Markedsførings­økonom

Vil du være verdensmester i markedsføring og kommunikation?

Vil du være Social Media Manager, kommunikationsmedarbejder eller marketingkonsulent? Uddannelsen som markedsføringsøkonom giver dig en bred viden om markedsføring og kommunikation og åbner døren til en pulserende verden og karriere for dig.

Som uddannet markedsføringsøkonom kan du få forskellige job inden for markedsføring, salg og kommunikation i både danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Din titel kan blive alt fra SoMe-specialist, salgs- og markedsføringsmedarbejder, kommunikationskonsulent til markedsføringsansvarlig.

Video

Fakta

Titel

Markedsføringsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar (kun online) og august/september

Uddannelsesby

Randers og Viborg

Undervisningssprog

Dansk 

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Markedsføringsøkonomuddannelsen byder på en blanding af teori og praktik. De første 3 semestre læser du på erhvervsakademiet. Her vil du møde både klasseundervisning og gruppebaseret projektarbejde - begge dele praksisorienteret og virkelighedsnært. Du kommer blandt andet på virksomhedsbesøg, og du bliver også stillet praktiske cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du som markedsføringsøkonom i praktik, hvor det du har lært af teoretiske kundskaber skal afprøves. Efter praktikken skal du skrive din afsluttende opgave på uddannelsen.

Hele tredje semester udbydes på engelsk i Viborg. 

På uddannelsen er der seks obligatoriske temaer

 • Forretningsforståelse

  Fagelementet omhandler metoder til analyse af virksomhedens interne forhold, herunder årsregnskabet og regnskabsanalyser. Ligeledes beskæftiger fagelementet sig med at identificere virksomhedens udviklingsmuligheder, samt hvilken organiserings- og selskabsform virksomheden kan vælge.

 • Markedsforståelse

  Fagelementet omhandler metoder til analyse af virksomhedens eksterne forhold og markedspotentiale. Der er fokus på kunder og konkurrenter, og derudover omhandler fagelementet erhvervs- og samfundsforhold, virksomhedens juridiske forhold samt analyser af virksomhedens forsyningskæde.

 • Markedsanalyse

  Fagelementet omhandler metoder i forbindelse med udarbejdelse af markedsanalyser. Der er fokus på data- indsamlingsmetoder og datahåndtering samt juridiske forhold knyttet hertil. Vurdering af data og statistiske begreber og anvendelsen af disse samt metoder og værktøjer til projektledelse og projektstyring.

 • Markedsføringsplanen – strategi og taktik

  Fagelementet indeholder udvikling af markedsføringsstrategier, herunder målgruppevalg, positionering samt udarbejdelse af kommunikations- og salgsstrategi, under hensyntagen til budget og virksomhedens mål for indtjening. Fagelementet indeholder desuden udarbejdelse af strategisk og taktisk markedsføringsplan både på B2C samt B2B markedet. Ligeledes indgår metoder til prisfastsættelse baseret på udbuds- og efterspørgselsforhold, samt virksomhedens omkostningsforhold. Endvidere indeholder fagelementer opstilling af scenarier samt juridiske aspekter inden for markedsføring og salg.

 • Markedsføringsplanen – implementering

  Fagelementet indeholder implementering af markedsføringsplanen i praksis og handlingsplanen for denne, herunder sikring af virksomhedens indtjening og opfølgning på målene, samt budgetkontrol. Fagelementet har fokus på udarbejdelse af markedsføringsmateriale, herunder parametermiksets anvendelse i praksis. Ligeledes indeholder fagelementet virksomhedens salgsplanlægning og salgets forskellige fasersamtrisikovurdering af planen og evaluering af dennes effektivitet.

 • Internationalisering

  Fagelementet indeholder virksomhedens internationalisering og internationaliseringsstrategier, herunder markedsudvælgelse, etableringsformer samt tilpasning af parameterindsatsen. Fagelementet indeholder desuden kultur og dennes betydning for parameterindsatsen. Ligeledes inkluderer fagelementet handelspolitik og makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomhedens internationalisering. Derudover indeholder fagelementet finansierings- og investeringsteori.

studieordningen og i valgfagskataloget kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På 3. semester skal du vælge en retning inden for markedsføring, som du ønsker at specialisere dig i.

Den retning du vælger fylder i alt 20 ECTS-point ud af de samlede 120 ECTS-point, som markedsføringsuddannelsen giver – det der svarer til ca. tre måneders studie.

Læs mere om de forskellige retninger, du kan læse som markedsføringsøkonom ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers.

 • Promotion (10 ECTS)

  I valgfaget promotion opnår den studerende konkrete færdigheder i anvendelse af markedsføringsværktøjer til kommunikation af brand og budskaber. Samtidig erhverves bløde færdigheder i valg af relevante markedsføringstiltag, planlægning af en kampagne og evaluering af effekten.

  Valgfaget udbydes i Randers.

 • Sustainability Marketing (5 ECTS)

  Målet med valgfaget er at bibringe de studerende en forståelse af, hvorfor og hvordan virksomheder kan arbejde i retning af en mere bæredygtig forretningsforståelse. Valgfaget har desuden fokus på erhvervsdrevet social ansvarlighed og på at give de studerende den fornødne indsigt og de fornødne redskaber til at omsætte CSR/bæredygtighed fra tanke til handling.

  Faget udbydes på dansk i Randers og på engelsk i Viborg.

 • Online marketing (5 ECTS)

  I valgfaget online marketing opnår den studerende konkrete færdigheder i anvendelsen af online medier (en virksomheds egne platforme og andres) som kommunikations-platforme for en virksomheds markedsføringsindsats.

