SPS Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse på Erhvervsakademi Dania via SPS-ordningen. SPS står for Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre.

Du kan også søge om SPS, hvis du f.eks. er ordblind eller du har mistanke om, at du er ordblind.

Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted hos din lokale SU-vejleder, når du er optaget på uddannelsen.

Vi hjælper dig med at afdække dit problem og udformer ansøgningen. Vi videresender ansøgningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen og vi sørger for at skaffe de tildelte hjælpemidler.

Vi skal bruge dokumentation for din funktionsnedsættelse for at kunne søge om SPS til dig. Du skal aflevere den dokumentation der bedst beskriver din funktionsnedsættelse.

Det er vigtigt, at du kontakter din lokale studievejleder allerede i forbindelse med, at du søger ind på uddannelsen og gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for, at du kan få din støtte ved studiestart.  

Den endelige ansøgning kan vi dog først lave, når du er optaget på din uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Du skal derfor henvende dig til en SU-vejleder, så snart du modtager dit optagelsesbrev.

For at få SPS skal du opfylde nogle betingelser. Du skal:

- Være optaget på en videregående uddannelse, der kan ydes SPS til

- Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen

- Være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger

- Være studieaktiv

Der kan bevilges mange former for støtte afhængig af det aktuelle behov. Ofte bevilges der programmer til ordblinde, stole til studerende med dårlig ryg, støttetimer til studerende med særlige behov. Der kan også gives støtte til høre- og synshæmmede.

Du kan hente praktiske oplysninger og informationer om Specialpædagogisk støtte på http://www.spsu.dk/ samt ved din lokale SU-vejleder.