  Faget udbydes i Randers.

 • Dataanalyse (5 ECTS)

  Vil du fx arbejde med online marketing, markedsføringskampagner, salg eller forretningsudvikling, er dette fag med til at give dig en vigtig og grundlæggende forståelse for området. Med dette fag bliver du klædt på, så du kan tjene penge til virksomheden på et oplyst grundlag.

  Du kommer til at lære programmer, som kan hjælpe med at tracke og behandle rådata, så du bedre kan tage beslutninger. Du vil også lære, hvilken form for data, der mangler for, at du kan kigge på de store linjer og afdække hvilke informationer, der mangler i din beslutningsproces eller forståelsesramme.

  Faget udbydes på engelsk i Viborg.

 • Vietnam Summer School (5 ECTS)

  På denne to ugers sommerskole i Ho Chi Minh City (HCMC) vil vi besøge både lokale og internationale virksomheder samt relevant offentlige institutioner. På vores partneruniversitet HCMC of Technology (HUTECH) vil du deltage modtage oplæg om vietnamesisk forretningsmiljø og deltage i workshops om kultur, som vil tilføre din uddannelse et stærkt internationalt niveau.

 • SoMe Summer School i Toronto (5 ECTS)

  Opholdet finder sted midt i juli og fokuserer på video-, tekst- og billedproduktion til Sociale Medier.

  Undervisningen foregår på Humber College sammen med canadiske studerende og forestås af undervisere fra Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Aarhus og Humber College.

Praktik

Markedsføringsøkonom praktik – hvorfor?

I løbet af din uddannelse skal du i praktik som markedsføringsøkonom i tre måneder. Praktikforløbet giver dig en stærk jobprofil, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber.

I praktikforløbet vil du få et billede af, hvad dine mulige jobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt en fornemmelse af, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Som markedsføringsøkonom kan du komme i praktik i flere forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

 

Læs også: Ledelse og læring i Legoland

Hvordan finder du en praktikplads som markedsføringsøkonom?

Du finder en praktikplads i sparring med din praktikvejleder, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter i rammerne for din fremtidige praktikperiode.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Praktikken kan foregå både i Danmark og udlandet.

På vores praktikportal Candeno kan du finde hjælp til praktiksøgningen. Her kan du lægge dit CV op, og virksomheder kan slå deres praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som markedføringsøkonom lægger du første solide trin til en pulserende og kreativ karriere inden for markedsførings- og kommunikationsverdenen.

 
 

Du kan fx blive

Hør Celina fortælle om, hvordan hun har brugt sin markedsføringsøkonom-uddannelse til at starte print-virksomheden Cloud Celebration

Video

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
  • Adgangseksamen til markedsføringsøkonom samt Matematik B og engelsk C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Randers:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

  Viborg:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som markedsføringsøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser: 

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august/september. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Hos Dania modtager du primært undervisning på mindre hold – en undervisning der bygger på en nærværende og hjælpsom tilgang. Det betyder også, at du altid har mulighed for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.

 

Vi ønsker at gøre springet fra elev til studerende så naturligt som muligt – så du kan fokusere på at lære og dygtiggøre dig.

Din trivsel er vigtig for os, og du vil derfor også møde undervisere, der går op i både din faglige og sociale trivsel på uddannelsen.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for et udlandsstudie på noget af din uddannelse hos Dania. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.  

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Uddannelseschef
Randers
Studiesekretær
Randers
Studiekoordinator
Randers
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom har du mange muligheder for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i

  • Dataanalyse
  • E-handel online
  • International Hospitality Management
  • international handel og markedsføring
  • Sport Management
  • Digital konceptudvikling
  • Innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som markedsføringsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Randers

Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Studerende fra Dania hjælper Vi er Viborg med at sætte Ladies Week på skinner

21.05.2024

Der er tryk på kedlerne i Viborg Midtby når Ladies Week løber af stablen med 70 events. Det kræver nemlig et godt overblik at få alt til at gå op i en lyserød enhed, og så er det godt at have en klasse markedsførings-økonom-studerende med på holdet.

Vild udvikling i praktik: ”Jeg har fået et selvtillidsboost”

01.05.2024

Praktikken ved work-live-stay har givet markedsføringsøkonomen Louise Callesen større selvværd, gjort hende mere åben og overbevist hende om at læse videre

Dania-studerende triumferer til de regionale mesterskaber i entreprenørskab

01.05.2024

Tirsdag den 30. april afholdt Fonden for Entreprenørskab de regionale mesterskaber i entreprenørskab på Randers Stadion. Bioverset, der er etableret af to markedsføringsøkonom-studerende fra Dania, vandt i kategorien Intrapreneurship og skal nu til DM i entreprenørskab.

Cathrine og Mette giver Biosfæren liv med ny hjemmeside

03.04.2024

32-årge Cathrine Brouer fra Auning og 27-årige Mette Kruse fra Randers er markedsføringsøkonom-studerende på Dania i Randers. De har brugt deres praktik til at udvikle en ny hjemmeside til Biosfæren.

Ny uddannelse i international handel og markedsføring

25.09.2023

Alt for mange studerende rykker til Aarhus efter deres erhvervsakademi-studie i Randers. Selvom de gerne vil blive. Det vil Erhvervsakademi Dania gøre op med og søger derfor studiet som professionsbachelor i international handel og markedsføring

Randers-dimittend: Jeg havde taget den, hvis den var i Randers

25.09.2023

Nicklas Fogh Møller pendlede fra Randers til Aarhus for at læse international handel og markedsføring. Han ville gerne have været den lange tur foruden

Hjalp denne side dig?